Søk
 
Kontakt oss
Kontakt uskedalen.no:
Tips til redaksjonen
E-post: uskedalen.no
Kristian Bringedal
Tlf nr:915 31 487
Svein Rimestad
Tlf nr:911 09 868
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kontakt Uskedal Utvikling
E-post
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bli medlem
Årspriskr 200.-
Kontonr. 1503 39 82329
Last ned giro
VIPPS 512870
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nettsider frå Uskedalen
Festidalen
Uskedal Idrettslag
Uskedal elveeigarlag
Aktivitetar i Uskedal

Stort engasjement i brannstasjonssaka.

12.01.2020
Klikk på bilete for full storleik
Branntropp Uskedalen er sentralt plassert i sentrum.
 
Brannsjefen i Kvinnhead kommune går for altenativ 2/3 til framtidig brannvernorganisering. Framlegget inneber at ein held på tre stasjonar, Husnes, Rosendal og Ølve, og tre såkalla framskotne einingar, Varaldsøy, Åkra og Halsnøy. Brannstasjonen i Uskedalen vert med dette framlegget nedlagd. Uskedalen.no har dei siste dagane motteke innlegg som bed om ei meir fagleg grunngjeving for nedlegging. Særleg dette med responstid er viktig å få fram.
 

Lars Martin Feet  

Brannstasjon i Uskedalen bør vera sjølvsagt både i dag og i framtida. 
 
Uskedalen er ei levande bygd med skule, barnehagar og næringsliv i nesten alle kategoriar, eldre- og omsorgsboligar, leilighetsbygg og nye og eldre byggjefelt. Vi har mange gardsbruk i Uskedalen, både store og små i og utanfor sentrum, med mjølkeproduksjon, kjøttfe og sauehald.
 
Fleire brannar i Uskedalen den siste tida har synt behovet for god beredskap med rask responstid ( Arkivfoto ).
Kansje burde vi også engasjert innbyggjarane i Herøysund og fått deira synspunkt.
At det vert lengre responstid før brannvesenet er framme på staden det gjeld, er sjølvsagt om stasjonane i Rosendal og på Husnes skal erstatta Uskedalen Brannstasjon.
 
Kva skjer med brann mannskapa.?  Dei klarer ikkje koma seg tidsnok verken til Husnes eller Rosendal for å rykkja ut derifra.
 
Jostein Saghaug legg i sine vurderingar vekt på god beredskap i høve til brann, klima og spesielle hendingar ( Arkivfoto frå brannen på Padlane 2017 )
Er vi tenlige med å spara 800.000,- i året på å leggje ned stasjonen i Uskedalen,og dei andre som tydeligvis er planlagt nedlagde? Brannmannskapa sin lokalkunnskap internt i Uskedalen fell også bort. Eg tenkjer her på kjennskap til adresser/næring/industri/muligheter for vasshenting etc. 
 
Det vert synt til En studie av påvirkninger på brannvesenets responstid v/
Joakim Pedersen Master i Økonomi og Administrasjon, September 2015   . Handelshøgskolen UIT.
 
Faktorene som avgjør hvilke krav det skal være til innsatstiden er definert av den omliggende bebyggelsen og antall beboere innenfor et geografisk område. I følge Forskrift om organisering av brannvesen (2002) skal tettbebyggelse med særlig fare for brannspredning, eller særskilte brannobjekter som sykehus, sykehjem, konsentrert næringsdrift o.l. ikke ha en responstid over 10 minutter.

Her defineres tettbebyggelse som et område hvor det er minst 200 beboere, og avstanden mellom husene ikke overstiger 50 meter. Loven uttrykker eksplisitt at tall fra statistisk sentralbyrå er grunnlaget for tettstedenes størrelse. I tettsteder for øvrig skal responstiden ikke overstige 20 minutter. Utenfor tettsteder skal det sikres fullstendig dekning, og innsatstiden bør ikke overstige 30 minutter 
 
I Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen er det utdypet hva som legges i ulike begreper. Dette er gjort slik at det skal eksistere en minste standard for hva som inngår i særskilte brannobjekter og tettbebygd strøk. Her finnes det definisjoner som angir at eksempelvis en husklynge større enn 800m2 utenfor et tettsted, regnes som en tettbebyggelse og skal ikke overstige 10 minutter innsatstid. Kjøpesenter med areal større enn 4000m2 , sykehus og næringsparker med store økonomiske faller innenfor definisjonen konsentrert næringsdrift, og skal ikke ha en responstid over 10 minutter (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, 2002).
 
Veilederen utdyper også at det kan gis dispensasjon fra innsatstidskravet ved økt bemanning ved institusjoner og andre forebyggende tiltak. Likevel presiserer innledende paragrafer at kommuner selv er ansvarlig for utførelse av risiko og sårbarhetsanalyser, for å avdekke forhold som ikke ivaretas av forskriftenes minstekrav. Kommunen er ansvarlig for å dimensjonere brannvesenet etter sin egen risiko og sårbarhetsanalyse, men ikke under det lovens minstekrav angir. 
 
  

Bengt Ole Myklebust 

Det er vel slik at dei fleste brannfolka i bygda har sitt daglege arbeid i Rosendal eller Husnes så utrykkingstida ville ikkje blitt kortare om stasjonen vart lagt ned utan at det var fast personell der eller at samtlege brannfolk var heima i Uskedalen på heltid.

 

Det var vel berre tidspunktet på nyttårsafta som gjorde at det blei kort utrykningstid siden alle var i bygda. Det er litt falsk trygghet med den ubemanna stasjonen i bygda. Eg vil helst ha ein døgbemanna stasjon.

 
 

Frode Sæbø

Eg forstår at alternativ 2 er tilrådd, og at den er innanfor krava til minimum responstid. I klår tekst betyr dette at ein går for maks inntjening, då med ei responstid som er såvidt innanfor minimumskrava. 

I mitt yrkesliv i nordsjøen med virke i kontrollrom og i beredskapsrom, var noko av det me trena mest på det som me kalla  Dei gylne 5 minutta. Dette er tida då ein situasjon er meldt og fram til beredskapsorganisajon og brannvern er etablert.

All historie viser at utfallet av ein brann eller ulykke ofte er avhengig av kva som skjer i desse første minuttane, då dei, som er på vakt aleine, må løysa oppgavene og oftast lukkast med tiltak, nettop fordi dei er raskt på staden. Altså rask respons. Å velja ei løysing med lengst mogeleg responstid er omtrent det same som å satsa på ettersløkkjing.

Ein brannstasjon i Uskedalen vil med sin sentrale geografiske plassering sikra rask respons til eit svært stort område. Det er faktisk lov å vera bedre enn dei dårlegaste.


Atle Hauge
Jeg mener at det må være feil i sårbarhets analysen til Kvinnherad kommune. Krav til responstid må da være 10 minutter i sentrum av Uskedalen. Her er sitat fra en master oppgave Brannvesenets responstid når sekundene virkelig teller ved Joakim Pedersen Handelshøyskolen.
 
Forskrift om organisering av brannvesen (2002) skal tettbebyggelse med særlig fare for brannspredning, eller særskilte brannobjekter som sykehus, sykehjem, konsentrert næringsdrift o.l. ikke ha en responstid over 10 minutter.

Her defineres tettbebyggelse som et område hvor det er minst 200 beboere, og avstanden mellom husene ikke overstiger 50 meter. Loven uttrykker eksplisitt at tall fra statistisk sentralbyrå er grunnlaget for tettstedenes størrelse. I tettsteder for øvrig skal responstiden ikke overstige 20 minutter. Utenfor tettsteder skal det sikres fullstendig dekning, og innsatstiden bør ikke overstige 30 minutter.
 
Er dette noe Uskedalen Utvikling kan følge opp? Dette bør vi få stoppet. Alternativ må vi ta dette med fylket og overprøve Kvinnherad kommune. 
 

Det hadde vert interresant å få et svar fra kommune, om hva de legger til grunn vedrørende responstid. Dersom det er korrekt at kravet er 10 minutt, så klarer ikke hverken Husnes of Rosendal dekke Uskedalen og Herøysund. Ihht SSB har Uskedalen 2 tettsteder, Dønhaug er ca 451 og Korsnes 313 mennesker. Dersom en ulykke/ brann får større konsekvenser og det viser ser at Kommunen ikke overholdt kravene, så er de vel også økonomisk ansvarlig.

 
 
Kjetil Hauge

Korleis kan brannsjef Ljosdal garantere tryggleiken til innbyggarane når det blir reduksjon av mannskap og antal brannstasjoner. Og kva responstid har dei lagd til grunn for nedleggelse ? Det ser og ut til at det vert brukt nokre regnestykke som ikkje held mål. Her må regnestykket bli lagd fram for offentlegheten. Og kva krav er det Arbeidstilsynet har for brannstasjonen i Uskedalen ?

 
 

Jostein Saghaug (Miljøpartiet) - medlem i Komite for plan, teknikk og miljø 

Saghaug legg vekt på auka bedredskap i høve til klima og særlege hendingar. Beredskap og førebygging er prioriterte oppgåver for Miljøpartiet. Difor vil han halda på branntroppen i Uskedalen, som årleg kan syna til meir enn 10 utrykningar. Det er ikkje sagt kva tid det vert fremja sak for politisk behandling, men det vert truleg i mars/aprilmøte.


 
 
Tekst: Ulike bidragsytar
Foto/nett: Kristian Bringedal
 
 
 
 
  Tilbake

 
Lesarbilete
Notisar
30.07.2020
DNT Ung med tur til Englafjell laurdag 1. august.
DNT Ung Kvinnherad skipar til tur til Englafjell f.k. laurdag 1. august. Toppen på Englafjell ligg 1200 moh. Her er flott utsikt frå Haugalandet i sør til kommuane nord for Bergen.  Likeins ser ein langt ut i Nordsjøen og ikkje minst mot Folgefonna og Hardangerfjorden. Kle deg etter veret. Ta med rikeleg med niste. Meir info på Kvinnherad Turlag si heimeside. Siste: Turen vart avlyst p.g.a for lita påmelding.

kb
29.07.2020
Familien Eskil Moen sitt hus totalskadd i brannen på Husnes.
Det var familien Eskil Moen sitt hus som brann på Husnes tysdag i denne veka. Eskil budde ei tid på Ljosnes i Uskedalen. Han er mellom kjend frå engasjementet sitt som folkevald i Kvinnherad kommunestyre for Framstegpartiet. Det er Kvinnheringen som skriv dette på si nettavis.

kb
28.07.2020
Røykdykkarane frå Uskedalen fekk oppgåva med å ta ut pytonslangane.
TV 2 si nyhetssending i kveld vil truleg ha innslag frå brannen på Husnes i går. Det er kjend at to røykdykkarar frå branntroppen i Uskedalen fekk oppgåva med å ta ut pytonslangane frå kjellaren i huset. Innslaget på TV 2 vil handla om dette oppdraget. Meir info kjem på Uskedalen.no

kb
27.07.2020
Branntroppen rykte ut til storbrannen på Husnes i dag.
Branntroppen i Uskedalen har vore involvert i sløkking av brannen på Husnes i dag. I kveld og i natt er mannskap frå Uskedalen med på vakthald og sikring av brannobjektet.

kb
26.07.2020
Rustne Menn, open butikk og grilling samla mykje folk på Huglo.
Trass dårleg ver var frammøte over all forventing på Huglo i dag, faktisk eit publikumstal på langt over 100. Koronalista talde heile 120 namn. Det vart seld 80 hamburgarar. I striregn la Rustne Menn litt om på programmet. Etter framføringa var gruppa samla til sosialt samvære på hytta til Anne Berit og Magne Huglen.

kb
24.07.2020
Thaivogna er stengd i to veker.
Thaivogna med matsal er stengd i to veker. Fyrste opningsdag er fredag 7. august.

kb
23.07.2020
Begge SEADREAM skipa i Storsund i dag.
Både SEADREAM 1 og SEADREAM 2 har Rosendal som destinasjon i dag, torsdag 23. juli. Det eine skipet kom inn Storsund i dag tidleg på seglas frå Bergen til Oslo. Systerskipet går Storsund i ettermiddag og er på veg frå Oslo til Tromsø. Begge cruisebåtane går på sør i Storsund i kveld. Det er den andre gongen i sommar at begge skipa har stopp i Rosendal på ein og same dag.

kb
22.07.2020
Turkoppen, designa av Monica Hansen, sel godt.
Turkoppen Ut på tur i Uskedalen sel godt. I dag var det om lag 15 koppar att i salskorga på SPAR. Turkoppen er designa og utforma av Monica Hansen. Det same er handlenettet frå Uskedalen med gardsnamna skrivne inn.

kb
18.07.2020
Ny Søndagskafe i morgon, søndag 19. juli.
Det er ny Søndagskafe i morgon på Elins Matgleder i Uskedalen. Opningstida er kl. 10 - 16. Det er høve til å kjøpa nysteikte brød, bollar, kaker, suppe m.m. Silobutikkane er opne. Kom og møt Linnea og Thea bak disken.

kb
17.07.2020
Ideell fiskeelv i helga.
Med regn i dag og i morgon går det mot ei ideell fiskeelv i helga. Alt i dag er fiskarane på plass. Reknar med det aukar på med fiskarar i morgon og på sundag. Meir informasjon på elveguiden.no.

kb
Siste Nyhende
03.08.2020
Gong- og sykkelveg til Steinsletto må stå øvst på prioriteringslista.
Det må vera eit folkekrav at gong- og sykkelvegen frå Uskedal Bru til Steinsletto vert prioriert som nr. 1 på lista av trafikksikringstiltak i Kommunedelplan samferdsle i Kvinnherad. Ein viktig del av planen er tiltak for gåande og syklande. Torkel Stensletten er engasjert. Han har fritidshus på Steinsletto og bur deler av året i Uskedalen. Han har merka seg alt som er skrive om trafikksikring, fartsgrenser og skilting den siste tida. Mest kritisk er det på strekninga frå sentrum til Teigen ( Steinsletto ). Les kva Torkel Stensletten skriv:
02.08.2020
Varm middag levert frå Dill, også i Uskedalen.
Dill Catering på Halsnøy tek til med levering av varm middag i område Uskedalen - Rosendal. Oppstart vert i haust med utkøyring to gonger i veka. Det er porsjonspaking for kjøleskåp dei andre dagane. Komlemiddagen er som vanleg på torsdagen, men det er meny tilpassa kunden sitt behov. Dagleg leiar, Siv Anita Brovold, fortel til Uskedalen.no at det no er ei kartlegging av interessa. Starten kan bli i september månad.
31.07.2020
Leppefiske opna 17. juli i år.
Frå 17. juli er det opna opp for leppefiske langs kysten. To lag driv leppefiske i Uskedalen. Jostein Legland er ein av dei. Bergnebb, grønegylt og berggylte er tre av seks artar som går under samleomgrepet leppefisk. Det vert også kalla reinsefiske mot lus i oppdretsanlegga. Dei to, som driv leppefiske i Uskedalen, leverer til Eide Fjordbruk.
30.07.2020
Eigarskifte i Uskedal Røyr & Multiservice.
Det er eigarskifte i Uskedal Røyr & Multiservice. Ronny Kroka er ny dagleg leiar. Med seg ute i arbeid har han Geir Vimme. Den formelle overtakinga var 1. oktober 2019. Tidlegare eigar var Arvid Hjelmeland. Lager og kontor er på Børnes Industriområde. Det er god tilgang på arbeid, alt frå hytter, boligar til serviceoppdrag. Kroka har også godkjenninga, som skal til, for å ta industrirøyrlegging.
30.07.2020
Kulturkonsulenten tileignar seg kunnskap til ny kulturminneplan.
I juni månad var Anita Lykkja, kulturkonsulent i kommunen, på Haugland skulemuseum og på Bygdetunet Rød for å få kunnskap og dokumentasjon som skal brukast i ny kulturminneplan. Planen har status som kommunedelplan og vert skriven med bakgrunn i Plan og Bygningsloven. Ein ferdig plan med handlingsprogram legg grunnlaget for lokal kulturminneforvaltning og kommunen sitt ansvar for kulturminne.
29.07.2020
For høg fart etter opphevingsskilt på Døsslandssido.
Statens Vegvesen har gjort justeringar på skiltinga på Fylkesveg 48 ( 500 ) for å ikkje skapa usikkerhet med omsyn til farten gjennom sentrum. Det går særleg på opphveving. På Døsslandssido og Kjærlandssido er vegen skilta 50 km/t fram til Djupehølen og litt forbi Myklebustsvingen. Så er det opphevingsskilt frå 50 km til 80 km, sjølv om vegen ikkje er laga for så høg fart.
28.07.2020
Roy Døssland og Kristian Haugen var med og henta ut pytonslangane.
Roy Døssland og Kristian Haugen er røykdykkarar i Branntropp Uskedalen. Dei, saman med Magne Heggøy frå Husnes, fekk oppdraget med å henta ut pytonslagane ved brannen i Kleivavegen på Husnes i går. Roy Døssland fortel til Uskedalen.no at oppdraget var spesielt, men ikkje farleg eller skummelt. Syster hans, Trude Helen, dreiv i si tid dyrebutikk, også med reptilar og andre krypdyr. Han var med på det og tileigna seg kunnskap og erfaring med eit variert utval av dyr. Dessutan er han oppvaksen på gard. I dag har han eige bruk og driv med hest og sau.
27.07.2020
Investerer 10,5 mill. kr i ny driftsbygning på Haugland.

Haugland Mjølk og Maskin DA investerer 10, 5 millionar kroner i ny driftsbygning med robot og automatisk foring. Eigarane er Stian Haugland og Tor Ove Haugland. Dei er brør og eig 50 % kvar i det nye driftsselskapet. Den nye driftsbygningen på totalt 980 rutemeter med plass til 43 kyr gjer at mjøkekvoten aukar frå no 145 000 liter til 278 000 liter. I tillegg er det plass til kviger, stutar og kalvar.
27.07.2020
Kantoren som reiste til Berlevåg for å spela konsert.
Organisten i Uskedalen, kantor Eva Megyesi, ville sjå landet, møta menneske og dyr og drog mot nord med Berlevåg i Finnmark som reisemål. Der hadde ho ei venninne med namnet Melinda Fodor. Det var festival på plassen og kantoren slo like godt til med gratis konsert i Berlevåg kyrkje fredag 17. juli med eit program sett saman av salmar, klassisk musikk og gospel. Berlevåg er kjend for mannskoret sitt. Eva har invitert Berlevåg Mannskor til Kvinnherad.

Sponsorar
Kvinnherad Breiband
Tysnes Sparebank
Zjakk Frisørsalong
kvinnheringen
S. Rødsten Bilforretning A/S
Ospelunden
Gros Blomster
Brødrene Hjønnevåg AS
Stord Lufthamn
Eidsvik Eigedom AS
Sparebank 1 SR bank ASA
Kvinnherad Vekstbedrift AS
Grenda
Kvinnherad Elektro
Uskedal Båtlag
Kvinnherad Renhold service
Spar
Solheim Turiststajson
Uskedal Røyr og Multiservice
Auto 88
Kvinnherad Energi AS
iDrift AS
Kvinnherad Breiband
Utvikla av iDrift AS