Søk
 
Kontakt oss
Kontakt uskedal.no:
E-post: Ola Matti Mathisen
Tlf nr:993 71 325
E-post: Thor Inge Døssland
Tlf nr:932 88 237
E-post: Kristian Bringedal
Tlf nr:915 31 487
E-post: Anita Enæs
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kontakt Uskedal Utvikling
E-post
Kontonr: 1503 39 82329
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nettsider frå Uskedalen
Festidalen
Uskedal Idrettslag
Uskedal elveeigarlag
Teljar
Antal besøkjande
siste døgn:
1178
Aktivitetar i Uskedal

Englafjell-tur avlyst

Kvinnherad Turlag skulle i dag hatt tur på Englafjell i Uskedalen,
men måtte avlyse på grunn av det vindfulle veret.
Det bles kraftig og dessutan er det glatt etter regnet og difor
ikkje forsvarleg med fjellturar sjølv om temperaturen er
nesten oppsiktsvekkjande høg for årstida.
 
På morgonkvisten er det 19 grader på Neset i Uskedalen.
 
 
 
  Tilbake

 
Lesarbilete
Notisar
30.01.2015
Uskedeling i f2f-styret.
Uskedelingen Knut Gilberto Sæbø (22), busett i Bergen, er valt inn i styret for Foreningen 2 Foreldre i Hordaland.  Foreinga arbeider for at born med to heimar skal få best mogelege vilkår, og dei har eit aktivt år bak seg.  De finn meir om både f2f og årsmøtet på heimesida til foreininga.
tid
29.01.2015
Årsmøte i Indremisjonen
Fredag 30. januar klokka 19.30 er det årsmøte i Uskedalen Indremisjon i Bedehuset. Oddbjørg Heimark deltek og held andakt. Elles vert det årsmelding, rekneskap, val og eventuelle årsmøtesaker.
Møtet vert avslutta mned kveldsmat. Gamle og nye medlemmer er velkomne.

omm
29.01.2015
Til lag og organisasjonar
I venstre spalte finn du oversikt og informasjon om laga og organisasjonar i Uskedalen. Dei med informasjon frå før 2013 er førebels tekne ut.  Redaksjonen vil ha ny og oppdatert liste over styret og tillitsvalde og kva aktivitetar laget kan tilby. Straks vi mottek oppdatert informasjon, legg vi laget inn att.
Denne tenesta er særleg aktuell for dei av laga som ikkje har eiga heimeside.
kb/tid
28.01.2015
Medlemspengane er kr. 300,-
Medlemspengane i Uskedal utvikling er kr. 300,- for 2015,- ein auke på kr. 50,-. Rett nok er dette eit framlegg frå styret. Endeleg vedtak vert gjort på årsmøte ondag 4. febr. Årspengane er lik for alle, anten du er personleg medlem eller er innmeld som bedrift, organisasjon eller eit anna tiltak.
Medlemspengane er ei viktig inntekt for å halda oppe drifta av Uskedal utvikling. Du finn konto på nettsida her.
kb/tid
27.01.2015
Samlivskurs over 3 dagar
Kvinnherad Sokneråd skal avvikla samlivskurs på Rosendal Turisthotell i samarbeid med Familieskolen i Bergen og nestleiar i soknerådet Solfrid Hellesøy Siqveland opplyser at kurset er halvfullt. Men det er plass til 20 par ialt. Kurset er frå 6. til 8. februar  og det tek opp dei vanlegaste ting frå kvardagen i eit forhold,
Soknerådet har lenge hatt ynskje om å gjennomføra eit familieretta tilbod til vaksne.
Det vert presisert at også folk utanfor kommunen, kyrkja og ekteskapsløfter er velkomne!

omm
27.01.2015
Salmekveld sundag 1. mars
Det vert ny salmekveld i kyrkja sundag 1. mars. Vi syng salmar av Bernt Støylen. Støylen er ein del av tradisjonen rundt Anders Hovden og Elias Blix. Mest kjend er Til kjærleik Gud oss skapte og bordverset Gud signe maten. Uskedal musikklag vert med og Reidar Algerøy har tonefylgje på orgel og piano. Nytt er det at ein av salmane hans vert deklamert.
Etter kyrkjekaffi syng vi salmar frå den nye salmeboka. Sei frå dersom du har eit salmeynskje.
kb/tid
27.01.2015
Diskotek startar att
Det er eit nytt år og ungdomslaget startar diskotek-sesongen fredag kveld. Timeplanen er den same som før, at dei lågaste klassane (frå fyrste til og med fjorde) slepp til på Helgheim frå 17 til 18.30 og at dei 3 øverste dansar frå 19 til 20.30.
Det er eit  godt tilbod for dei yngste som sikkert vert populært også i 2015.

omm
27.01.2015
Folkemøte om kommunereforma.
Torsdag vert det arrangert folkemøte om reformarbeidet når det gjeld kommunegrensene.  Møtet er frå kl.18-20 i Kulturhuset Husnes.  Det vert innleiing om reforma ved rådmann Trond Sætereng, og det vert besøk av fylkesmann Lars Sponheim som har innlegg om kvifor vi skal ha denne reforma.  Elles vert det både kulturinnslag og høve til spørsmål og debatt.
tid
25.01.2015
Populær dametrim.
I haust starta turngruppa opp med dametrim i tillegg til dei andre trimaktivitetane.  Det har fungert bra, og instruktøren Astrid Haugland er godt fornøgd med frammøtet.  Det ligg på rundt 10 og opp til 15 kvar gong.  Nokre av deltakarane er nye, medan nokre også er med på andre av gruppa sine aktivitetar.  Dametrimmen er mandagar frå kl.19-20, og instruktøren seier at det er god plass til fleire.
tid
25.01.2015
Fleire hus i Øvre Halsane
Erlend Bjørnebøle har søkt om tilknyting til offentleg leidningsnett  for  eitt hus i Øvre Halsane, Adressen er Kjærlandssio 57.og staden heiter Stølen.
Det gjeld både spillvassleidning og overvassleidning
med dimensjon på 160 millimeter. Huset vert 120 kvadratmeter stort.

omm
Siste Nyhende
29.01.2015
Lærar om forebyggjing av rus
Hovudsaka er ikkje minst å heva debutalderen for alkohol, seier lærar Åse Myklebust Neset om det rusforebyggjande undervisningsprogram Unge & Rus som no er under avvikling ved skulen i Uskedalen.
Det er retta mot dei 16 sjuandeklassingane og strekkjer seg over 20 timar. Programmet vert halde for tredje gong og er ein vidareutvikla og samordna versjon av to slike programmer som er utvikla av universitetet i Bergen, Høgskulen i Bergen, Høgskulen i Bodø og KoRus-Nord.Det er også lagd til rette for 8. og 9. klassesteg og vidaregåande skule men i Uskedalen konsentrerar dei seg om klasse 7 for lettare å nå fram til foreldra med bodskapen.
29.01.2015
Gammalt Uskedals-bilete til salgs på Ebay.
Vi har fått tips om at eit gammalt stereoskopisk fotografi med motiv frå Uskedalen no ligg ute for salg på Ebay.  Motivet er også å finna i fotosamlinga til Kvinnherad kommune, men sidan dette er orginalen, kan det ha interesse for samlarar. 
29.01.2015
Eide får ja frå fylkesmannen
Eide Fjordbruk har søkt om endra anleggskonfigurasjon for oppdrettsanlegg ved Brandaskuta og  Hågårdsneset og fylkesmannen har ingen merknad til nokon av dei. Begge inneber trong for meire areal. Det nye anlegget vert noko lengre enn dei som har vore der før - med 7 bur på 35 X35  meter mot tidlegare 6 bur av ulik storleik.
28.01.2015
Sterk samling om arbeidsmiljølova.
Politisk streik er eit protestmiddel som sjeldan er brukt.  Då det i ettermiddag var 2 timar politisk streik mot endringane i arbeidsmiljølova, hadde det ikkje skjedd sidan 1998.  I samband med streiken var det markeringssamling i Husnes Storsenter.  Det var svært stor oppslutnad, og mange uskedelingar var til stades... 
28.01.2015
Stabilt folketal i bygda
Folketalet i Uskedalen gjekk attende med 1 fjor går det fram av statistikken som er attgjeve i Kvinnheringen i dag.
Denne gongen går materialet heilt attende til grunnkrinsane.
Korleis tala har utvikla seg finn de i oversikten nedanfor.28.01.2015
Naust ikkje som utleigehytte?
Forvaltningskomiteen skal neste onsdag behandla ein sak som kan føre til at det ikkje vert gjeve dispensasjon slik at uskedelingen Oddbjørn Kroka kan bruke eit naust som utleigehytte. Naustet ligg i Mauranger. Rådmannen går i mot og viser til at
fordelane ved å gi  dispensasjon ikkje vil vera klart større
enn ulempene etter ei samla vurdering.
28.01.2015
Vegproblem øverst i dalen
Ordførar Synnøve Solbakken har no lova å ta opp med rådmannen vegproblema øverst i dalen, som i det siste har vore større enn vanleg på grunn av  stort snøfall. Det gjeld grusvegen frå Friheim til enden av Fjellandsbøvatnet, som det er kommunens ansvar å vedlikehalda.
27.01.2015
Fleire nestenulykker ved Korsnes.
Leiaren i Korsnes Vel, Tor Edward Taranger, har fått melding frå dei som driv gravearbeid ved Korsnes om at det har vore fleire stygge trafikksituasjonar.  Dei gjev uttrykk for at vi er svært heldige sidan det ikkje har endt med skade.  Altfor mange utset seg for livsfare på grunn av dårleg refleksbruk!
27.01.2015
Oppstartmøte halde for naustrekkja
Det er no halde oppstartmøte for det planlagte, nye naustprosjektet på sørsida av Flatholm. Sameiget ynskjer at det skal ha 4 naust som er 40 kvadratmeter store. Det er borneborna etter Sylvia og Erling Myklebust som vil få naust der.
Sponsorar
Elins Matgleder
Kvinnherad Energi AS
Auto 88
Spar
Zjakk Frisørsalong
Byggeriet
Kvinnherad Elektro
Brødrene Hjønnevåg AS
Harding
Kvinnherad Breiband
Systrene Nilsen
Uskedal Båtlag
kvinnheringen
Sparebank 1 SR bank ASA
grenda
Kvinnherad Vekstbedrift AS
Gros Blomster
Dønhaug Gjestegard
iDrift AS
Solheim Turiststajson
Stord Lufthamn
Kvinnherad Breiband
Utvikla av iDrift AS