Av ei total fylkeskommunal løyving på 4,5 mill. kr til fysisk aktivitet og friluftsliv er det frå Vestland Idrettskrets tildelt kr. 100,000,- til arbeidet med utvikling av Aktivitetshuset i Uskedalen. Midlane skal nyttast til medverknad i planprosessen.

kb