Skiltinga på privat veg som fører fram til Uskedal Vasverk sitt vassanlegg på Sørestølen er endra. Skiltinga er klar og eintydig. Vegen er privat. Mot avgift er det høve å køyra fram til P – plass med personbil, ikkje bubil, ikkje bil med campingvogn. Det er betaling med VIPPS, kr. 25,- pr. døger. Årskort som gjeld i kalenderåret: kr. 250,-. Ved betaling må du tasta inn bilnummeret. VIPPS betaling vert registrert på grunneigar. Avgifta gjeld ikkje for grunneigar, fastbuande, gjester eller andre med vegrett. Bom stoppar trafikk lenger inn i område, mellom anna for å hindra avrenning til vasskjelda.

Skilt på P – plass som syner betalingssystemet.
Tekst/foto/nett: Kristian Bringedal