Søk
 
Kontakt oss
Kontakt uskedalen.no:
Tips til redaksjonen
E-post: uskedalen.no
Kristian Bringedal
Tlf nr:915 31 487
Svein Rimestad
Tlf nr:911 09 868
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kontakt Uskedal Utvikling
E-post
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bli medlem
Årspriskr 200.-
Kontonr. 1503 39 82329
Last ned giro
VIPPS 512870
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nettsider frå Uskedalen
Festidalen
Uskedal Idrettslag
Uskedal elveeigarlag
Aktivitetar i Uskedal

Massevaksinasjon i Kvinnherad kommune.

18.01.2021
Klikk på bilete for full storleik
Det er klargjort for massevaksinasjon i Kvinnherad kommune.
 
Kvinnherad kommune startar massevaksinasjon for korona. Informasjon om arbeidet vil bli lopande oppdatert på kommunen si heimeside. Koronavaksine og vaksinasjon er gratis. Denne infomasjonen er henta frå Kvinnherad kommune si heimeside, oppdatert i dag 18.01.2021.
 
 • Vaksinering startar på Husnestunet 07.01.2021

 • Deretter fylgjer Halsnøytunet og Rosendalstunet 

 • Restdosane vil i første omgang bli prioritert til helsepersonell som er i kontakt med mange potensielle smitta, og som er vanskelege å erstatta.
 
 

Helsepersonell vert høgare prioritert enn tildegare opplyst, og det er gjeve høve til å nytta 20% av tilsendt vaksine til helsepersonell. Helsepersonell blir først prioritet frå veke 2. Første levering er kun til sjukeheimar.

 

I starten vil det ikkje vera nok vaksine til alle det er rådd til å vaksinera. Basert på råd frå Folkehelseinstituttet har Regjeringa gitt følgjande prioritering, med dei øvste prioriterte først:

 • Bebuarar i sjukeheim
 • Dei over 85 år
 • Dei over 75 år
 • Dei over 65 år
 • Personar 18-64 år med éin eller fleire nærare spesifiserte sjukdomar – risikogruppe

Kommunen vil først kontakta dei over 85 år, og deretter aldersgruppene vidare nedover på prioriteringslista. Innbyggjarar under 65 år som er utan tilleggsliding må fylja med på annonsering i lokal avisene og/eller på kommunen si heimeside for å orientera seg om kva tid dei kan få tilbod om vaksinering. 

 

Les meir om prioritet her:

 
https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/hvem-kan-fa-koronavaksine/
 
Det er to vaksinasjonsstader i kommunen:
 
 • Kulturhuset på Husnes
 • Rosendal Samfunnshus

På Hatlestrand/Ølve vil dei eldste få tilbod om vaksinering på Hatlestrand helsesenter.

 

Kommunen oppmodar om at alle som har moglegheit kjem seg til vaksinasjonsstaden ved eiga hjelp – for å gjera arbeidet meir effektivt.

Kommunen veit ikkje dato enno, men vil ta kontakt straks vi har ein konkret time å tilby for desse gruppene. For dei under 65 år vil vi koma attende med informasjon om korleis dei skal gå fram i høve til vaksinering.

 

For meir informasjon om koronavaksinering, sjå Folkehelseinstituttet si nettside: www.fhi.no/kvp  

 

Tekst/foto: Pressemelding

Nett: Kristian Bringedal


   
   
   
    Tilbake

   
  Lesarbilete
  Notisar
  25.02.2021
  Årsmøte i Uskedal Idrettslag - kunngjering.
  Styret i Uskedal Idrettslag melder at årsmøte 2021 vert 24. mars kl. 20.00 i Gamleskulen. Med bakgrunn i smittevernreglane krevst det påmelding seinast 17.03. Innkomne saker må vera styret i hende innan den same fristen, nemleg 17.mars. Påmelding til chris.fossli@gmail.com. Meir om årsmøte i Idrettslaget kjem som innlegg seinare. 

  Styret 
  23.02.2021
  Kulturstipendet 2021 er lyst ut.
  Kulturstipendet vert delt ut til einskildpersonar innan kunstnarisk og kreativt virke. Stipendet skal vera eit verkemiddel for personleg utvikling og kompetanseheving innan søkjaren sitt fag. Det skal stimulera til nyskaping og kreativitet. Stipendet kan nyttast til konkrete tiltak eller utdanning utover grunnutdanning innan faget. Stipendet kan også nyttast til innkjøp av naudsynt utstyr. Stipendet er på 50 000 kroner, og er eit samarbeid mellom: Sparebank 1 - SR Bank, Sparebanken Vest, Sunnhordland kraftlag og Kvinnherad kommune. Søknadsfrist: 01.06.2021 
  kb
  23.02.2021
  Tilskot til kultur og folkehelsetiltak.
  No er det tid for å søkja kommunale tilskot til kultur og folkehelsetiltak. Lag, organisasjonar, ungdomstiltak, privatpersonar og institusjonar som driv frivillig og /eller ikkje kommersielt kulturarbeid kan søkja. Søknadsskjema finn du på kommunen si heimeside. Frist: 15. mars 2021.

  kb
  23.02.2021
  Årsmøte i Uskedal Båtlag torsdag 11. mars kl. 18.00 i Helgheim
  Det vert årsmøte i Uskedal Båtlag torsdag 11. mars kl. 18.00 i Helgheim ( kjellaren ). Grunna smittevern bed styret om påmelding innan 6. mars, anten til Hans Gustav Mussland ( 906 45 530 ) eller Jan Henrik Hansen ( 922 92 792 ). Innkomne saker til årsmøte må vera styret i hende innan 01.03.

  Styret
  21.02.2021
  Årsmøte i Uskedal sokn sundag 7. mars.
  Etter gudstenesta 7. mars kl. 15.00 vert det soknemøte/årsmøte i Uskedal sokn. Det vert lagt fram årsmelding og rekneskap for 2020. Det er drøftingar og høve til å koma med synspunkt på aktiviteten for kyrkjelydsarbeidet lokalt. Møte er ope for alle medlemer i Den norske Kyrkja.

  Soknerådet
  21.02.2021
  Møtte elg på treningstur.
  Trude Helen Døssland og ektemannen Thomas Pettersen driv godt med travhestar.  Ein dag tidlegare i vinter hadde Thomas ei svært spesiell oppleving då han var ute og trente den kjende travaren Gretzky B.R..  Dei møtte på sjølvaste SKOGENS KONGE, og Thomas fekk filma det uvanlege møtet med mobil, og vi kan sjå resultatet på VgTV ved å klikka HER.   Paret bur i Skrukkelia i Hurdal kommune.

  tid
  20.02.2021
  Invitasjon til å vera med i Arkiv- og kulturhistorisk gruppe.
  Måndag 22. febr. kl. 19.00 er du invitert til møterommet på Stemneplassen, til ei Arkiv- og kulturhistorisk gruppe i Uskedalen. Målet er å ta vare på, samla inn og registrera arkiv- og lokalhistorisk stoff frå lag/organisasjonar og informantar. På møte vert det presentert ein skisse til arbeidsform og tiltak. Dersom dette er noko for deg, gje ein lyd til: Kristian Bringedal ( 915 31 487 ) eller e-post: kristian.bringedal@gmail.com

  kb
  20.02.2021
  Frosne røyr og mellombels løysing med vatn til SPAR, Rabben og Sanden.
  Frosne røyr i inntaka til Gamleskulen, SPAR, Sanden og Rabben gjer at det er laga ei mellombels løysing med synleg vassledning frå utttak ved Grano, over plassen ved Gamleskulen og fram til SPAR. Denne løysinga har vore i drift ei vekers tid. Inntaket til kyrkja er også frose.

  kb
  19.02.2021
  Kan Uskedalen koma tilbake som eigen valkrins.
  K.direktøren tilrådde å kutta ambulerande røysting i Uskedalen i 2021. Etter framlegg vart framlegg frå Gaute Lund vart saka  sendt over til Formannsskapet for endeleg avgjer. Drøftinga i K.styret lovar godt for ei løysing der Uskedalen vert eigen valkrins, slik det var før. Men som sagt: Formannskapet har det endelege ordet.

  kb
  18.02.2021
  Tre av fire i revystyret kjem frå Uskedalen.
  Heile 3 av 4 i revystyret kjem frå Uskedalen. Det er: Thea Taranger ( revysjef ), Hanna Tvilde og Andrea Hjelmeland. Framsyninga er 6. mars kl. 19.00.

  kb 
  Siste Nyhende
  25.02.2021
  Dønhaug Gardsbarnehage kjem best ut i foreldreundersøking.
  Dønhaug Gardsbarnehage i Uskedalen skårar best på foreldreundersøking i Kvinnherad. Av maks 5 poeng kjem dei ut med heile 4,9 på tilfredshet. Uskedal Barnehage skårar 4,5 på same kategori. Det er det same som snittet for Kvinnherad og for heile landet. Det er Utdanningsdirektoratet som legg fram desse resultata. Undersøkinga gjeld for 2020.
  25.02.2021
  Seks grunneigarar går saman om tømmeruttak i Kleivadalen.
  Det føreligg plan for tømmeruttak i område Halsatoppen - Kleivadalen - Ospelunden. Seks grunneigarar går saman om prosjektet. Det er snakk uttak av om lag 5000 kubikk, både til skur og til slip. Avtalen er gjort med Nortømmer. Lokal entreprenør er Hjelmeland Hogst og service frå Omvikdalen. Arbeidet er tenkt gjennomført i den turraste tida, før eller etter sommarferien.
  24.02.2021
  Endra rammer for kyrkja - auka deltakartal.
  Kyrkja kan igjen ynskja velkomen til gudstenester. Etter at vi den siste tida har hatt eit regelverk som avgrensar tal deltakarar til 10 på gudstenester og 50 i gravferder kom det fredag melding om at den nasjonale forskrifta no sette det maksimale talet for deltakarar på arrangement til 100. Føresetnaden er då at deltakarane får ein fast tilvist plass. Dette maksismale talet må sjåast i samanheng med avstandsreglar. I praksis er det vanskeleg å få plass til 100 i nokon av våre kyrkjer, men talet vert sjølvsagt betydeleg høgare enn 10.
  23.02.2021
  Uskedal Vassverk - nytt inntak 130 metter lenger inne i Eikeelva.
  Uskedal Vassverk ynskjer ny inntaksløysing 130 metter lenger oppe i Eikeelva. Inntaket ligg i dag på kote 120. Nytt inntak vert på kote 127 og vil ha betre funksjon i høve til massetransport ved flaum. Ny løysing vil føra til eit vedlikehald som er langt mindre krevjande enn slik det er i dag. Uskedal Vassverk er eit privat vassverk, organisert som samvirkeføretak. Vssverket forsyner 500 abonnentar med vatn, til vanleg hushald, landbruk, turistverksemder og anna næring.
  22.02.2021
  Stor interesse og godt frammøte til Arkiv- og kulturhistorisk gruppe.
  Det var eit godt frammøte til den fyrste samlinga i det som no ser ut til å bli ei Arkiv- og kulturhistorisk gruppe i Uskedalen. I tillegg har fleire meldt frå om at dei vil vera med i gruppa, men hadde ikkje høve til å møta fram til opninga. Nokre utflytte uskedelingar er også med i gruppa. Målet er å registrera og systematisera minnestoff med allmenn interesse frå Uskedalen. Arkiv fysisk og digitalt vil vera ein viktig del av arbeidet. Neste samling i gruppa vert torsdag 25. mars kl. 19.00 på Stemneplassen.
  22.02.2021
  Meir om barometerstand og kalibrering.
  Det er ikkje ofte ei sak har engasjert så mykje som innlegget om barometerstand. Takk til alle som har sendt redaksjonen informasjon og utfyllande opplysningar. Erlend Moen har ei oppklaring omkring dette med barometerverdiar. Eit barometer må kalibrerast før det vert teke i bruk, om det skal visa korrekt lufttrykk. Les kva Erlend Moen skriv:
  20.02.2021
  Høg aktivitet i Uskedal helselag - sjølv i eit koronaår.
  Uskedal Helselag hadde årsmøte i Gamleskulen måndag 15. februar. 2020 har på mange måtar vore eit unntaksår med Covid 19 og restriksjonar. Helselaget kan likevel syna til høg aktivitet med mange gode tiltak. Det manglar ikkje på arbeidsoppgåver, noko helselaget tek på alvor og løyser på sin måte. Eli Roseth Eik held fram som leiar.
  19.02.2021
  Nær på 80 sekker ferdigkløyvd ved på fem timar.
  Nær på 80 sekker ferdigkløyvd ved på fem timar må vera rekord. Dugnadsgruppa står for denne prestasjonen på Stemneplassen i går og i dag. Då var ni menn i sving på torsdagen og fire menn på fredagen. Arbeidet var alt frå felling, kvisting, kapping, kløyving til ferdig ved i sekk. I tillegg kjem opplasting og transport. Med dette har Uskedal Friluftslag sikra seg ved til det store vedlotteriet i sommar.
  18.02.2021
  Konfirmasjonen vert utsett til hausten.
  Etter nytt og tydeleg råd frå biskopen i Bjørgvin har no alle sokneråd i Kvinnherad vedteke å utsetja dei konfirmasjonane som er planlagt våren 2021 til hausten same år. Til grunn for biskopen sitt tydelege råd ligg smittesituasjonen med aktuelle døme på muterte virusutbrot og at mange reiser over lange avstandar i samband med konfirmasjon. Nye datoar er i Kvinnherad sett i tidsrommet 29. august til 26. september og er sendt ut til konfirmantar og føresette.  Ein kan finna datoane på:  www.kvinnherad.kyrkja.no . 
  Sponsorar
  Sparebank 1 SR bank ASA
  Spar
  kvinnheringen
  Gros Blomster
  Brødrene Hjønnevåg AS
  Kvinnherad Breiband
  Uskedal Båtlag
  Kvinnherad Vekstbedrift AS
  Grenda
  Tysnes Sparebank
  Zjakk Frisørsalong
  Eidsvik Eigedom AS
  Rabben feriesenter
  S. Rødsten Bilforretning A/S
  Auto 88
  Ospelunden
  Stord Lufthamn
  iDrift AS
  Kvinnherad Breiband
  Utvikla av iDrift AS