Uskedal Idrettslag gjer alle merksame på at Hallen opnar for trim, trening og aktivitetar. Gruppeleiarane for dei ulike aktivitetane har ansvar for å sjå til at smittevernrelane vert fylgde slik det er føreskrive i retningslinene. Dette gjeld mellom anna tilpassing til gruppestorleik, registrering av deltakarane og at punktvask vert gjennomført. Naudsynte skjema og utstyr for vask ligg ved inngangen til Hallen. Utfylte lister skal sendast til: chris.fossli@gmail.com. Styret har gjort nokre endringar i halltidene. Endra oppsett for halltider ligg ved.

Styret har gjort nokre endringar i halltidene. Sjå vedlagt skisse med vekeplan.

Tekst: Redigert melding frå leiar
Foto/nett: Kristian Bringedal