Etter varsla oppstart i april 2022 har det vore arbeidd med detaljreguleringsplan for Rabben Feriesenter. Arbeidet er gjort i medhald av Plan- og bygningslova §12-8. Reguleringa gjeld deler av 131/4 og 123/13. Område er tidlegare regulert, men deler av denne planen er oppheva. I Kommuneplanen sin arealdel er område mellom anna synt som småbåthamn, bruk og vern av sjø og vassdrag og næringsverksemd. Bilete syner planområde.

Målet med ny plan er å leggja til rette for utviding og vidare drift av Rabben feriesenter med nye oppstillijgsplassar for bubilar, nye hytter og nytt teltområde og oppdatert strandområde.

Planarbeidet er utført av ABO Plan & Arkitektur på Stord.

Tekst/nett: Kristian Bringedal
Foto: Arkivfoto