Etter det opne møte i Uskedal Utvikling 15. september vert det no skipa ei arbeidsgruppe som skal informera,påverka og løfta fram saka om gang- og sykkelveg frå Uskedal Bru til Steinsletto. Tiltaket er ikkje synleg i kommunale trafikksikringsplanar og dermed heller ikkje på prioriteringsliste. Arbeidsgruppa skal ha sitt fyrste møte onsdag i denne veka. Uskedalen.no kjem tilbake med bilete og meir informasjon om mandatet og arbeidsprosessen.

kb