På årsmøte i Uskedal Utvikling vart Remi Onarheim attvald som leiar. Med seg i styret har han: Egil Myhre, Gunn Mari Moberg, Oddbjørn Kroka og Steinar Kroka ( ny ). To år med pandemi har ført til redusert aktivitet i laget. No er styret klar for å ta arbeidet tilbake slik det var fram til 2020. Trafikksikringsutvalet jobbar godt. Kjellaren er i grove trekk ferdig. No gjeld det å få Kafe Tiaren på fote att. Tiltaket er sakna og vert etterspurd av mange. Det er kjøpt inn nye stolar, bord og kvitevarer. Bilete syner f.v: Janne Olsson ( varamedlem ), Remi Onarheim ( leiar ), Gunn Mari Moberg og Egil Myhre.

Reksneskapet syner inntekter på litt i underkant av kr. 140.000,- og driftskostnader på kr. 118.000,- ( avrunda ). Den største inntekstsposten er til vanleg leigeinntekster og inntekter Kafe Tiaren, men med mindre aktivitet er faktisk sponsorinntekter uskedalen.no den beste inntekstskjelda.

Remi Onarheim held fram som leiar i Uskedal Utvikling.

Frå handlingsplanen for 2022 tek vi med:

  • Ferdigstilla arbeidet i kjellaren
  • Starta opp Kafe Tiaren
  • Tiltak som kan stimulera til tilflytting og nyetablering
  • Trfikksikring: Gang- og sykkelveg til Steinsletto
  • Vedlikehald Gamleskulen
  • Rusta opp turvegen frå Halsane byggefelt til Ospelunden/Rød
  • Arbeida for hurtigladestasjon i Uskedalen

Redaksjonen for ukedalen.no la fram eiga melding. Den kjem vi atetnde til i eit seinare innlegg.

Tekst/foto/nett: Kristian Bringedal