Søk
 
Kontakt oss
Kontakt uskedalen.no:
Tips til redaksjonen
E-post: uskedalen.no
Kristian Bringedal
Tlf nr:915 31 487
Svein Rimestad
Tlf nr:911 09 868
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kontakt Uskedal Utvikling
E-post
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bli medlem
Årspriskr 200.-
Kontonr. 1503 39 82329
Last ned giro
VIPPS 512870
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nettsider frå Uskedalen
Festidalen
Uskedal Idrettslag
Uskedal elveeigarlag
Aktivitetar i Uskedal

Høyringsuttale til sak om skule- og barnehagestruktur i Kvinnherad.

23.03.2021
Klikk på bilete for full storleik
 
Møyfrid Kristoffersen har sendt uttale i saka om ny skule- og barnehagestruktur. Møyfrid er mor til tre born. Alle er busette i Kvinnherad med sine familiar. Sju barnebarn går på skule eller i barnehage i kommunen. Møyfrid er samfunnsengasjert og har utdanning med relasjon til born, oppvekstmiljø og samfunn. Dette er uttale 1 i ein serie innlegg på uskedalen.no. om krinsgrenser og evt. samanslåing av skular og barnehagar. Les kva Møyfrid skriv i si fråsegn.
 
 
Storleiken på skular
I utgreiingar og i drøftingar så snakkar ein om små og store skular utan å definere kva konkret storleik det er ein snakkar om. Dette fører til at nokre tenker på små skular som skular med 5 elevar, medan andre tenker 50 elevar, og andre igjen andre tal.
 
Og det same når det gjeld store skular. Der tenker nokre at 150 elevar er ein stor skule, medan andre tenker 500. Ein bør såleis konkretisere kva ein snakkar om når det gjeld små og store skular, då dette gjev heilt ulike føresetnadar for drøftingane.
 
Nedlegging av skular
Dette er forhold som har vore føreslege gong på gong over mange år, og med fleire utgreiingar. Innbyggarane og politikarane har sagt nei kvar gong. I sosialt arbeid så har vi eit uttrykk som heiter når noko ikkje fungerer, prøv noko anna. Dette opplever eg ikkje at Administrasjonen gjer. Dei prøver igjen og igjen på det same; å få lagt ned skular, mot, etter synande, folket sin vilje.
 
Kvifor gjer Administrasjonen dette ? Kvifor vert det brukt store ressursar av innbyggarane sine midlar på noko som det så tydeleg er sagt nei til ? Når ein ønsker at noko skal bli gjort, så finn ein alltid argument for dette. Ein finn svaret først, og så argumenta. Slik opplever eg denne saka.
 
Skadeleg for kommunen
Det vil eg hevde at dei er, desse stadige forslaga om å legge ned skular i bygdene. Eg tenker her på den usikkerheita det skaper for familiane med barn som bur i kommunen, og på kor slitne foreldra og barna blir av dette. Eg tenker også på dei ungdomane som evt kunne tenkt seg å flytte tilbake og busette seg her. Vil dei flytte til eit lokalmiljø der det ikkje er ein skule, eller der det er usikkerheit om skulen blir lagt ned i nær framtid ? Kvinnherad treng fleire barn og ungdomar. Er det denne usikkerheita vi skal tilby dei ?
 
Eg tenker også på initiativ og engasjement frå den einskilde. Skal ein orka å bry seg med å gjere noko i denne bygda ? Skulen kan jo hende snart blir lagt ned likevel. Vi veit alle at i bygdesamfunna så har mykje sitt utspring i forhold kring skulane. Også som samlingsstad utanom undervisninga. Dette er ein tradisjon gjennom lange tider, og det er også slik i dag.
 
Mange lag og organisasjonar, og andre frivillige jobbar aktivt med å utvikle og betra
nærområdet sitt knytt til miljøet rundt skulen. Dette engasjementet blir naturleg nok også skadelidande når skular blir lagt ned og når trusselen om nedlegging heng over bygda.
 
Skuleskyss
Det er ei kjend sak at barna treng støtte til å vere meir fysisk aktive i kvardagen. Dette bidreg forslag om nedlegging av bygdeskular ikkje til. Tvert imot, den bidreg til mindre aktivitet, og samtidig at elevane vert slitne på ein negativ måte. Vi hadde ungdomar som gjekk på Vidaregåande på Husnes. Dette er ei strekning på 22 km,
og køyretid på 30-40 min kvar veg (inkl mange stopp for på- og avstiging). Ein av ungdomane våre nytta ofte tida til å sove til og frå skulen, og blei vekt av busssjåføren når han kom heim. For så gamle barn er dette ok, og perioden varte berre 3 år. Men for eit lite barn; frå dei er 5-6 år, er dette ikkje god omsorg.
 
Viser også til kva Nordlandsforskning seier om negativiteten for barna ved lang skuleskyss. (sjå Nordlandsforskning/skuleskyss, på internett).
 
Færre psykiske plager på bygda
Dette kjem fram i ein forskingsartikkel av Velferdsforskningsinstituttet NOVA, av 08.03.21. Ein svært interessant artikkel, som vart lagt ut på Kvardagsprat i Kvinnherad 14.03.21. I artikkelen skriv dei m.a. at dette var eit svært overraskande funn, og dei trur mogeleg forklaring kan vere at på bygda betyr skulestress mindre enn i byen. At bygda var prega av ro, lavt stressnivå og lite prestasjonspress. Kan dette ha med noverande skulestruktur å gjera ?
 
Kvaliteten på undervisning
Eg forstår det slik at der er skilnader i kvaliteten på undervisninga som barna får i dei ulike skulane. Kvifor kan ikkje kommunen istadenfor å legge ned velfungerande skular, heller jobbe for å auke kvaliteten i dei skulane som treng dette? At kommunen er meir konkret i jobbinga overfor den einskilde skulen, og ikkje jobbar så generelt som dette forslaget til skulestruktur legg opp til.
 
Skulebygga
Etter å ha følgd med gjennom media i mange år, så forstår eg at Undarheim skule treng ei stor oppgradering – evt ein ny skule. Eg synes det er kritikkverdig at kommunen ikkje har teke tak i dette utfrå den skulestrukturen vi har i dag, men i staden har gjort stadig nye utgreiingar med tanke på å få fleire elevar til denne skulen – før ein gjer noko med dei fysiske forholda. Heile strukturen i Kvinnherad treng ikkje å bli omvelta for at dei skal få eit tilfredsstillande skulebygg på Husnes.
I tillegg så forstår eg det slik at der er etterslep på vedlikehaldet på fleire skular. Eg reknar diverre med at dette også er som følgje av dei stadige forsøka på å få lagt ned skular. Ein lite heiderleg måte å gjere det på og eit dårleg oppfylt samfunnsoppdrag.
 
Forslag
Mitt forslag i høve skulebygga, er at ein set opp ein plan for vedlikehaldet, og straks
byrjar med dette. Ikkje vent på at det blir brukt enno meir pengar på ørkeslause og dyre utgreiingar for å legge ned skulane.
 
Barnehagar
Eg har merka meg at der er forslag om å legge ned barnehagar, samt også at der er forlite barnehagekapasitet på Halsnøy. Små barn treng enno meir ro og tryggleik kring seg. Og små barnehagar vil lettare kunne tilby dette. I tillegg kjem dette at Kvinnherad kommune er langstrakt, og foreldra går i jobb. Kvar jobbar foreldra, kvar er barnehagen, og kvar er skulen ? Ein småbarnsfamilie sin kvardag er som dei aller fleste av oss veit eit stort puslespel, med mange brikkar. Det betyr at kommunen må bidra med å legge til rette for at dette puslespelet er mogeleg å få til i den travle kvardagen. Skal foreldra køyre land og strand rundt for å levere, hente, gå på
møte, hente sjuke ungar, køyre til fritidsaktivitetar, så vil ikkje kvardagen gå i hop.
Desentralisert skule og desentralisert barnehage er naudsynt for dette.
 
Når det gjeld kvaliteten på barnehagar, så vil eg også be dykk kikke inn på FB:
På Kvardagsprat i Kvinnherad den 15.februar i år, der Atle Hauge har lagt ut ein film frå Uskedal barnehage, Liten barnehage rommer mykje. Filmen visualiserer svært godt tilbodet til barna, og dei fine muligheitene denne barnehagen har.
 
Personal
Eg forstår det slik at Kvinnherad kommune slit med å få nok kvalifiserte lærarar.
Som mange veit, så har eg fleire gongar tatt opp og skrive om forhold som gjeld personalpolitikken i kommunen. Eg har skrive om kommuneorganisasjonen sin viktigaste ressurs; dei tilsette. Om kor vanskeleg mange av dei har det i organisasjonen, kor lite ein kjenner seg verdsett som tilsett på golvet, og om kor lite fokus det er på forholda som gjeld denne ressursen.
 
Eg blir ofte kontakta av tilsette og andre, utifrå dette at dei veit og har sett at eg har skrive om personalpolitikken. Blant dei som har kontakta meg siste tida, er også to lærarar. Dei er ukjente for meg, men dei hadde lenge tenkt på å kontakte meg for å fortelje om sine opplevingar og situasjon. Dette er to personar med lærarutdanning og fleire tilleggsutdanningar innan faget. Dei ringte meg og fortalde om kor dårleg dei blei møtt av kommunen og at dei difor ikkje ønska å jobbe i denne organisasjonen. Dei hadde heller valt å pendle, og synest det er trist at det skal vere slik, for dei ønska eigentleg å jobbe i skulen i Kvinnherad. Men at dette er uaktuelt utifrå den personalpolitikken som vert ført.
 
Eg kjenner også lærarar som har valt å slutte i jobb, diverre i størst grad pga arbeidsforholda/korleis dei blir møtt av leiar/arbeidsgjevar samt også fleire lærarar som heller, enn å jobbe i Kvinnherad, vil pendle til andre kommunar. Så uansett kva skulestruktur det er i Kvinnherad kommune, så har arbeidsgjevar ein stor
påverknad på om vi får nok lærarkapasitet. Personar må bli møtt med både respekt og gode høve til deltaking i utforminga av skulekvardagen, dersom dei skal ønske å jobbe i kommunen/evt fortsette å jobbe i kommunen.
 
Til slutt og ikkje minst vil eg rå politikarane til å få med seg innlegg på FB, som har kome etter at saka blei lagt ut på høyring. Mange innbyggarar skriv der og eg håper dei også sender uttale til kommunen.
 
Forslag til sider kan vere Kvardagsprat. Tor Jarle Kjærland skriv om korleis det går med grendene ved sentralisering. Atle Hauge har hatt fleire innlegg. Kvinnheringen sine sider, og på Grenda sine sider. Inkludert her er viktige lesarbrev, frå ungdomar som sjølve veit kvar skoen trykker, og som har gitt sine klare og velgrunna innspel.
 
 
Tekst: Møyfrid Kristoffersen
Foto/nett: Kristian Bringedal
 
 
 
  Tilbake

 
Lesarbilete
Notisar
20.04.2021
Politiøving i kveld og i natt.
Nokre har merka seg politiaktivitet langs vegen og i Uskedalen, mellom anna ved Uskedal bru. Det er ei varsla politiøving som held fram utover kvelden og natta.

kb
19.04.2021
Vertshuset Perla opnar med tapas og vinsmaking, laurdag 24. april.
Etter hard jobbing heile vinteren, kan Elin og Geir Enes ynskja velkomen til etterlengta heilafen med fokus på gode smakar. Tone og Geir frå Graawe-Jacobsen tilpassar vinar til 12 rettars tapasmeny, og fortel om desse vinane. Det blir begrensa antal plasser der alle blir plassert på 2- eller 4-personars bord med god avstand for å sikra trygge rammer. Påmelding på sms til 47012125. Frammøte kl. 17.30.

kb
18.04.2021
Eli Roseth Eik - ny leiar i Soknerådet.
Etter årsmøte i Uskedal sokneråd har det vore val på ny leiar og varaleir. Eli Roseth Eik er ny leiar etter Sigmund Myklebust. Hallgeir Snilstveit er ny varaleiar. Skrivar: Kristian Bringedal. Kasserar: Liv S. Eik. 1. varamedlem: Arne Møller.

kb
18.04.2021
Badesesongen er i gang.
Badinga er starta i Beinavikjo og stranda ved Nausthaugen. Unge og spreke badegjester nytta høve til sitt fyrste sjøbad 18. april, på ein elles fin dag. Då er det berre å sjå fram til ein fin sommar med mykje bading og kos i stranda.

kb
15.04.2021
Gudstenesta sundag 18. april går ut.
Kyrkjekontoret melder at gudstenesta i Uskedal kyrkje fyrstkomande sundag, 18. april, går ut. Årsaka er sjukemelding. Neste gudsteneste vert truleg 2. mai, sjølv om konfirmasjonen er utsett til 29. august. Meir informasjon kjem når vi veit meir.

kb
14.04.2021
5. - 7. steget til Rosendal - framlegg frå K.direktøren.
Saka om Oppvekstkår i Kvinnherad startar i Levekårsutvalet  21.april og går vidare via F.skapet ( 20. mai ) til K.styret ( 27. mai ). Kommunedirektøren rår til å overføra 5. - 7. steget til Rosendal og la 1. - 4. klasse halda fram i Uskedalen. Barnehagen vert vidareført i Uskedalen som i dag. Det vert innleia forhandlingar med Dønhaug Gardsbarnehage om overtaking/samanslåing. Uskedalen.no kjem tilbake med utfyllande informasjon. Jfr. postlista sak: 2020/1228.

kb
13.04.2021
Utset møte i Arkiv- og kulturhistorisk gruppe ei veke.
Den andre samlinga i Arkiv- og kulturhistorisk gruppe var tenkt å vera torsdag i denne veka. Steg 1 i gjenopninga gjeld frå fredag 16. april. Difor går det ut ny melding om ny samling: Torsdag 22. april kl. 19.00 på Stemneplassen. Ta kontakt dersom du vil vera med i gruppa. E-post: kristian.bringedal@gmail.com 

kb
11.04.2021
Korona-ros til Spar Uskedalen.
Fleire har teke kontakt og meiner vi må rose SPAR Uskedalen for måten dei minner kundane om å halde smittevernreglane.  Ikkje berre brukar betjeninga munnbind, men gratis munnbind har også vore plassert ved handsprit-doseraren ved inngangen.  Svært tydelege og viktige signal, rosar fleire lesarar.

tid
10.04.2021
Innspurt i SPLEISEN til ungdomslaget!
SPLEISEN som styret i Uskedal ungdomslag starta for å skaffa midlar til drift av ungdomshuset Helgheim og hytta Fjelly ved Mannsvatnet har blitt ein suksess.  Siste 10 dagane har det komme inn over 22.000 kr, og resultatet er i skrivande stund på 37.751.  Til saman har 77 givarar bidrege.  Dei fleste er naturleg nok privatpersonar, både bygdefolk og andre, men nokre firma har også i høgste grad bidrege til det solide resultatet med rause gåver.  No er det berre to dagar att, og kanskje er det framleis fleire som vil støtta det gode tiltaket?  Dei som ønskjer det, finn SPLEISEN HER.

tid
10.04.2021
Uskedalsjenter med inspirasjonsfilm til koronatrøtte.
Mange av oss er nok ganske så koronatrøtte, men det gjeld å halda motet oppe. Då kan det vera godt å få nokre tips til motivasjon.  Amalie Hovden Rød og Camilla Ripel Myklebust som går siste året på breiddeidrettsfaget ved KVV har derfor laga ein kjekk inspirasjonsfilm med gode tips til korleis vi kan halda oss i aktivitet.  Eg anbefaler filmen for alle, og dei som er abonnentar på Kvinnheringen.no, kan sjå den ved å klikka HER.

tid
Siste Nyhende
20.04.2021
Slik vil vi ikkje ha det på Kunstgrasbanen !
Elevane på Uskedal skule ryddar minst ein gong i veka på område rundt skulen, på uteområde og i badestranda. Likevel ser vi, og andre, at det er behov for å rydda litt oftare, og då spesielt på og ved området rundt Kunstgrasbanen. Rektor oppmodar alle om ta ein prat med borna og ungdomane om kor vi gjer av boset vårt, slik at vi kan unngå å møta slikt som vist på biletet. 

20.04.2021
Spikkekurs på Bygdetunet Rød i helga
Barnas turlag inviterer til spikkekurs på bygdetunet Rød i Uskedalen. Kurset eignar seg for born i alderen 6-13 år. Kurset går frå kl. 12.00 til kl. 15.00. Kursleiarar er Jan Øvstebø, Kjellrun Eik og Siv Framnes. 
19.04.2021
Positive tilbakemeldingar på tildelinga frå SpareBank 1 stiftinga Kvinnherad.
Det vert synt til pressemeldinga om tildeling av 0.8 mill. kr. til det som vert kalla Aktivitetsmidlar. Stiftinga har alt fått kjekke tilbakemeldingar på tildelte Covid 19 gåver og som ei oppfølging på dette, ynskjer stiftinga å formidla at gåvene også er tenkt brukt til det formål at  Alle skal med.
19.04.2021
GÅVER FOR Å STYRKA ØKØNOMIEN I LAG OG ORGANISASJONAR
Styret i SpareBank 1 stiftinga Kvinnherad har i styremøte 13 april tildelt Kr. 0,8 mill til lag og organisasjonar for å kompensera for bortfall av inntekter som følgje av Covid 19 restriksjonar i lokalsamfunnet vårt. Som ein følgje av nedstengingar og redusert tilbod til born og unge, er det viktig at ulike lag og organisasjonar kjem seg gjennom Covid 19 krisa med tanke på økonomien i laget, og at dei kan gjenoppta aktivitetstilboda så snart denne pandemien er over.
19.04.2021
Bed eigaren henta salongbordet i lavvoen på Skårhaug.
Det har den siste tida vore litt festing og attlate bos/søppel i lavvoen på Skårhaug. Det er mellom anna sett inn eit salongbord, som sjølvsagt ikkje høyrer heime i ein lavvo. Lavvoen på Skårhaug skal i utgangspunktet vera open for alle med interesse for turgåing og friluftsliv. Barnehagen og skulen har fyrsteprioritet. No bed Friluftslaget om at salongbordet vert henta og at det vert slutt på festing og uønska åtferd i lavvoen.
18.04.2021
Stor utfart til Ulvanåso også denne helga.
Sist helg blei det meldt om storutfart til Ulvanåso.  Slik er det også denne helga.  Det nydelege vårveret med gode snøforhold trekkjer til seg sprekingar frå fjern og nær.  Mange går opp frå Tveitedalen og får seg ein nydeleg tur der.  Andre vel den endå sprekare varianten og går opp frå kalkestasjonen her i Uskedalen.  Svært mange gjorde det i dag.
17.04.2021
Målet er 150 sau i den moderne sauefjøsen på Myklebust.
Lisbeth Stensletten og Roy Helge Døssland kjøpte og overtok bruk 9 på Myklebust for to år sidan. No er dei inne i sin andre sesong med sau og lembing i den moderne sauefjøsen på bruket. Dei har 37 lamsauer. Målet er 150 sauer om nokre år. Kvar sau får i snittet to lam, for det meste saulam. Lisbeth og Roy har både Spel og Norsk kvit sau. Han set på saulamma dersom dei er store nok. Nokre trillingar vert plukka frå som kopplam.
16.04.2021
Folkehelseprisen til Astrid og Pål Haugland.
I dag er det gjort kjent at Astrid og Pål Haugland er tildelt Folkehelseprisen for Hordaland 2021.  Det er Nasjonalforeningen for folkehelsen som står bak prisen.  Uskedal helselag hadde fremja forslaget på Hauglandsekteparet som gjennom meir enn 50 år har gjort ein stor innsats med fokus på folkehelsa.  I føremiddag mottok leiar i Uskedal helselag, Eli Roseth Eik, den gledelege meldinga over telefon, og ho gratulerte omgåande dei to velfotente prisvinnarane.
16.04.2021
Vikøren si krimbok kan kjøpast på SPAR, Uskedalen.
Alle kjenner Sigurd Vikøren, nokre frå media med mellom anna Hardangerfjordmagasinet i heile 16 år, mange frå fotballen der han både har vore trenar, oppmann og tillitsvald. I ein alder av 74 år debuterer han med krimboka Blod er tjukkare enn vatn. Ikkje nok med det. I same køyret skriv han like godt ei bok til: Mitt liv med Hattebergsvassdraget - Folgefonna Nasjonalpark.
Sponsorar
Sparebank 1 SR bank ASA
Spar
kvinnheringen
Gros Blomster
Brødrene Hjønnevåg AS
Kvinnherad Breiband
Uskedal Båtlag
Kvinnherad Vekstbedrift AS
Grenda
Tysnes Sparebank
Zjakk Frisørsalong
Eidsvik Eigedom AS
Rabben feriesenter
S. Rødsten Bilforretning A/S
Auto 88
Ospelunden
Stord Lufthamn
iDrift AS
Kvinnherad Breiband
Utvikla av iDrift AS