Med vedak i Forvaltningsutalet er detaljplan for hytter og naust på Rød sendt ut til offentleg ettersyn og høyring. Høyringa er gjort med bakgrunn i Plan- og bygningslova § 12-11. Tiltakshavar er Runar Myklebust og planen omfattar tre naust, to fritidsbusader og brygge. Det skal gjerast nokre endringar med planen før eit endeleg vedtak. Det går mest på presiseringar om bruksareale. Det ligg naust i område frå før, av dei også Bøkkerverkstaden.

Planområde ligg på 121/3 m/ fleire – ytre Rød.

Tekst/fopo/nett: Kristian Bringedal