På nytt er Uskedal helelag med sine aktivtetar profilert i det landsomfattande medlemsbladet til Nasjonforeningn for folkehelsen, HJERTE og HJERNE. Det er ikkje fyrste gongen. Ved fleire høve er Uskedal helselag si lagsdrift omtalt i spalta Glimt frå lokale aktivitetar eller frå det bladet kallar Landet rundt. Medlemsbladet med tre nummer i året har mange aktuelle artiklar om folkehelsa, mellom anna om demens, hjarte- og karsjukdomar og om helserelatert forsking.

Skjermdump frå bladet HJERTE og HJERNE.
Tekst/nett: Kristian Bringedal
Foto: Skjermdump frå medlemsbladet