Søk
 
Kontakt oss
Kontakt uskedalen.no:
Tips til redaksjonen
E-post: uskedalen.no
Kristian Bringedal
Tlf nr:915 31 487
Svein Rimestad
Tlf nr:911 09 868
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kontakt Uskedal Utvikling
E-post
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bli medlem
Årspriskr 200.-
Kontonr. 1503 39 82329
Last ned giro
VIPPS 512870
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nettsider frå Uskedalen
Festidalen
Uskedal Idrettslag
Uskedal elveeigarlag
Aktivitetar i Uskedal

Stort engasjement i brannstasjonssaka.

12.01.2020
Klikk på bilete for full storleik
Branntropp Uskedalen er sentralt plassert i sentrum.
 
Brannsjefen i Kvinnhead kommune går for altenativ 2/3 til framtidig brannvernorganisering. Framlegget inneber at ein held på tre stasjonar, Husnes, Rosendal og Ølve, og tre såkalla framskotne einingar, Varaldsøy, Åkra og Halsnøy. Brannstasjonen i Uskedalen vert med dette framlegget nedlagd. Uskedalen.no har dei siste dagane motteke innlegg som bed om ei meir fagleg grunngjeving for nedlegging. Særleg dette med responstid er viktig å få fram.
 

Lars Martin Feet  

Brannstasjon i Uskedalen bør vera sjølvsagt både i dag og i framtida. 
 
Uskedalen er ei levande bygd med skule, barnehagar og næringsliv i nesten alle kategoriar, eldre- og omsorgsboligar, leilighetsbygg og nye og eldre byggjefelt. Vi har mange gardsbruk i Uskedalen, både store og små i og utanfor sentrum, med mjølkeproduksjon, kjøttfe og sauehald.
 
Fleire brannar i Uskedalen den siste tida har synt behovet for god beredskap med rask responstid ( Arkivfoto ).
Kansje burde vi også engasjert innbyggjarane i Herøysund og fått deira synspunkt.
At det vert lengre responstid før brannvesenet er framme på staden det gjeld, er sjølvsagt om stasjonane i Rosendal og på Husnes skal erstatta Uskedalen Brannstasjon.
 
Kva skjer med brann mannskapa.?  Dei klarer ikkje koma seg tidsnok verken til Husnes eller Rosendal for å rykkja ut derifra.
 
Jostein Saghaug legg i sine vurderingar vekt på god beredskap i høve til brann, klima og spesielle hendingar ( Arkivfoto frå brannen på Padlane 2017 )
Er vi tenlige med å spara 800.000,- i året på å leggje ned stasjonen i Uskedalen,og dei andre som tydeligvis er planlagt nedlagde? Brannmannskapa sin lokalkunnskap internt i Uskedalen fell også bort. Eg tenkjer her på kjennskap til adresser/næring/industri/muligheter for vasshenting etc. 
 
Det vert synt til En studie av påvirkninger på brannvesenets responstid v/
Joakim Pedersen Master i Økonomi og Administrasjon, September 2015   . Handelshøgskolen UIT.
 
Faktorene som avgjør hvilke krav det skal være til innsatstiden er definert av den omliggende bebyggelsen og antall beboere innenfor et geografisk område. I følge Forskrift om organisering av brannvesen (2002) skal tettbebyggelse med særlig fare for brannspredning, eller særskilte brannobjekter som sykehus, sykehjem, konsentrert næringsdrift o.l. ikke ha en responstid over 10 minutter.

Her defineres tettbebyggelse som et område hvor det er minst 200 beboere, og avstanden mellom husene ikke overstiger 50 meter. Loven uttrykker eksplisitt at tall fra statistisk sentralbyrå er grunnlaget for tettstedenes størrelse. I tettsteder for øvrig skal responstiden ikke overstige 20 minutter. Utenfor tettsteder skal det sikres fullstendig dekning, og innsatstiden bør ikke overstige 30 minutter 
 
I Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen er det utdypet hva som legges i ulike begreper. Dette er gjort slik at det skal eksistere en minste standard for hva som inngår i særskilte brannobjekter og tettbebygd strøk. Her finnes det definisjoner som angir at eksempelvis en husklynge større enn 800m2 utenfor et tettsted, regnes som en tettbebyggelse og skal ikke overstige 10 minutter innsatstid. Kjøpesenter med areal større enn 4000m2 , sykehus og næringsparker med store økonomiske faller innenfor definisjonen konsentrert næringsdrift, og skal ikke ha en responstid over 10 minutter (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, 2002).
 
Veilederen utdyper også at det kan gis dispensasjon fra innsatstidskravet ved økt bemanning ved institusjoner og andre forebyggende tiltak. Likevel presiserer innledende paragrafer at kommuner selv er ansvarlig for utførelse av risiko og sårbarhetsanalyser, for å avdekke forhold som ikke ivaretas av forskriftenes minstekrav. Kommunen er ansvarlig for å dimensjonere brannvesenet etter sin egen risiko og sårbarhetsanalyse, men ikke under det lovens minstekrav angir. 
 
  

Bengt Ole Myklebust 

Det er vel slik at dei fleste brannfolka i bygda har sitt daglege arbeid i Rosendal eller Husnes så utrykkingstida ville ikkje blitt kortare om stasjonen vart lagt ned utan at det var fast personell der eller at samtlege brannfolk var heima i Uskedalen på heltid.

 

Det var vel berre tidspunktet på nyttårsafta som gjorde at det blei kort utrykningstid siden alle var i bygda. Det er litt falsk trygghet med den ubemanna stasjonen i bygda. Eg vil helst ha ein døgbemanna stasjon.

 
 

Frode Sæbø

Eg forstår at alternativ 2 er tilrådd, og at den er innanfor krava til minimum responstid. I klår tekst betyr dette at ein går for maks inntjening, då med ei responstid som er såvidt innanfor minimumskrava. 

I mitt yrkesliv i nordsjøen med virke i kontrollrom og i beredskapsrom, var noko av det me trena mest på det som me kalla  Dei gylne 5 minutta. Dette er tida då ein situasjon er meldt og fram til beredskapsorganisajon og brannvern er etablert.

All historie viser at utfallet av ein brann eller ulykke ofte er avhengig av kva som skjer i desse første minuttane, då dei, som er på vakt aleine, må løysa oppgavene og oftast lukkast med tiltak, nettop fordi dei er raskt på staden. Altså rask respons. Å velja ei løysing med lengst mogeleg responstid er omtrent det same som å satsa på ettersløkkjing.

Ein brannstasjon i Uskedalen vil med sin sentrale geografiske plassering sikra rask respons til eit svært stort område. Det er faktisk lov å vera bedre enn dei dårlegaste.


Atle Hauge
Jeg mener at det må være feil i sårbarhets analysen til Kvinnherad kommune. Krav til responstid må da være 10 minutter i sentrum av Uskedalen. Her er sitat fra en master oppgave Brannvesenets responstid når sekundene virkelig teller ved Joakim Pedersen Handelshøyskolen.
 
Forskrift om organisering av brannvesen (2002) skal tettbebyggelse med særlig fare for brannspredning, eller særskilte brannobjekter som sykehus, sykehjem, konsentrert næringsdrift o.l. ikke ha en responstid over 10 minutter.

Her defineres tettbebyggelse som et område hvor det er minst 200 beboere, og avstanden mellom husene ikke overstiger 50 meter. Loven uttrykker eksplisitt at tall fra statistisk sentralbyrå er grunnlaget for tettstedenes størrelse. I tettsteder for øvrig skal responstiden ikke overstige 20 minutter. Utenfor tettsteder skal det sikres fullstendig dekning, og innsatstiden bør ikke overstige 30 minutter.
 
Er dette noe Uskedalen Utvikling kan følge opp? Dette bør vi få stoppet. Alternativ må vi ta dette med fylket og overprøve Kvinnherad kommune. 
 

Det hadde vert interresant å få et svar fra kommune, om hva de legger til grunn vedrørende responstid. Dersom det er korrekt at kravet er 10 minutt, så klarer ikke hverken Husnes of Rosendal dekke Uskedalen og Herøysund. Ihht SSB har Uskedalen 2 tettsteder, Dønhaug er ca 451 og Korsnes 313 mennesker. Dersom en ulykke/ brann får større konsekvenser og det viser ser at Kommunen ikke overholdt kravene, så er de vel også økonomisk ansvarlig.

 
 
Kjetil Hauge

Korleis kan brannsjef Ljosdal garantere tryggleiken til innbyggarane når det blir reduksjon av mannskap og antal brannstasjoner. Og kva responstid har dei lagd til grunn for nedleggelse ? Det ser og ut til at det vert brukt nokre regnestykke som ikkje held mål. Her må regnestykket bli lagd fram for offentlegheten. Og kva krav er det Arbeidstilsynet har for brannstasjonen i Uskedalen ?

 
 

Jostein Saghaug (Miljøpartiet) - medlem i Komite for plan, teknikk og miljø 

Saghaug legg vekt på auka bedredskap i høve til klima og særlege hendingar. Beredskap og førebygging er prioriterte oppgåver for Miljøpartiet. Difor vil han halda på branntroppen i Uskedalen, som årleg kan syna til meir enn 10 utrykningar. Det er ikkje sagt kva tid det vert fremja sak for politisk behandling, men det vert truleg i mars/aprilmøte.


 
 
Tekst: Ulike bidragsytar
Foto/nett: Kristian Bringedal
 
 
 
 
  Tilbake

 
Lesarbilete
Notisar
20.01.2020
Kyrkjekoret Nordsaang syng på Nyttårskonsert i kveld.
Nyttårskonserten er i Valen kyrkje i kveld, måndag 20. januar, kl. 19.00. Kyrkjekoret Nordsaang deltek med to songar. Det vert i tillegg korpsmuikk, solosong, duett, fløyte, saxofon og orgel. Alle er velkomne.

kb
17.01.2020
Meld frå om årsmøte.
Det er tid for årsmøte i lag og organisasjonar. Melding om årsmøte er viktig informasjon. Send oss ei melding og vi legg det ut som ei kunngjering.

Red.
16.01.2020
Jørn Øyrehagen Sunde fører Aarebrot tradisjonen vidare.
Jussprofessor Jørn Øyrehagen Sunde skal i helga halda Aarebrotførelesinga 2020, 1000 års rettshistorie på 200 minutt, i Aulaen på UiB. Til liks med Frank Aarebrot er Øyrehagen Sunde ein levande og engasjert formidlar. På 200 minutt skal Jørn dra linene frå mellomalderen i Bergen til dagens NAV skandale og riksrettssaka mot Donald Trump.

kb
16.01.2020
Årsmøte i Uskedal Friluftslag, måndag 17. februar.
Dette er ei kunngjering om at Uskedal Friluftslag har sitt årsmøte måndag 17. februar kl. 19.00 på Stemneplassen. Medlemslaga har møterett med to utsendingar kvar. Leiar, to styrmedlemer og varamedlemer står på val. Bondelaget er valnemnd.

kb
15.01.2020
Ny runde med søknader til SpareBank 1-stiftinga Kvinnherad.
Søknader om gåver til allmennyttige føremål opnar tysdag 4. februar. Søknadstida er fram til tysdag 3. mars. Alle søkjer elektronisk. Meir informasjon på Facebook og på stiftinga si heimeside.

kb
14.01.2020
Opplæring i aktivitetskalenderen Friskus.
Onsdag 22. januar kl. 17.00 vert det skipa til infokveld og opplæring i friskus.com, på Rådhuset i Rosendal. Friskus er ein digital aktivitetskalender som gjer den enkelt å delta i og organisera frivillig arbeid. Alle må ha med eigen datamaskin. Meir informasjon finn du på kommunen sin heimeside.


kb
12.01.2020
PIONER 10 fots jolle funnen og sikra på Rød.
Torsdag i denne veka vart ein 10 fots PIONER funnen og dregen på land på Rød. Båten ligg på Helge Rød sin eigedom. Eigar kan sjå og henta båten der. Siste: Eigar har meldt seg.

kb
12.01.2020
Saka om brannstasjonen engasjerer.
Redaksjonen har moteke fleire kommentarar og merknader til saka om det som kan føra til nedlegging av brannstasjonen i Uskedalen. VI føl opp saka med å få fram ulike synspunkt. Dersom du har merknader, skriv kort og send til uskedalen.no@gmail.com

Red.
11.01.2020
Innsamlinga til Ukraina held fram.
Innsamlinga til Ukraina i regi av Tro - Håp - Kjærlighet stiftelsen held fram. Ring 971 47 851 for avtale om levering. Minst kr. 50,- pr. sekk som dekker felleskostnader.

kb
10.01.2020
Frøydis Gjuvsland - søkjar til rådgjevarstilling oppvekst.
Frøydis Gjuvsland ( 45 ) frå Uskedalen er ein av 11 søkjarar til stillinga som rådgjevar for oppvekstsektoren i 100 % stilling. Frøydis er utdanna lærar og har arbeidet sitt innan oppvekst i dag.

kb
Siste Nyhende
21.01.2020
Det går mot kommunal drift og eigarskap av Kalkdoseraren.
Staten ved Fylkesmannen vil at Kvinnherad kommune skal overta drift og eigarskap av kalkdoseraren i Uskedalsvassdraget. Anbjørn Høivik i Kvinnherad kommunen stadfestar at det er drøftingar på gang og at ein legg opp til nytt driftsopplegg i februar månad. Før det må det fremjast sak for politisk behandling.
20.01.2020
Mållaget går nye vegar i si profilering.
Kvinnherad mållag med fast møteplass i Uskedalen går nye vegar i si profilering. Det siste er at raudrussen kan tinga seg strykemerke med nynorske slagord. Det kan gjerast så enkelt at russen skriv namnet sitt på mållaget si Facebookside. Mållaget tingar strykemerka og dekkar kostnaden.
19.01.2020
Reisebrev 2 frå turen til Umbred i India.
India er eit stort land. Vi tok fly frå Chandigar til Nagpur. Vidare var det 1 time å køyra til Umred. Kjøreturen var treg for det var mykje vegarbeid. Effi David og sonen Moses henta oss. På hotellet var det stilt sidan det var etter midnatt. Effi fekk liv i personalet og vi fekk romma våre. Hotellet var 3 år gamalt og vi var dei fyrste utlendingane som var der. Personalet kunne ikkje eit einaste ord engelsk så vi måtte ha Effi som tolk. Han og famiien ordna alt.'Kvitingane' vekte oppsikt! Effi inviterte seinare personalet til å koma til skulen for å læra engelsk.
18.01.2020
Jørn Øyrehagen Sunde held Aarebrotførelesinga i morgon, sundag 19. januar.
I morgon, sundag 19. januar, arrangerer Universitetet i Bergen Aarebrotførelsinga 2020 i Aulaen på Museplassen 3. Jørn Øyrehagen Sunde frå Uskedalen er professor i rettshistorie og skal halda årets førelesing. Han skal på 200 minutt førelesa om rettshistoria frå mellomalderen til den moderne rettsstaten. Studentane er med og underheld med song og tablå frå lover i historia.
17.01.2020
Ny garasje er snart på plass etter brannen.
Natt til 1. nyårsdag vart garasjen til Affi Eidsvik totalskadd i brann. Veka etter er tomta rydda. To veker etter vert det reist ny garasje på tomta. Snakk om tempo der alt går som smurt. Uskedalen.no var på plassen i går og fekk snakka med eigaren og snikrane frå Byggefirma Kjell Høyland.
16.01.2020
Tor Erik Eide er tildelt Forsvarsmedaljen.
Tor Erik Eide ( 45 år )  frå Uskedalen er i dag tildelt Forsvarsmedaljen. Markeringa var på Haakonsvern i Bergen og sjefen for Sjøforsvaret, admiral Nils Andreas Stensønes, stod for sjølve overrekkinga. Eit av kreteria for å bli tildelt Forsvarsmedaljen er minst 25 års teneste i Forsvaret. Tor Erik Eide gjekk inn i Forsvaret som 18 åring og har sidan vore i Kongens klede.
16.01.2020
To stormfloer på 24 timar, men ikkje rekord.
Ekstremveret Didrik vart oppgradert med raudt varsel i Sunnhordland. Vasstanden var 70 til 80 centimeter over det normale i går, onsdag. Dermed vart det ikkje rekord. På natta var lite vind, på dagen berre bris styrke. Så langt vi kjenner til er det ikkje gjort skade på bygg eller på andre installasjonar i strandsona.
15.01.2020
Nye veglys og trafikksikring i Korsneset.
Det vert montert nye veglys langs Fylkesvegen ved byggefelta Korsneset og Ospelunden. Tiltaket er ein del av arbeidet med betre trafikksikring.
15.01.2020
Stort engasjement i brannstasjonssaka.
Brannsjefen i Kvinnhead kommune går for altenativ 2/3 til framtidig brannvernorganisering. Framlegget inneber at ein held på tre stasjonar, Husnes, Rosendal og Ølve, og tre såkalla framskotne einingar, Varaldsøy, Åkra og Halsnøy. Brannstasjonen i Uskedalen vert med dette framlegget nedlagd. Uskedalen.no har dei siste dagane motteke innlegg som bed om ei meir fagleg grunngjeving for nedlegging. Særleg dette med responstid er viktig å få fram.
Sponsorar
Solheim Turiststajson
S. Rødsten Bilforretning A/S
Kvinnherad Vekstbedrift AS
 grenda
Ospelunden
Gros Blomster
Auto 88
Stord Lufthamn
Uskedal Båtlag
Kvinnherad Breiband
Kvinnherad Elektro
Eidsvik Eigedom AS
Spar
Byggeriet
Elins Matgleder
Uskedal Røyr og Multiservice
kvinnheringen
Kvinnherad Energi AS
Tysnes Sparebank
Brødrene Hjønnevåg AS
Kvinnherad Renhold service
Zjakk Frisørsalong
Sparebank 1 SR bank ASA
iDrift AS
Kvinnherad Breiband
Utvikla av iDrift AS