Søk
 
Kontakt oss
Kontakt uskedalen.no:
Tips til redaksjonen
E-post: uskedalen.no
Kristian Bringedal
Tlf nr:915 31 487
Svein Rimestad
Tlf nr:911 09 868
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kontakt Uskedal Utvikling
E-post
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bli medlem
Årspriskr 200.-
Kontonr. 1503 39 82329
Last ned giro
VIPPS 512870
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nettsider frå Uskedalen
Festidalen
Uskedal Idrettslag
Uskedal elveeigarlag
Aktivitetar i Uskedal

Nyhendearkiv

Mannskap og fabrikkarbeidarar på DS CLUPEA. 1. rekkje: Nr. 2 f.v: Svein Myklebust ( i uniform ) Nr.4: Kaptein Kråkenes. Nr 5: Martin Hauge. Nr. 7: Johannes Øye. Bak kaptein Kråkenes: Tor Kalven ( i kufta ). Til venstre og midt i bilete: Hallvard Framnes frå Førde i Sveio.
Mannskap frå Uskedalen på fabrikkskipet CLUPEA.
DS CLUPEA var eit nesten ferdig bygd landgangsfarty då krigen var slutt i 1945. Skipet kom til AS Stord i 1949 og vart bygd om til eit morderne fabrikkskip med sildoljemaskineri og lossekranar. Eigar var Sigfinn Bartz Johannesen saman med Staten og Sildelaget, fordelt med ein tredjedel på kvar. DS CLUPEA vart sett i drift i 1950. Mange frå Kvinnherad hadde arbeidet sitt om bord på 1950 talet fram til skipet vart seld i 1960.
08.01.2021
 
Den ytterste tomta mot Uskedalen er planert og klargjort for støyping.
Nytt år med optimisme og nye husprosjekt i Ospelunden.
Det er full aktivitet i Ospelunden med ferdigstilling av hus og klargjering av nye tomter. Oddbjørn Kroka i Ospelunden AS er godt nøgd med 2020 og den gode framdrifta held fram inn i det nye året. Infrastruktuen i byggefeltet med veg, vatn og kloakk er på plass. Den siste tomta, som er klargjort for forskaling og støyping, ligg øvst og ytterst mot vest med panoramautsikt mot Uskedalen, Skorpo og Hardangerfjorden. 
06.01.2021
 
Ulvanoso og fjella rundt Uskedalen er kjende turmål på nasjonalt plan.
Lite konkret om Uskedalen i ny reiselivsplan.
Temaplan  for reiseliv 2021 - 2024 ligg ute på høyring. Frist for å koma med innspel er sett til 01.februar 2021. Bakgrunnen for planarbeidet er vedtak i Formannsskapet for vel eit år sidan om at det skal lagast reiselivsplan som ein del av Kommuneplan for næring. Det er lite å finna om Uskedalen i planutkastet , trass alt bygda har å visa fram av natur- og kulturattraksjonar. Difor er det viktig at aktuelle aktørar sender merknad.
05.01.2021
 
Det vert redusert aktivitet i Uskedal kyrkje fram t.o.m 18. januar.
Kyrkja med innstrammingar etter statlege restriksjonar.
Som ein konsekvens av dei innstrammingane som kom etter pressekonferansen frå regjeringa søndag 3. januar avlyser kyrkja i Kvinnherad gudstenester og andre aktiviteter dei komande to vekene (fram til 18.01). Dette gjeld ikkje gravferder og andre kyrkjelege handlingar som t.d dåp eller vigsel.
05.01.2021
 
Ustyr og stolpar i linjetraseen vert rydda i denne veka, meir enn tre år etter arbeidet starta.
Det tok lang tid, men no vert det rydda etter linjearbeid.
Haugland Kraft tok til med oppgradering av 66 kV linja frå Matre til Uskedalen i 2017 Arbeidet var ferdigstillt på vårparten 2018. Fyrst i denne veka vert det rydda og køyrt bort gamalt utstyr som ligg i sekker og kassar. Nokre av dei Uskedalen.no har hatt kontakt med, spør korleis det kan ha seg at eit stort og seriøst kraftselskap som Haugland Kraft ikkje har gode rutinar på opprydding. Etter purring vert oppryddinga iverksett frå i dag, måndag 4. januar. Det tok lang tid, men no er fem menn med i oppryddinga.
04.01.2021
 
Les pressemeldinga frå Kommuneoverlegen i Kvinnherad.
Pressemelding om smittevernet i Kvinnherad.
Kvinnherad kommune følgjer dei nasjonale råda som Regjeringa kom med i pressekonferanse søndag kveld, 3. januar. Desse gjeld i første omgang frå og med i dag, 4. januar, til og med 18. januar.I Kvinnherad er det ikkje meldt om nye smittetilfelle sidan før jul. Difor er det i hovudsak dei nasjonale reglane og råda som gjeld:


04.01.2021
 
Har du tankar om alternativ til julebukktradisjonen i år ? ( Arkivfoto ).
Tenk alternativ om julebukkane i år.
Kommuneoverlegen bed oss tenkja nytt og annleis omkring dette med julebukkane på døra. Det kan vera at ein legg inn ei markering privat i eige hus og at ein ikkje går i flokk og fylgje frå hus til hus. Eit alternativ kan vera at ein ikkje bankar på og går inn, men tek av snop og anna julegodt som er sett ut på trappa. Trettande dag jul er onsdag 6. januar.
03.01.2021
 
Etter prøveskeising i dag, kan vi slå fast at isen på Fjellandsbøvatnet ikkje er trygg enno.
Prøveskeising på Fjellandsbøvatnet, men isen er ikkje trygg.
Etter ein prøve i dag, sundag 3. januar, med skeising på Fjellandsbøvatnet kan vi slå fast at isen ikkje er trygg. Med kuldegrader kan det enno gå 3 - 4 dagar før isen kan brukast. Familien, vi snakka med i dag, har god kunnskap om islegging. Dei heldt seg inne langs landet på grunt vatn og hadde sikring på land dersom noko uventa skulle skje.
03.01.2021
 
Det vart på nytt sagt nei til bygging av naust på tomta til høgre i bilete.
Ja og nei i Forvaltningsutvalet.
I dei to siste møta i Forvaltningsutvalet har det vore oppe ei rekkje saker i og/eller med tilknyting til Uskedalen. Det er for det meste byggesaker, men også sak om sprenging og knusing av stein på Børneset. Den eine saka vart avgjord med leiaren si dobbelrøyst. Bakgrunnen var at utvalet mangla ein medlem og ved likt røystetal er leiar pålagd å bruka si doble røyst.
02.01.2021
 
  Forrige
Neste  
Lesarbilete
Notisar
14.01.2021
Ord for helga - innspelt frå Uskedal kyrkje.
Ord for helga er denne gongen frå Uskedal kyrkje. Andaktsstunda er ved sokneprest Carsten Mrusek. På orgel: Eva Megyesi. Foto og redigering er ved Jan Ove Fagerheim. Du finn innspelinga på Youtube og på nettsida Kyrkja i Kvinnherad.

Ord for helga

kb
14.01.2021
Minus 14 grader i Friheim i dag tidleg.
Det er målt minus 14 grader i Friheim i dag tidleg, torsdag 14. januar. Det er den kaldaste dagen så langt i vinter. Meld frå om temperaturen der du bur.

kb
13.01.2021
Bente Nilsen - ny dagleg leiar i Rosendal Utvikling.
Bente Nilsen er tilsett som ny dagleg leiar i Rosendal Utvikling. Ho tek til i stillinga 1. februar. Bente Nilsen var dagleg leiar og medeigar i Nilsen Handel AS ( SPAR Uskedalen ) i perioden 1991 - 2020. Bente har hatt ei rekkje tillitsverv innan daglegvarebransjen, lokalt og på nasjonal plan. Det er styreleiar i Rosendal Utvikling, Asbjørn Soltveit, som melder dette i dag.

kb
12.01.2021
Helikopter vert brukt til rydding etter linjearbeid.
Det er helikoptertrafikk oppe i dalen i dag. Det er rydding etter linjearbeid i regi av Haugaland Kraft. Brukt utstyr vert samla ved Vonheim for lasting og bortkøyring alt i dag, tysdag 12. januar.

kb
11.01.2021
Trafikkulukke i Uskedalen.
NRK Hordaland melder om trafikkulukke i Uskedalen på Uskedalsvegen på Eik ved avkøyrsla Eikevegen i dag tidleg, måndag 11. januar. Bilen ligg på taket. Det er ikkje meldt om personskade. Bilen ligg utanfor vegbanen. Presisering: Bilen sklei av vegen i Buasvingen. Det har ikkje noko med Eikevegen å gjera.

kb
10.01.2021
Årsmøte i Uskedal Helselag, måndag 15.02.2021, i Gamleskulen.
Årsmøte i Uskedal Helsleag er måndag 15. februar kl. 19.00 i Gamleskulen. Årsmøtesaker: Årsmelding, rekneksap og val. Innmelde saker frå medlemene skal sendast til styret v/ Eli Roseth Eik innan 1. februar. Det gjeld også søknader om støtte.

Styret
10.01.2021
Endra ruteplan for boshenting.
For å betra logistikken på ruteplanen for boshenting vert det gjort ei  endring i Uskedalen. For nokre adresser vert tømmedagen måndag, ikkje tysdag slik det har vore i lengre tid. Alle med SIM app eller melding på SMS, har fått melding. Endringa gjeld frå i morgon, måndag 11. januar.

kb
09.01.2021
Rekord på Fjellandsbøvatn i dag ?
Det var truleg rekordframmøte av bilar og folk på Fjellandsbøvatn i dag, laurdag 9. januar. Om lag 100 bilar har i løpet av dagen vore innom plassen. Tett i tett stod bilane parkerte til sides og på vegen langs vatnet. Talet på born og vaksne må vera rundt 200. Uskedalen.no merka seg at det var gjester frå mange bygder.

kb
07.01.2021
Ikkje julebukkar i 2021.
Det kom ikkje julebukkar på døra i går. Nokre fann ei løysing privat innan eigen familie. Med dette vart det teke omsyn til oppmodinga frå kommuneoverlegen om å ikkje gå julebukk på vanleg måte.

kb
06.01.2021
Isen på Fjellandsbøvatn er trygg.
Det er over 10 cm. stålis på Fjellandsbøvatn. Isen vert rekna som trygg, men ikkje ver på isen ved innløp og utløp. På sundag vart det målt 6 cm. Isen veks 2 - 3 cm. i døgeret. Det er uansett på eige ansvar ein vel å bruka isen på Fjellandsbø til leik og moro.

kb
Siste Nyhende
16.01.2021
Pålavegen - Uskedalen sitt svar på Fløysvingane.
Bergen har Fløysvingane og Føyfjellsvegen. Uskedalen har skogsvegen på Haugland, også kalla Pålavegen. Det er nokre skilnader. I Bergen kan du ta Fløybanen opp og aka ned, om lag 300 høgdemeter. På Haugland går du til toppen og akar eller skreider 500 høgdemeter ned i dalbotn. Etter Uskedalen.no la ut på nettsida at vegen var preparert og køyrt opp med scooter, har det vore stor tilstrøyming dag og kveld.
15.01.2021
Uskedalen vart vurdert for plassering av Dagsturhytta.
Etter vedtak i Levekårsutvalet vart det bestemt at Dagsturhytta skal plasserast ved Nautavatnet. Etter framlegg frå Uskedal Idrettslag var Uskedalen med i vurderinga like til siste behandling. I desember vart det gjennomført synfaringar i fleire aktuelle bygder, mellom anna på Hatlestrand, Husnes og i Uskedalen. Etter ei total vurdering med bakgrunn i krav til plassering og bruk, vart plassen Nautavatnet.
14.01.2021
Klagar på vedtaket i Forvaltningsutvalet om steinknusing.
Innan fristen er det sendt klage på vedtaket i Forvaltningsutvalet 16.12.2020 om å gje løyve til knusing av stein på Børnes Industriområde. Klagen er underskriven av 17 naboar. Brødrene Hjønnevåg har sendt eigen klage på same vedtaket. Klagen gjeld steinknusing, ikkje sprenging.
14.01.2021
Skulen før er tema i neste filmprosjekt på Uskedal skule.
Skulen på 1940 og 1960 talet er tema for 7. klasse sitt filmprosjekt med filmskapar Merethe Offerdal Tveit som instruktør. Informantane er Bjørgulv Eik og Thor Inge Døssland. Den fyrste delen av innspelinga vart gjort i går i 11 tida. Dei 17 elevane med ulike arbeidsoppgåver var delte i to grupper, ei på skulen i arbeidet med tittel og rulletekst, ei gruppe i Gamleskulen med intervju, lyd og opptak. 
13.01.2021
Finn fram ski, akebrett, rattkjelke og kom i Pålavegen.
Skogsvegen på Haugland, på folkemunnen kalla Pålavegen, er klargjort for aking og skigåring dag og kveld. Pål Haugland melder at vegen er brøytt og køyrd opp med snøcooter. Vegen er fast og fin og kan brukast fritt av alle som vil ut i det fine vinterveret. Snøen ligg på trea og det er reint idyllisk å ta seg fram.
12.01.2021
Cruiseplanen - positiv og høgst aktuell for Uskedalen
Cruisestrategi for Kvinnherad 2021 - 2030 ligg ute på høyring. Fristen for å koma med merknad er alt i morgon, onsdag 13. januar. Dokumentet er ein del av temaplan for reiseliv, som igjen sorterer under ein overordna plan for næringsutvikling i Kvinnherad. Vi kan alt no sei at planen er gjennomtenkt og at mange av tiltaka er aktuelle for ei bygd som Uskedalen med sine natur- og kulturattraksjonar.
11.01.2021
Einebustad med stor tomt i Skårhaug ligg ute for sal.
Einebustad med adresse Skårhaug 6 ligg ute for sal på Finn.no. Huset med eit bruksareal på 185 rutemeter går over tre etasjar, kjellarplan, hovudetasje og loft. Skårhaug er sentrum i Uskedalen. Det er gangavstand til butikkar, skule, barnehagar, fritidsaktivitetar og andre sentrumsfunksjonar. Utropspris er sett til 3,2 mill. kr.
11.01.2021
Her må det koma autovern raskt.
Buasvingen på Uskedalsvegen er ein plass med mange bilulukker. Dette gjeld særleg for trafikken som går på ut mot Husnes. Vegen er ikkje sikra anna med ein 10 - 15 cm. høg murkant eller føringskant. Fallhøgda er 3 - 4 meter ned i naust og hyttenaust. Ulukka i dag føyer seg såleis inn i ei rekkje utforkøyringar over mange år. Det er ikkje meldt om personskade.
08.01.2021
Fine dagar og kveldar på isen, men no kjem snøen.
Med stabilt og kaldt er det trygg og fin is på Fjellandsbøvetn. Sidan ondsdag i denne veka har det vore stor tilstrøyming av små og store skøyteløparar, men også av ivrige friluftsmenneske. Nokre fyrer opp bål, kokar seg kaffi og kosar seg i den storslagne naturen med Ulvanoso tett på. Andre nyttar høve til å gå tur langs vatnet og i Åsaredalen mot Leiteshaugane.
Sponsorar
Sparebank 1 SR bank ASA
Spar
kvinnheringen
Gros Blomster
Brødrene Hjønnevåg AS
Kvinnherad Breiband
Uskedal Båtlag
Kvinnherad Vekstbedrift AS
Grenda
Tysnes Sparebank
Solheim Turiststajson
Zjakk Frisørsalong
Eidsvik Eigedom AS
Rabben feriesenter
S. Rødsten Bilforretning A/S
Kvinnherad Renhold service
Auto 88
Ospelunden
Stord Lufthamn
iDrift AS
Kvinnherad Elektro
Kvinnherad Breiband
Utvikla av iDrift AS