Det er varsla oppstart på arbeidet med detaljreguleringsplan for Rabben Feriesenter. Friten for merknader til oppstarten var 22. april. Arbeidet vert gjort i medhald av Plan- og bygningslova §12-8. Reguleringa gjeld deler av 131/4 og 123/13. Område er tidlegare regulert, men deler av denne planen er oppheva. I Kommuneplanen sin arealdel er område mellom anna synt som småbåthamn, bruk og vern av sjø og vassdrag og næringsverksemd. Bilete syner planområde.

Dronebilete syner deler av det aktuelle område for detaljregulering, Rabben Feriesenter.

Målet med ny plan er å leggja til rette for utviding og vidare drift av Rabben feriesenter med nye oppstillijgsplassar for bubilar, nye hytter og nytt teltområde og oppdatert strandområde. Planen vil ta med omsynet til evt. flaum i område.

Planarbeidet vert utført av ABO Plan & Arkitektur på Stord. Naboane og grunneigarane er varsla.

Tekst/nett: Kristian Bringedal
Foto: Skjermfoto
Drone: Hans Ordin Østebø