Skålagato 35 AS er eit privat aksjeselskap med innehavar Geir Enes. J Sandvik Invenst AS er også eit privat aksjeselskap. Føremålet er kjøp og sal av aksjar, deltaking i andre selskap Aksjekaptalen i begge selskapa er kr. 30.000,-.

kb