Søk
 
Kontakt oss
Kontakt uskedalen.no:
Tips til redaksjonen
E-post: uskedalen.no
Kristian Bringedal
Tlf nr:915 31 487
Svein Rimestad
Tlf nr:911 09 868
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kontakt Uskedal Utvikling
E-post
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bli medlem
Årspriskr 200.-
Kontonr. 1503 39 82329
Last ned giro
VIPPS 512870
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nettsider frå Uskedalen
Festidalen
Uskedal Idrettslag
Uskedal elveeigarlag
Aktivitetar i Uskedal

Høyringsuttale 3 - frå Odd Steinar Arnesen, rektor på Uskedal skule.

25.03.2021
Klikk på bilete for full storleik
Odd Steinar Arnesen, rektor på Uskedal skule, skriv høyringsuttale.
 
Odd Steinar Arnesen har dei siste åra vore rektor på Uskedal skule. Før det var han lærar på den same skulen. Arnesen har markert seg i fotballen, både som aktiv fotballspelar, oppmann og som trenar. Han er med i prosjektgruppa Gull av grus. Odd Steinar har også over fleire år vore med i leiinga for Festidalen. På postlista til Kvinnherad kommune finn vi tre fråsegner som enno ikkje er publiserte på uskedalen.no.
 
 
Fyrst og fremst vil eg sei at denne planen har eit alt for stort fokus på at det må byggjast nye storskular. Slik eg tolkar utfordringsbiletet som vert skildra i handlingsdelen, så er det slett arbeid vi driv på med på skulane i dag, samtidig som både bygg og uteområde er av svært dårleg kvalitet. Eg kjenner meg ikkje att i noko av dette. Utfordringsbiletet er og fokuset i den svært mykje omtala filmen som er lagt ved planen. Filmen er etter mitt syn rein propaganda for storskule.
 
Kvaliteten i alle skular kan heilt sikkert bli betre, det kan vi på alle område uansett kor stor skule ein har. På skulen vår arbeider vi systematisk og målretta for at vi kvar dag skal gje elevane våre den best moglege opplæringa, fagleg og sosialt. I Uskedalen har vi ei roleg og kjekk elevgruppe, der vi har minimalt med utfordringar med omsyn til det sosiale. Resultata på dei nasjonale prøvane varierer noko frå år til år, men vi held oss stort sett rett over/under landssnittet.
 
Dei tilsette held seg oppdatert og tileignar seg ny naudsynt kunnskap innafor ulike fagfelt. Fram mot 2025 vil fleire ta etterutdanning i mellom anna baisasfag og begynnaropplæring, noko som vil auka kvaliteten i heile skulen vår.
 
Om ein tenkjer på Uskedalen skule som ein liten skule, og det gjer ein i dette plandokumentet, så ser eg at eg skal ha ei kjensle av å vere åleine. Det har eg altså ikkje. Eg har mange rektorkollegaer eg kan støtte meg på og eg får god hjelp av rådgjevarane våre ved sektorkontoret. Men fyrst og fremst har eg gode kollegaer på skulen vår. Sjølv om eg er åleine i leiinga så dreg vi lasset saman, og eg har ikkje ein dag hatt ei kjensle av at dette har vore ein einsam jobb.
 
Skulen i Uskedalen har eit fantastisk uteområde. Sjølve skuleplassen er stor og inneheld fleire store leikeapparat som gjev elevane våre varierte fysiske utfordringar. I tillegg har vi ein kunstgrasbane og klatrepark som elevane har tilgang til i alle friminutt og i alle timar med fysisk fostring. Ved skulen vår har vi stort fokus på fysisk aktivitet. Vi har ei skuleløype som alle elevane nyttar fleire gonger i veka. Vi har og mange velvillige grunneigarar som let oss nytta ulike uteområde til både leik, aktivitet og til å gå turar. Samarbeidspartnarar som Kvinnherad Vekstbedrift, Uskedalen Helselag og Spar Uskedalen støttar oss kvart år slik at vi t.d. kan reisa på Tinestafetten og ha elevkantiner. Eit slikt lokalt samarbeid er ein av styrkane til bygdeskulane våre, og vil bli vanskelegare om vi samlar alle elevane på nokre få storskular.
 
Sjølve skulebygget fekk for nokre år sidan nye yttervegger. Klasseromma våre er store og romslege, og elevane fekk for eitt år sidan renovert elevtoaletta. Vi har i tillegg mange rom som gjev oss moglegheit for å nytta moderne og tilpassa undervisningsmetodar. På skulefritidsordninga ved skulen deltek det kvar ettermiddag rundt 20 elevar. Dei nyttar eigne rom til ulike aktivitetar, men har i
tillegg tilgang til idrettshallen og uteområda til skulen. Sjølvsagt vil det heile tida vera behov for vedlikehald, det vil det vera med alle bygg. Når det er sagt, så må eg sei at eg stiller spørsmål til korleis ein har kvalitetssikra dei kostnadane som er skissert når det gjeld kva dette vedlikehaldet vil kosta. Noko av dette meiner eg er prisa alt for høgt.
 
Skulen har dei par siste åra fått eit godt samarbeid med andre etatar i kommunen som t.d. PPT og skulehelsetenesta. Vi har månadlege samarbeidsmøter med PPT, der vi drøftar arbeidet vårt bådemed omsyn til arbeid med enkeltelevar, men og korleis vi kan forbetra undervisninga vår. Skulehelsetenesta kjem no stort sett til oss ein dag kvar veke. Her vert dei årlege rutinane med omsyn til oppfølging av borna ivareteke, samtidig som det vert opna for at elevar som treng snakka om tankar og kjensler får moglegheit til det. Dette er ordningar som fungerer godt, og som kan fortsetja med å fungera godt sjølv om vi opprettheld skulestrukturen.
 
Det er og viktig å ta med at vi har eit veldig godt samarbeid med barnehagane i bygda. Dette sikrar borna ein trygg og god overgang frå barnehage til skule. Vi har samlingar med skulekameratar og fadrar (elevar i skulen) ein gong i månaden året før skulestart. Barnehagane nyttar og skulebygget, og då spesielt idrettshallen, til dei aktivitetane dei ønskjer.
 
Når det gjeld heildagsskule, så tenkjer eg at det er noko som til dels har vore prøvd før (ref. Rosendalsprosjektet) utan særleg hell. Tanken om at vi skal pressa mest mogleg inn i skulen vert etter mi meining feil. Ungane treng den pausen dei får frå skuleslutt til eventuelle aktivitetar dei skal delta på om ettermiddagen/kvelden. Det vil og bli utfordrande å trekkja til seg frivillige lag ogorganisasjonar i denne tida, då dei fleste vaksne, som fungerer som trenarar og liknande, er i arbeid på dagtid.
 
Oppsummert så meiner eg at Uskedalen skule har livets rett. Vi har mange engasjerte og kompetente lærarar og fagarbeidarar som kvar dag gjer sitt beste for at alle elevane våre skal ha det bra og lære best mogleg. Vi har eit godt skulebygg med mange moglegheiter for å leggja til rette for god undervisning, og vi har eit framifrå uteområde. Samarbeidet med barnehagane er veldig godt, og vi gjev borna i bygda ein god og trygg overgang til skulen.
 
Eg meiner difor at vi bør oppretthalda store deler av den strukturen vi har i dag. Men då må dei økonomiske rammene justerast deretter. Det vil vera feil å oppretthalda strukturen slik den er i dag om ikkje politikarane våre løyver pengar til det. Slik det er no så har det over fleire år vore kutt i rammene våre, og grensa er no nådd.
 
 
Tekst: Odd Steinar Arnesen
Foto/nett: Kristian Bringedal
 
 
 
  Tilbake

 
Lesarbilete
Notisar
20.04.2021
Politiøving i kveld og i natt.
Nokre har merka seg politiaktivitet langs vegen og i Uskedalen, mellom anna ved Uskedal bru. Det er ei varsla politiøving som held fram utover kvelden og natta.

kb
19.04.2021
Vertshuset Perla opnar med tapas og vinsmaking, laurdag 24. april.
Etter hard jobbing heile vinteren, kan Elin og Geir Enes ynskja velkomen til etterlengta heilafen med fokus på gode smakar. Tone og Geir frå Graawe-Jacobsen tilpassar vinar til 12 rettars tapasmeny, og fortel om desse vinane. Det blir begrensa antal plasser der alle blir plassert på 2- eller 4-personars bord med god avstand for å sikra trygge rammer. Påmelding på sms til 47012125. Frammøte kl. 17.30.

kb
18.04.2021
Eli Roseth Eik - ny leiar i Soknerådet.
Etter årsmøte i Uskedal sokneråd har det vore val på ny leiar og varaleir. Eli Roseth Eik er ny leiar etter Sigmund Myklebust. Hallgeir Snilstveit er ny varaleiar. Skrivar: Kristian Bringedal. Kasserar: Liv S. Eik. 1. varamedlem: Arne Møller.

kb
18.04.2021
Badesesongen er i gang.
Badinga er starta i Beinavikjo og stranda ved Nausthaugen. Unge og spreke badegjester nytta høve til sitt fyrste sjøbad 18. april, på ein elles fin dag. Då er det berre å sjå fram til ein fin sommar med mykje bading og kos i stranda.

kb
15.04.2021
Gudstenesta sundag 18. april går ut.
Kyrkjekontoret melder at gudstenesta i Uskedal kyrkje fyrstkomande sundag, 18. april, går ut. Årsaka er sjukemelding. Neste gudsteneste vert truleg 2. mai, sjølv om konfirmasjonen er utsett til 29. august. Meir informasjon kjem når vi veit meir.

kb
14.04.2021
5. - 7. steget til Rosendal - framlegg frå K.direktøren.
Saka om Oppvekstkår i Kvinnherad startar i Levekårsutvalet  21.april og går vidare via F.skapet ( 20. mai ) til K.styret ( 27. mai ). Kommunedirektøren rår til å overføra 5. - 7. steget til Rosendal og la 1. - 4. klasse halda fram i Uskedalen. Barnehagen vert vidareført i Uskedalen som i dag. Det vert innleia forhandlingar med Dønhaug Gardsbarnehage om overtaking/samanslåing. Uskedalen.no kjem tilbake med utfyllande informasjon. Jfr. postlista sak: 2020/1228.

kb
13.04.2021
Utset møte i Arkiv- og kulturhistorisk gruppe ei veke.
Den andre samlinga i Arkiv- og kulturhistorisk gruppe var tenkt å vera torsdag i denne veka. Steg 1 i gjenopninga gjeld frå fredag 16. april. Difor går det ut ny melding om ny samling: Torsdag 22. april kl. 19.00 på Stemneplassen. Ta kontakt dersom du vil vera med i gruppa. E-post: kristian.bringedal@gmail.com 

kb
11.04.2021
Korona-ros til Spar Uskedalen.
Fleire har teke kontakt og meiner vi må rose SPAR Uskedalen for måten dei minner kundane om å halde smittevernreglane.  Ikkje berre brukar betjeninga munnbind, men gratis munnbind har også vore plassert ved handsprit-doseraren ved inngangen.  Svært tydelege og viktige signal, rosar fleire lesarar.

tid
10.04.2021
Innspurt i SPLEISEN til ungdomslaget!
SPLEISEN som styret i Uskedal ungdomslag starta for å skaffa midlar til drift av ungdomshuset Helgheim og hytta Fjelly ved Mannsvatnet har blitt ein suksess.  Siste 10 dagane har det komme inn over 22.000 kr, og resultatet er i skrivande stund på 37.751.  Til saman har 77 givarar bidrege.  Dei fleste er naturleg nok privatpersonar, både bygdefolk og andre, men nokre firma har også i høgste grad bidrege til det solide resultatet med rause gåver.  No er det berre to dagar att, og kanskje er det framleis fleire som vil støtta det gode tiltaket?  Dei som ønskjer det, finn SPLEISEN HER.

tid
10.04.2021
Uskedalsjenter med inspirasjonsfilm til koronatrøtte.
Mange av oss er nok ganske så koronatrøtte, men det gjeld å halda motet oppe. Då kan det vera godt å få nokre tips til motivasjon.  Amalie Hovden Rød og Camilla Ripel Myklebust som går siste året på breiddeidrettsfaget ved KVV har derfor laga ein kjekk inspirasjonsfilm med gode tips til korleis vi kan halda oss i aktivitet.  Eg anbefaler filmen for alle, og dei som er abonnentar på Kvinnheringen.no, kan sjå den ved å klikka HER.

tid
Siste Nyhende
20.04.2021
Slik vil vi ikkje ha det på Kunstgrasbanen !
Elevane på Uskedal skule ryddar minst ein gong i veka på område rundt skulen, på uteområde og i badestranda. Likevel ser vi, og andre, at det er behov for å rydda litt oftare, og då spesielt på og ved området rundt Kunstgrasbanen. Rektor oppmodar alle om ta ein prat med borna og ungdomane om kor vi gjer av boset vårt, slik at vi kan unngå å møta slikt som vist på biletet. 

20.04.2021
Spikkekurs på Bygdetunet Rød i helga
Barnas turlag inviterer til spikkekurs på bygdetunet Rød i Uskedalen. Kurset eignar seg for born i alderen 6-13 år. Kurset går frå kl. 12.00 til kl. 15.00. Kursleiarar er Jan Øvstebø, Kjellrun Eik og Siv Framnes. 
19.04.2021
Positive tilbakemeldingar på tildelinga frå SpareBank 1 stiftinga Kvinnherad.
Det vert synt til pressemeldinga om tildeling av 0.8 mill. kr. til det som vert kalla Aktivitetsmidlar. Stiftinga har alt fått kjekke tilbakemeldingar på tildelte Covid 19 gåver og som ei oppfølging på dette, ynskjer stiftinga å formidla at gåvene også er tenkt brukt til det formål at  Alle skal med.
19.04.2021
GÅVER FOR Å STYRKA ØKØNOMIEN I LAG OG ORGANISASJONAR
Styret i SpareBank 1 stiftinga Kvinnherad har i styremøte 13 april tildelt Kr. 0,8 mill til lag og organisasjonar for å kompensera for bortfall av inntekter som følgje av Covid 19 restriksjonar i lokalsamfunnet vårt. Som ein følgje av nedstengingar og redusert tilbod til born og unge, er det viktig at ulike lag og organisasjonar kjem seg gjennom Covid 19 krisa med tanke på økonomien i laget, og at dei kan gjenoppta aktivitetstilboda så snart denne pandemien er over.
19.04.2021
Bed eigaren henta salongbordet i lavvoen på Skårhaug.
Det har den siste tida vore litt festing og attlate bos/søppel i lavvoen på Skårhaug. Det er mellom anna sett inn eit salongbord, som sjølvsagt ikkje høyrer heime i ein lavvo. Lavvoen på Skårhaug skal i utgangspunktet vera open for alle med interesse for turgåing og friluftsliv. Barnehagen og skulen har fyrsteprioritet. No bed Friluftslaget om at salongbordet vert henta og at det vert slutt på festing og uønska åtferd i lavvoen.
18.04.2021
Stor utfart til Ulvanåso også denne helga.
Sist helg blei det meldt om storutfart til Ulvanåso.  Slik er det også denne helga.  Det nydelege vårveret med gode snøforhold trekkjer til seg sprekingar frå fjern og nær.  Mange går opp frå Tveitedalen og får seg ein nydeleg tur der.  Andre vel den endå sprekare varianten og går opp frå kalkestasjonen her i Uskedalen.  Svært mange gjorde det i dag.
17.04.2021
Målet er 150 sau i den moderne sauefjøsen på Myklebust.
Lisbeth Stensletten og Roy Helge Døssland kjøpte og overtok bruk 9 på Myklebust for to år sidan. No er dei inne i sin andre sesong med sau og lembing i den moderne sauefjøsen på bruket. Dei har 37 lamsauer. Målet er 150 sauer om nokre år. Kvar sau får i snittet to lam, for det meste saulam. Lisbeth og Roy har både Spel og Norsk kvit sau. Han set på saulamma dersom dei er store nok. Nokre trillingar vert plukka frå som kopplam.
16.04.2021
Folkehelseprisen til Astrid og Pål Haugland.
I dag er det gjort kjent at Astrid og Pål Haugland er tildelt Folkehelseprisen for Hordaland 2021.  Det er Nasjonalforeningen for folkehelsen som står bak prisen.  Uskedal helselag hadde fremja forslaget på Hauglandsekteparet som gjennom meir enn 50 år har gjort ein stor innsats med fokus på folkehelsa.  I føremiddag mottok leiar i Uskedal helselag, Eli Roseth Eik, den gledelege meldinga over telefon, og ho gratulerte omgåande dei to velfotente prisvinnarane.
16.04.2021
Vikøren si krimbok kan kjøpast på SPAR, Uskedalen.
Alle kjenner Sigurd Vikøren, nokre frå media med mellom anna Hardangerfjordmagasinet i heile 16 år, mange frå fotballen der han både har vore trenar, oppmann og tillitsvald. I ein alder av 74 år debuterer han med krimboka Blod er tjukkare enn vatn. Ikkje nok med det. I same køyret skriv han like godt ei bok til: Mitt liv med Hattebergsvassdraget - Folgefonna Nasjonalpark.
Sponsorar
Sparebank 1 SR bank ASA
Spar
kvinnheringen
Gros Blomster
Brødrene Hjønnevåg AS
Kvinnherad Breiband
Uskedal Båtlag
Kvinnherad Vekstbedrift AS
Grenda
Tysnes Sparebank
Zjakk Frisørsalong
Eidsvik Eigedom AS
Rabben feriesenter
S. Rødsten Bilforretning A/S
Auto 88
Ospelunden
Stord Lufthamn
iDrift AS
Kvinnherad Breiband
Utvikla av iDrift AS