Søk
 
Kontakt oss
Kontakt uskedalen.no:
Tips til redaksjonen
E-post: uskedalen.no
Kristian Bringedal
Tlf nr:915 31 487
Svein Rimestad
Tlf nr:911 09 868
Vidar Haugland
Tlf nr:488 91 464
Hans Ordin Østebø
Tlf nr:907 56 032
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kontakt Uskedal Utvikling
E-post
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bli medlem
Årspriskr 200.-
Kontonr. 1503 39 82329
Last ned giro
VIPPS 512870
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nettsider frå Uskedalen
Festidalen
Uskedal Idrettslag
Uskedal elveeigarlag
Aktivitetar i Uskedal

Nyhendearkiv

Gul lapp på bosdunken er ei påminning om at alle må sortera avfallet på rett måte.
Gule lappar på nokre SIM dunkar.
Dersom du har fått gul lapp på bosdunken din, tyder det at du sorterer feil og at det er komen gjenstandar i dunken som ikkje skal vera der. SIM har eit godt innarbeiddd hentesystem. Avfallet skal vera kjeldesortert med matavfall/bio, papir, plast og restavfall i kvar sine dunkar. Gul lapp på dunken fortel kva du gjer feil og at du har høve til å retta opp feilen. I verste fall vert det raud lapp og då vert ikkje dunken tømd.
10.10.2018
 
Heile det store arealet som utgjer Friluftsplassen/Stemneplassen er snart ferdig rydda.
Friluftsplassen er snart ferdig rydda.
Uskedal Friluftslag eig det som til vanleg vert kalla Stemneplassen. Med tilskot frå ordninga Utsiktsrydding i tilknyting til landbruket sitt kulturlandskap er plassen snart ferdig rydda for buskar, kratt og mindre vegetasjon. Arbeidet er rekna å vera ferdig innan utgangen av oktober. Friluftsplassen i Uskedalen har to bruksnummer med det opphavelege arealet som går frå Kjærlandsvegen mot toppen på Skårhaug og eit tilleggsareal vest for scenen og møterommet.
09.10.2018
 
Mary, Effi og Lina var 17. juni med på gudsteneste i Uskedalen og samling med middag i Helgheim.
Takk til Uskedalen for støtte til barneheimen i Umred.
Margunn og Sigmund Håland sender takk til Uskedalen for all støtte til barneheimen i Umred i India. Sidan Lina Håland kom til Uskedalen som sokneprest har kyrkja drive diakonalt arbeid med å samla inn midlar til drift og vidare utvikling av arbeidet for å gje fattige born mat, klede, skule og omsorg. Ei samling i juni med besøk frå India gav ei inntekt på kr. 40.000,-. Saman med andre inntekter er dette eit godt grunnlag for innkjøp av ny bil.
08.10.2018
 
Anja og Ole Kristoffer i tunet på Skorpo, klar for sendinga på NRK 1 i kveld kl.20.05
Hugs NRK programmet frå Skorpo i kveld, sundag 7. oktober kl. 20.05.
Alt er klart for NRK programmet Der ingen skulle tru at nokon kunne bu frå Vågen på Skorpo. Programmet vert definert som norsk dokumentar og er nr. 5 i ein serie på 6 denne hausten. I omtalen vert det lagt vekt på gardsdrift med mjølkeproduksjon på ei øy utan samband og rutebåt. Det kan vera ei tung og vanskeleg drift, på grensa av det umogelege.
07.10.2018
 
Den eine seksjonen i ein tomannsbustad i Ospelunden er seld. Ny eigar er flytta inn.
God omsetnad på hus den siste tida.

Eit innlegg på Uskedalen.no 21. juni i år handla om dei mange husa som låg ute for sal, men også at det var stor variasjon i tida det tok frå fyrste kunngjering til huset verkeleg var seld. Status pr. 1. oktober er at 6 av desse husa er selde og har fått nye eigarar. Nokre av husa er alt innflytta. Andre vert renoverte og er klar for innflytting i tida fram til jul.
06.10.2018
 
Kvinnheradløpet er for alle i alle aldrar. Svein Jarle Legland frå Uskedalen i godt driv 2017.
Klart for årets Kvinnheradløp.
Komande søndag er det klart for det 37. Kvinnheradløpet i Rosendal.
Det første Kvinnheradløpet vart skipa til i 1982 med 193 deltakarar. Sidan den gong har løpet kvart einaste år vore skipa til fyrste sundagen i oktober.
Årets utgåve er spesielt dedikert til Lars Røysland som døydde 61 år gamal. Han hadde då stått i kø for lungetransplantasjon i fleire år. Røysland var sentral i arrangørstaben til Kvinnheradløpet heilt frå det fyrste løpet i 1982.
04.10.2018
 
Illustrasjonsfoto frå Midtjellet i Fitjar med heile 44 vindmøller.
Vindmøller i fjella rundt Uskedalen ?
NVE kartlegg fjellområde som er aktuelle for vindmølleutbygging. I den fyrste vurderinga har dei kome fram til 43 område som blir rekna som godt eigna. Tre av desse omfattar store deler av Kvinnherad. Desse skal vurderast vidare for å finna ut kva område som kan vera aktuelle for utbygging. Fristen for uttale er 20. oktober. Uskedalsfjella høyrer til analyseområde 15.
04.10.2018
 
Johannes Hjønnevåg i JH Service driv dekkskifte og dekkhotell. Han er med på lanseringa av vinterdekk med nytt rullemønster.
JH Service lanserer vinterdekk med nytt rullemønster.
Johannes Hjønnevåg driv JH Service og er med på lanseringa av nye vinterdekk med nytt rullemønster. Verkemda ligg sentralt til i kjellaren i bygget der vi finn Zakk frisørsalong.Hjønnevåg driv dekkskifte og vinterlagring av dekk. Det nye dekket har namnet Nereus og er godt eigna for vegane på Vestlandet.
04.10.2018
 
Brannstasjonen i Uskedalen er ein av fire stasjonar i Kvinnherad som kan bli nedlagd.
Usikker framtid for Uskedal Brannstasjon.
I det siste kommunestyremøte orienterte brannsjefen om framtida for Brann- og redningstenesta i kommunen. Strenge utdannings- og kompetansekrav gjer at det er vanskeleg å få tak i brannkonstablar. Arbeidstilsynet sine krav til ventilasjon og garderobar på brannstasjonen vil medføra store kostnader med oppgradering. Alt dette er ein medverkande årsak til at brannsjef Atle Josdal opnar opp får å leggja ned fire brannstasjonar. Uskedalen er ein av dei fire.
03.10.2018
 
  Forrige
Neste  
Lesarbilete
Notisar
17.10.2018
REFLEKS!! REFLEKS!! REFLEKS!!
På veg til jobb i regn og mørke i dag tidleg trefte eg fleire mørk-/gråkledde Uskedalsungdommar på veg til skulebussen.  Dei var vanskelege å sjå, for refleks var heilt fråverande!! Vi set stor pris på dei flotte ungdommane våre, og bed dei og alle andre om å bruka refleks, og aller helst refleksvest, når dei går langs vegane framover.  VI VIL SJÅ DÅKE!!!

tid
17.10.2018
Har du bilete av fiskereiskapen kjer ?
I Kvinnhesminne til neste år vert det arbeidd med ein artikkel om fiske med kjer i Uskedalselva. Audun Eik i Sogelaget spør om nokon kan ha bilete av eit kjer. Det er ein fast fiskereiskap til lakse- eller aurefiske. Eit kjer er bygd i tømmer og vart brukt i fossar eller stride straumar. Reidskapen fungerer som ei teine der fisken går inn og kjem ikkje ut. Det er ikkje lov å fiska med kjer i dag. Kontakt Audun Eik: 481 52 785.


kb
17.10.2018
Hugs informasjonsmøte om kreft i Gamleskulen.
Det er informasjonsmøte om kreft i Gamleskulen i kveld, onsdag 17. okt. kl. 18. Noko av innhaldet i møte vert informasjon om bryst- og prostatakreft. Kreftkoordinatorane vil også informera om aktivitetsmeistring for å få ein meiingsfull kvardag. Møte er ope for alle.

kb
15.10.2018
Nokre ledige billettar til haustfesten, 20. oktober
Det er god påmelding til ungdomslaget sin haustfest fyrstkomande laurdag, 20. oktober i Helgheim. Det er nokre ledige plassar. Kontakt: Rigmor Rasmussen( 470 23 450 ) eller Kristian Bringedal ( 915 31 487 ).

kb
15.10.2018
Senterpartiet med Skråblikk på Kvinnherad.
SP startar arbeidet med nytt valprogram i Uskedalen tysdag 16. oktober kl. 18 på Elins Matgleder. Bjørn Olav Tveit skal ha innleiing som skal vera eit skråblikk på Kvinnherad. Samlinga i Uskedalen i morgon er den fyrste i ein serie på tre. Tema er: Kommunal forvaltning, næringsliv/arbeidsplassar, frivillighet. Møte er ope for alle.

kb
14.10.2018
Rekordvarme og håslått i oktober.
På nokre fine dagar med vind og turke vart den siste håslåtten teken tidlegare i veka. Det er truleg varmerekord i oktober når vi tek med temperaturen på desse dagane: Torsdag: 22,9. Fredag: 20,3. Laurdag: 21,1 og Sundag: 20,7 varmegarder.

kb
14.10.2018
Kreftkafe i Gamleskulen onsdag 17. okt. kl. 18.
Det vert kafe i Gamleskulen onsdag 17. okt. frå kl. 18 til kl. 20.30. På samlinga vert det fleire innlegg om det å leva med kreft. Kreftsjukepleiarane og brukarorganisasjonane vert med. Det same vert ergoterapitenesta. Det er sett av tid til servering og sosialt samvære. Uskedal Heselag er tilskipar.

kb
14.10.2018
kr. 34.700,- kom inn på Bedehusbasaren.
Det kom inn kr. 34.700,- på Bedehusbasaren i går. Det er eit svært godt resultat. Indremisjonen takkar alle for gåver, gevinstar. god støtte og godt frammøte. Pengane går til kostnader med drift og investering.

kb
13.10.2018
Branntroppen var med på båtberging på Sunde.
Branntropp Uskedal var med på båtberging på Sunde i går. Det var MS NYSAND som tok i vatn og som gjekk til kai for å letta skuta så mykje at den akutte faren var over.

kb
12.10.2018
To nye firma i september.
Det er registrert to nye firma i Uskedalen i september. Det er Steinsvåg Legeverksemd v/ Magnus Kr. B Steinsvåg ( enkeltmannsføretak ) og AJ Utleige og Eigedom v/ Arvid Hjelmeland - utleige av eigen eller leigd fast eigdedom.

kb
Siste Nyhende
17.10.2018
Stor mediamerksemd om Skorpo.
Skorpo er i media sitt søkjeljos. Det er ikkje nok med at NRK har sendt dokumentaren Der ingen skulle tru at nokon kunne bu. Det neste er naturprogrammet Helt naturleg med filming frå fjellgarden Bjørnebøle og frå Johannes Hauge og gardsdrifta hans på Skorpo. Filminga vart gjort tidleg i august månad av Jan Grønseth. Episodane frå Kvinnherad vert truleg sende ein gong på våren 2019.
15.10.2018
Leileghetsbygg i Uskedalen utleigd til Concolvo as.
Valo Eigedom as ved Elin Stene og Geir Rusten har inngått leigekontrakt med entreprenørfirma Concolvo as. Bakgrunnen er ein større kontrakt firma har fått i samband med utbygginga på Hydro Husnes. Det er langtidsleige, i fyrste omgang for eit år. Leigetida kan bli forlenga. Det seksjonerte leileghetsbygget har gateadresse Uskedalsvegen 510 - 512 og 5 av totalt 6 seksjonar er med i leigeavtalen. 
15.10.2018
Ein ny generasjon fruktbønder på Steinsletto.

Karoline og Bjørnar Gjerde Eik ( begge 30 år ) er dei nye fruktbøndene på Steinsletto. Oppstarten med ein rekordsesong lovar godt. Fyrste året reknar dei med å hausta 6 tonn eple for sal. Det meste går til faste kundar frå den tida Gunnbjørg og Magne Eik dreiv garden. I tillegg kjem torghandel og levering til alle som tingar frukt. Eit skilt ved Fylkesvegen syner vegen fram til plassen. Eit lite parti eple går til pressing, men det er til eige bruk.
14.10.2018
Ny rullestolinngang på Bedehuset.
Alle offentlege bygg og forsamlingshus skal ha universell utforming, noko som vil sei at huset skal vera tilpassa funksjonshemma og brukarar i rullestol. Eldre lagshus og kyrkjer er lite tilpassa for slik utforming. No har styret i Uskedal Indremisjon gjort eit stort arbeid med å gjera inngangen på Bedehuset funksjonell for alle uansett funksjonsevne. Alle kostnader er dekka av eigne midlar og arbeidet er gjort på dugnad.
13.10.2018
Basar med lange tradisjonar og alltid like populært.
Bedehusbasaren samla mykje folk i det dårlege veret. Det var vanskar med parkering og nokre måtte finna plass for bilen i sentrum og gå fram til lokale. Uskedalen har lange tradisjonar med basarar av ulike slag. Bedehusbasaren har truleg vore årleg sidan huset vart bygd på 1930 talet. Inntekta går til drift og investeringar på Bedehuset. Indremisjonsstyret reknar med ei inntekt rundt kr. 30.000,-
12.10.2018
Topp musikal og møte med Statsministeren.
Onsdag 10 oktober var det premiere på Flashdance musikal på Chareau Neuf i Oslo. Tore Sergei Myklebust er direktør i Starworks AS som er produsent og arrangør. Musikalen fekk svært god kritikk i Oslopressa, faktisk berre 5 og 6 på terningen. Mange har særleg merka seg dette at det er mange unge og dyktige artistar med i framsyninga. Statsminister Erna Solberg var på premieren og fekk helsa på direktøren Tore Sergei Myklebust.
12.10.2018
800 sekker ved gjev pengar i lagskassen.

Å vera medlem i jubileumskoret Røysterett for Alle er meir enn song og konsertar. I over 15 år har koret vore i Hauglandslia på veding. Arbeidet er sosialt. Dessutan gjev det pengar i lagskassen. I 2018 reknar styret med at ein vil pakka og selja 800 sekker  ved som igjen fører til ei inntekt kring kr. 50.000,-.
11.10.2018
Ny løe på gamal tuft i Gardsbarnehagen.
Ein gardsbarnehage må ha ei løe og slik vert det i Dønhaug Gardsbarnehage. Arbeidet starta med riving av den gamle løa, utreisking og murarbeid før nytt reisverk i stål kom på plass for kort tid sidan. No er det tid for plating av vegger og tak. Løa skal vera klar til bruk tidleg i det nye året, 2019. Kostnaden er rekna til kr. 500.000,-. I tillegg kjem stor eigeninnsats.
10.10.2018
Bibelkurset held fram i kyrkja i kveld, torsdag 11. oktober.

Kurset Bibelreisen med soknepresten Per Hjemdal som kursleiar held fram i kyrkja i kveld, torsdag 11. oktober kl. 19. Del to av kurset handlar om Det nye Testamentet og det ope for alle der dei mest kjende bibelhistoriane vert formidla på ein ny og interessann måte. Kurset er utarbeidd av Bibelselskapet og er gratis for kyrkjelydane i Den norske kyrkja.
Sponsorar
Uskedal Røyr og Multiservice
Solheim Turiststajson
kvinnheringen
Brødrene Hjønnevåg AS
Stord Lufthamn
Byggeriet
Kvinnherad Breiband
Kvinnherad Elektro
Zjakk Frisørsalong
Kvinnherad Renhold service
S. Rødsten Bilforretning A/S
Tysnes Sparebank
iDrift AS
grenda
Spar
Uskedal Båtlag
Elins Matgleder
Sparebank 1 SR bank ASA
Gros Blomster
Auto 88
Kvinnherad Energi AS
Kvinnherad Vekstbedrift AS
Kvinnherad Breiband
Utvikla av iDrift AS