Søk
 
Kontakt oss
Kontakt uskedalen.no:
Tips til redaksjonen
E-post: uskedalen.no
Kristian Bringedal
Tlf nr:915 31 487
Svein Rimestad
Tlf nr:911 09 868
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kontakt Uskedal Utvikling
E-post
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bli medlem
Årspriskr 200.-
Kontonr. 1503 39 82329
Last ned giro
VIPPS 512870
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nettsider frå Uskedalen
Festidalen
Uskedal Idrettslag
Uskedal elveeigarlag
Aktivitetar i Uskedal

No lyser den vakre julegrana vår!

Foto: Eirik Larsen
 

Siste Nyhende

Endre Eidsvik - ny administrerande direktør i Zinus.
Endre Eidsvik frå Uskedalen er tilsett som ny adm.direktør i Zinus.
Endre Eidsvik ( 58 ) frå Uskedalen er tilsett som ny administrerande direktør i bømloselskapet Zinus. Zinus er ein global leverandør av kabelløysingar og ladestrukturar for hamner og skip. Ny låg- og høgspentteknologi gjer at reiarane kan slå av hjelpemotorane mens dei ligg i hamn, noko som fører til redusert forureinsing og klimagassutslepp.

04.12.2020
 
Pinnakjøtet sel godt. Alt er tinga i god tid før jul.
Lokal julemat frå Friheim Gardsmat sel godt.
Bjørg Inga og Kurt Inge Miljeteig i Friheim Gardsmat er godt nøgd med  salet av kjøtprodukt til jul. Det vart rett nok ikkje Jul i Rosendal i år, heller ikkje Julemessa på Nå. All omsetnad er lagt til Friheim. Kundane gjer avtale og finn fram til produksjonslokalet øvst i Uskedalen. Mange har vore faste kundar sidan oppstarten i nye lokale i 2006. 
03.12.2020
 
Regjeringa sitt framlegg om å kutta tilskot til private barnehagar er i budsjettforliket lagt bort.
Budsjettforlik sikrar vidare drift i Dønhaug Gardsbarnehage.
Eit budsjettforlik på Stortinget sikrar vidare drift av Dønhaug Gardsbarnehage. Eit framlegg om å kutta kapitaltilskotet og pensjonsoverføringa til private barnehagar er ikkje aktuelt å gå vidare med. Gadsbarnehagen på Dønhaug har 19 born og 6 tilsette. Barnehagen, som opna i 2007, er svært populær og har ved fleire høve skåra høgt på foreldreundersøkingar.
02.12.2020
 
Geiter beitar i safig hå like til jul.
Sauer og geiter beitar på innmarka like til jul.
Snittemperaturen i november har vore høg. Dertil ha det vore mykje nedbør. Det som kunne vore tredjeslåtten for mange bønder, vart safig og godt beite for sauer og geiter. På Myklebust og på Leite er det meste av arealet nedbeita slik det skal vera før frosten set inn.
02.12.2020
 
Skissen syner Kvinnherad Arena - eksteriør.
Kvinnherad Arena - spørjeundersøking om bruken.
I samband med utbygging av Kvinnherad Arena på Husnes ønskjer Kvinnherad kommune å undersøkje kor mykje dei einskilde organisasjonane ser for seg å nytta hallen. Undersøkinga er retta mot organisasjonar som direkte eller indirekte har ein aktivitet som tangerer med dei areala vi planlegg inn i Kvinnherad arena:
01.12.2020
 
Skissen syner det regulerte hyttefeltet på indre Rød med tilhøyrande naust.
Hyttefeltet på Rød er eit steg nærare realisering.
Hyttefeltet på Rød, med ein lang historikk, er eit seg nærare realisering. Det føreligg søknad om oppstart av opparbeiding av veg, VA anlegg og planering av tomter slik reguleringsplanen syner. Søknaden gjeld også opparbeiding av veg og planering av tomter til regulerte naust. Hyttefeltet Rødshagen har gards- og bruksnummer 121/22. Det er teikna inn 9 hyttetomter og 7 nausttomter.
30.11.2020
 
De kan framleis støtte innsamlinga til operasjon for Eirik Aksnes.
Aksnes familien takkar. Framleis mulighet til å gi støtte.
Innsamlinga til transport og operasjon for nakkeskadde Eirik Aksnes har no passert 300.000.  Eirik og familien er svært takksame for støtta dei har fått både frå privatpersonar, aviser, firma og lag.  På grunn av koronasituasjonen er dessverre operasjonen utsett, og derfor er perioden for innsamlinga blitt utvida til månadskiftet januar/februar.
29.11.2020
 
To grantre, eit stort og eit lite, lyser opp i Uskedalen.
Julegrantenninga - ein ubroten tradisjon frå 1963.
Musikklaget var der. Meir folk enn venta var der og ljoset frå 78 pærer vart tend nøyaktig kl. 17.00. Om ikkje Børsdalsnissen kom, fekk våga seg. Det var heller ikkje kafe og sal frå boder. Koronaen sette nemleg ein stoppar for ei fullstendig markering. Musikklaget talde 9 medlemer i kveld. Fire av dei var med på den fyrste julegrantenninga for 57 år sidan.
27.11.2020
 
Iver, Ola og resten av 4.klasse synes det er gøy med verdsrekordforsøk.
4. klasse vil setje verdsrekord!
4.. klasse ved Uskedal skule er i gang med eit spennande prosjekt.  Dei satsar på å setja verdsrekord i fingerhekling.  Pågangsmot og motivasjon er på topp, og dei har alt hekla så mykje og brukt så mykje garn, at dei treng hjelp med meir garn.  Derfor har vi motteke meldinga nedanfor.
27.11.2020
 
Torkel Myklebust med slekt i Uskedalen skriv boka Møte etter vegen.
Torkel Myklebust med slekt i Uskedalen skriv kvardagsord.
Torkel Myklebust med slekt frå Rabben i Uskedalen skriv boka Møte etter vegen, refleksjonar og kvardagsord etter møte offisielt og privat med personar i ulike situasjonar. Myklebust kjem frå Etne, men bur på Sand i Ryfylke. Han var ein profilert ordførar i Suldal og medlem i Fylkestinget i Rogaland. Mange minnest han frå NRK programmet Nytt på nytt.
27.11.2020
 
Lundheim - 100 år gamalt hus i sentrum klar for riving.
26.11.2020
 
Plakat- og informasjonsvegg i Båthamna med levegg og overbygg.
25.11.2020
 
Adventskalendar med fantastiske gevinstar kan også kjøpast digitalt!
24.11.2020
 
Elins Matgleder startar nettbutikk - dei fyrste pakkane gjekk ut i går.
24.11.2020
 
Julelysa er på plass i god tid før adventstida tek til.
23.11.2020
 
Lesarbilete
Notisar
04.12.2020
Trekking Uskedal skulemusikk sin adventskalendar 4.desember 2020
Vinnartala i den fjerde luka i Skulemusikken sin adventskalendar er klare.  Dagens vinnarar har nr. 84 og nr. 186.  Eigar av kalendar 84 har vunne heimestrikka vottar medan gevinsten til eigar av kalendar nr. 186 er heimestrikka tøfler.  Vi gratulerer vinnarane, og dei kan henta gevinstane sine hos Auto 88 AS.

tid
03.12.2020
Trekking Uskedal skulemusikk sin Adventskalender 3. desember 2020.
I dag, 3. desember, er det trekt ut to nye vinnarar av Uskedal skulemusikk sin adventskalender. Heimestrikka vottar er vunne på nr. 126. Strikkesett lue og vottar er vunne på nr. 457. Gevinstane kan hentast på Auto 88.

kb
02.12.2020
Trekking Uskedal skulemusikk sin adventskalendar 2.desember 2020
I dag er det trekt ut to nye heldige vinnarar på Uskedal skulemusikk sin adventskalendar.  Begge har vunne fine heimestrikka gevinstar.  Eigar av kalendar nr. 212 har vunne vottar medan det er trekt ut gryteklutar på nr. 264.  Gevinstane kan hentast på Auto 88 AS.

tid
01.12.2020
Kommunevegane er ikkje salta eller strødde.
Fylkesvegen gjennom sentrum og vegen på Døsslandssido og vidare mot Musland er salta. Det er derimot ikkje kommunale vegar som t.d. vegane i byggefelta og vegen ned til Beinavikjo, heller ikkje vegen på Kjærlandssido. Dette må alle vera merksame på for å unngå fall og skade.

kb
01.12.2020
Lysmesse i Uskedal kyrkje sundag 6. desember kl. 15.30.
Den årlege lysmessa i adventstida er sundag 6. desember kl. 15.30. Konfirmantane er med og foreldra er særskild inviterte. Lysmessa er open for alle. Maks. frammøtetal er 50 personar. Liturg er Carsten Mrusek. Organist er kantor Eva Megyesi.

kb
01.12.2020
Trekking Uskedal skulemusikk sin adventskalendar 1.desember 2020
Då er vi komne til 1.desember, og spenninga er i gang.  Første trekningar er gjort, og det er to heldige vinnarar.  Heimestrikka lue er vunnen på kalendar nr.13, og heimestrikka skjerf til småbarn er vunne på nr.280.  Vi gratulerer dei heldige vinnarane som kan henta gevinstane sine på Auto 88 AS.  Skulemusikken vil også nytta høvet til å takka alle som har støtta korpset på ulike måtar.  I morgon tidleg kjem vi med to nye vinnarnummer.

USM.
30.11.2020
Juletresal på Elins Matgleder frå torsdag 3. desember.
Juletresalet startar torsdag 3. desember på Elins Matgleder. Det er juletre frå bonde i Ølen.

kb
29.11.2020
Garderobehuset på Heio er på lista for tildeling av Spelemidlar.
Rehabilitering av garderobebygget på Heio er prioritert på 8. plass over ordinære anlegg for spelemidlar i 2021. Kostnaden er rekna til kr. 845.000,-. Søknad spelemidlar er sett til kr. 281.000,-. Det er til vanleg eit etterslep på desse tildelingane. Difor er det lite truleg at Heio når opp i denne omgang.

kb
27.11.2020
Næringsfondet - løyving til Elins Matgleder.
Næringsfondet i Kvinnherad løyver kr. 150.000,- til Elins Matgleder. Søknaden gjeld vidareutvikling av prosjekt. Den totale ramma frå det ekstraordinære næringsfondet var på 1,6 millionar kr. Kroka Eidedom AS vart i same møte løyvd kr. 35.000,- til reguleringsendring.

kb
26.11.2020
Koronakafe og trim for vaksne vert stengt på ubestemt tid.
Eit samla styre i Uskedal helselag har avgjort at kafe og trim vert stengt på ubestemt tid pga. smittesituasjonen.

Styret
Eldre Nyhende
22.11.2020
Uskedalen vert definert som eit nærsenter i K.planen.
Uskedalen er saman med 14 andre bygder definerte som Nærsenter i samfunnsdelen i den nye Kommuneplanen. Det er eit framlegg frå planleggjarane i eit dokument som no vert sendt ut på høyring. Husnes er regionsenter. Rosendal er kommunesenter. Hatlestrand og Sæbøvik er lokalsenter. Uskedalen er nærsenter. 19 bygder vert med dette delte inn i ulik typar senter med ulike funksjonar.
19.11.2020
Lovnad om inntil 7,5 millionar kr. til opprustning av Børneskaien.
Landbruksdirektoratet kjem med lovnad om løyving på inntil 7,6 millionar kr. til opprustning av Børnes Tømmerkai. Dette utgjer 80 % av finansieringsplanen.Total kosntad er estimert til 10 mill. kr. Arbeidet omfattar oppgradering, forsterking og utdjuping. Det er søre Kvinnherad Skogeigarlag saman med Kvinnherad kommune som eig og driftar tømmerkaien.
19.11.2020
Feilsortering fører til at dunken ikkje vert tømd.
SIM har klare føringar for boshenting og kjeldesortering. Uskdalen.no har før skrive om problemet med feilsortering og at dunken står att utan å verta tømt. I sterk vind, slik det var i går, ligg dunken flat på bakken og bos kjem på avvegar. Dette er særleg eit problem i dei høve kunden ventar med å ta dunken tilbake til huset sitt. Ein er særleg nøyen med å sjå til at biodunken vert brukt slik det er førskrive.
18.11.2020
Uskedal Helselag i digitalt møte med Statsministeren.
Uskedal Helelag saman med tre andre organisasjonar frå Vestland og Rogaland fylke var i går i digitalt møte med Statsminister Erna Solberg. Eli Roseth Eik, leiar i helselaget, sat i si stove og hadde direkte kontakt og drøftingar med Erna.Tema var tiltak for eldre og andre sårbare grupper i ei koronatid. Frå Uskedalen vart særleg Koronakafeen med støtte frå DAM stiftinga framheva, eit tilbod i Gamleskulen kvar tysdag frå kl. 11 til kl. 14.
18.11.2020
Lensmannen med ei sterk oppmoding.

Politiet ved lensmannen i Kvinnherad, Sigurd Børve, kjem med ei sterk oppmoding til alle om å halda seg til gjeldande smittevern og regelverk. Oppmidinga gjeld særleg for dei som er pålagd isolasjon og karantene, der ein anten er smitta eller har vore i nærkontakt med nokon som er stadfesta med smitte. Lensmannen skriv vidare i si pressemelding:
17.11.2020
Kven saknar katten sin i Korsnes ?
Ein tam og svolten katt har halde til i nedre Korsnes i 3 - 4 dagar. Det er uvisst kven eigaren er. Dersom du kjenner katten, ta kontakt med Gunn Sølvi Kristoffersen. Det er sjølvsagt usikkert om katten høyrer heime i bustadfeltet eller om den kjem frå andre område.

kb
16.11.2020
Ungdomsbedrifta Holiday UB med dagleg leiar frå Uskedalen.
Ella Karina Hjønnevåg (17 år) elev på Kvinnherad Vidaregåande skule, er dagleg leiar i ungdomsbedrifta Holiday UB i Kvinnherad. Verksemda er nyleg skipa og målet er å spre glede og letta litt på julestresset ved å produsera adventskalenderar tilpassa ei brei aldersgruppe og ut frå ulike behov.
16.11.2020
Juledekorasjonen på blomebutikken som alle legg merke til.
Juledekorasjonen ved inngangen på Gro`s Blomster er på plass. Installasjonen vert laga kvart år og det ligg mykje arbeid bak monteringa. Fastbuande og andre som køyrer gjennom sentrum legg merke til dekorasjonen. Det gjeld særleg om ein kjem frå Rosendal på veg mot Husnes.
14.11.2020
Eit imponerande privatarkiv etter Tor H. Myklebust.
Teikningar, skisser, kunstplakatar, modellar, foto, målri og kolteikningar er noko av det vi finn i samlinga etter Tor H. Myklebust. Pr. definisjon vert dette kalla eit privatarkiv, arkiv det ikkje er avleveringsplikt på og som eigar kan disponera som ein ynskjer. Mange privatarkiv frå lag, organisasjonar, verksemder og næring er kasta eller komen på avvegar. Ikkje på Neset. Her er alt lagra og Dag Hermansen ( Tor var onkel til Dag ) finn fram, registrerer og gjer alt han kan for å sikra ein unik skatt for etterkomarane.
Sponsorar
Sparebank 1 SR bank ASA
Spar
kvinnheringen
Gros Blomster
Brødrene Hjønnevåg AS
Kvinnherad Breiband
Uskedal Røyr og Multiservice
Uskedal Båtlag
Kvinnherad Vekstbedrift AS
Grenda
Tysnes Sparebank
Solheim Turiststajson
Zjakk Frisørsalong
Eidsvik Eigedom AS
Rabben feriesenter
S. Rødsten Bilforretning A/S
Kvinnherad Renhold service
Auto 88
Ospelunden
Stord Lufthamn
iDrift AS
Kvinnherad Elektro
Kvinnherad Breiband
Utvikla av iDrift AS