Til aksjeeiere i ”Uskedal aktivitetshus AS”
Innkalling til ordinær generalforsamling i Uskedal Aktivitetshus AS
Aksjeeierne i Uskedal Aktivitetshus AS innkalles til ordinær generalforsamling 10.5.2022
Tidspunkt: kl 1900
Møtested: Uskedal oppvekstsenter (klasserom)
Dagsorden:

 1. Åpning av møte ved styreleder Michael Røssland, og opptak av fortegnelse over møtende/deltakende aksjeeiere
 2. Valg av møteleder og protokollunderskrivere (minst en person i tillegg til møteleder)
 3. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 4. Godkjenning av årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for 2021 herunder utdeling av utbytte. Styret foreslår at det for 2021 utdeles et samlet utbytte på kroner 0 –«null» per aksje.
 5. Fastsetting av godtgjørelse til styrets medlemmer
  Godtgjørelsen til styret foreslås satt til kroner «null» -0, per år for styrets leder og kroner «null» -0 for alle øvrige styremedlemmer.
 6. Godkjenning av godtgjørelse til revisor.
  Styret foreslår at revisor honoreres etter regning
 7. Styrevalg
 8. Oppmeldte saker
  Styret foreslår følgende tillegg til vedtektene:
  §8: Uskedal aktivitetshus AS driver frivillige aktiviteter, og er et aksjeselskap som utelukkende foretar utdelinger til frivillig virksomhet.

—O—

Årsregnskap, årsberetning, revisors beretning fremvises på generalforsamlingen. Aksjeeiere kan la seg representere ved fullmektig. Fullmektigen må fremlegge skriftlig fullmakt.


Med vennlig hilsen
for styret i Uskedal Aktivitetshus

Foto/nett: Kristian Bringedal