Søk
 
Kontakt oss
Kontakt uskedalen.no:
Tips til redaksjonen
E-post: uskedalen.no
Kristian Bringedal
Tlf nr:915 31 487
Svein Rimestad
Tlf nr:911 09 868
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kontakt Uskedal Utvikling
E-post
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bli medlem
Årspriskr 200.-
Kontonr. 1503 39 82329
Last ned giro
VIPPS 512870
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nettsider frå Uskedalen
Festidalen
Uskedal Idrettslag
Uskedal elveeigarlag
Aktivitetar i Uskedal

Underskrifter frå næringslivet med støtte for eit lokalt brannvern.

05.02.2020
Klikk på bilete for full storleik
Næringslivet i Uskedalen argumenterer sterkt for å ikkje leggja ned brannstasjonen ( Arkivfoto ).
 
Saka om framtidig brannvern kjem opp i Fomannskapet i morgon, torsdag 6. februar. Næringslivet og nokre organisasjonar har sendt skriv til politikarane med opprop om å halda fram med brannvern og brannstasjon i Uskedalen.
 


Til Formannskapet og varamedlemmer i Kvinnherad kommune.
Vedrørende Saksframlegg til formannskapsmøte 6 februa r2020. Alternativer til brannstasjonsstruktur i Kvinnherad kommune.


Vi har følgjande kommentarer / spørsmål til innstilling frå kommunedirektøren ( saksbehandlar: Atle Josdal) der Kvinnherad kommune skal endra brannstasjonsstrukturen i tråd med alternativ 3 i saksutgreinga som medfører nedlegging av Uskedalen og Fjelberg brannstasjon.


Innleiing: Det er frustrerande både for innbyggjarane og næringslivet å bu i ein kommune, der ein opplever at Uskedalen brannstasjon mange år tilbake i tid, og fortsatt skal bli handsama som ein «salderingspost» i formannskap og i kommunestyre, etter innstilling frå brannsjef og kommunedirektør ( tidlegare rådmenn ).


Uskedalen er ei bygd med 1052 innbyggjarar. Bygda er i vekst med nye husvære i øvre Korsnes og nye bustader er planlagt i sentrum. Industriområdet på Børnes er i vekst og nye bedrifter er etablert på Eidsvik Eigedom sitt verftsområde. Jordbruk er og ei stor og viktig næring i Uskedalen.


Uskedalen Brannstasjon: Branntroppen i Uskedalen har i dag 8 brannmenn i sin beste alder og alle er godkjente røykdykkarar. Etter vårt syn må dette vera ein stor og viktig ressurs også for branntroppen på Husnes og i Rosendal. Det er nemt i saksutgreinga at folk ikkje bur og arbeider på same stad lenger, og at dette er ei utfordring for beredskapen på dagtid. Vi kan ikkje sjå at dette skal vera eit moment for nedlegging av enkelte brannstasjonar. Vi har fortsatt 16 timar igjen av døgeret + helgane.


I saksutgreiinga er det lagt vekt på at utrykningstida frå Husnes er 15 minutt til Uskedalen og 13 minutt frå Rosendal. Dette synes vi høyres litt optimistisk ut, då brannmenn både i Rosendal og Husnes bur i ulike avstandar fra brannstasjonane, og treng ei viss tid til frammøtestad. Gardsbruka i Uskedalen ligg på begge sider oppover dalen og frå sentrum til øverste gardsbruket er det ca. 9,5 km.Tidsfaktoren er ein av dei viktigaste faktorane med tanke på redning av liv og verdiar. Etter vårt syn må Kvinnherad kommune oppretthalda dei brannstasjonane ein har i vår langstrakte kommune.


Skal ein få til nyetableringar i næringslivet og auke i folketalet så meiner vi at nedlegging av Uskedalen brannstasjon vil vera svært negativt, også med tanke på framtidige etableringar på Børnes og i andre bygder. Nedlegging av Uskedalen brannstasjon vil etter vårt syn svekka beredskapen i heile kommunen, spesielt for Husnes og Rosendal ved større aksjonar.


Kommentarer / spørsmål til saksframlegg.

Vi stiller oss undrande til oppstillinga Samanlikning med andre brannvesen
Kvinnherad kommune er langstrakt med fjord og fjell, øyer og ferjestrekningar og det er naturleg at ein har fleire brannstasjonar enn dei kommunane som er nemt i denne samanlikninga.


Pålegg frå Arbeidstilsynet i 2016 der det vart avdekka til dels store manglar ved alle brannstasjonane i Kvinnherad kommune. Kvifor har ein ikkje sett i verk tiltak for å betra situasjonen på eit langt tidlegare tidspunkt?


Tidlegare handsaming:
I Formannskapet den 06.12.2018: Nytt framsett forslag vart samrøystes vedteken.
Kvinnherad formannskap vil be om utgreiing om det er mogleg å omgjera stasjonane i Uskedalen – Halsnøy – Åkra – Fjellberg til depot som sikrar lokal beredskap og tidleg innsats.


Formannskapet ber vidare rådmannen gå i ny dialog med Arbeidstilsynet med sikte på å få i stand løysing for å vidareføra dagens brannordning. Dette vert å leggja fram i ny sak for formannskapet. Har dette vore oppe som ny sak i formannskapet ?
Vi kan ikkje sjå at det er nemt noko om dette i saksutgreiinga til møte den 6 februar.


Kostnader: Ombygging av brannstasjonar.
Her viser ein eit oppsett med oppgradering av 5 brannstasjonar x 2,6 mill = 13 mill i alternativ 1. I alternativ 3 går ein for nedlegging av Uskedalen og Fjellberg og kostnadane er redusert til 3 x 2,6 mill = 7.8 mill.


Vi vil tru at det er snakk om ulike kostnader som må til på dei ulike brannstasjonane. Etter vårt syn bør kostnadane som legges til grunn vera eks mva.Vi synes saksutgreiinga ber preg av akkumulerte kostnader som følge av manglande vedlikehald og fornying av utstyr over lengre tid, samt pålegg frå Arbeidstilsynet i 2016.


Det er nemt at det ein vil spara på nedlegging av Uskedalen og Fjellberg brannstasjonar ca. Kr. 900.000 skal nyttast til tilsetjing av 1 person i fast stilling.
Får vi eit betre brannvern av det ?


Kvinnherad brann og redning har dei siste åra fått nye oppgaver med tanke på ulykker, livredning, (First respond» LHR – hjartestarter – opplæring frå Luftambulansen), ekstremvær, oljesøl og eit tettare samarbeid med politi og ambulanse. Desse tre etatane utgjer Kvinnherad kommune sitt beredskaps og redningsteam. Sist men ikkje minst har vi motiverte og gode brannmenn som saman med politi og ambulansetenesta gjer ein fantastisk jobb i lokalsamfunnet.


Vi saknar og ein uttale frå politiet og ambulansetenesta i denne viktige saka.
Vi har den tillit at de som folkevalde gjer beslutningar for brannstasjonane våre som ivaretar sikkerhet for liv/helse og materielle verdiar for innbyggjarane og bedriftene i heile kommunen.


Med vennlig hilsen
Eidsvik Eigedom AS - Prosjekt Konsult Kvinnherad AS - Kest Eiendom AS -
Brødrene Musland Maskin - AS Brødrene Hjønnevåg AS - S.Rødsten Bilforretning AS - HT Industri AS - Tveiten Maskin AS - Selstad AS - Dimmelsvik Bil AS - Slangeservice AS - Reins Maskinering AS - Gro`s Blomster - Arne J. Haugland Maskin AS - Uskedal Eigedom - MultiSolutions AS - EM Holding AS - Spar Uskedalen - Auto 88 AS - Uskedalen Utvikling - HMR Husnes AS

 
 

Tekst: Pressemelding

Foto/ nett: Kristian Bringedal

 
 
 
 
  Tilbake

 
Lesarbilete
Notisar
06.07.2020
Eigaren til båten har meldt seg.
Eigaren til båten som var etterlyst tidlegare i dag, er funnen, og dermed  er det avklart at båten iikkje har noko med tjuveria søndag å gjera. Dette melder politiet.  Dei kan også melda om at dei har fått god oversikt av det som skjedde, og det meste av det som vart stole er komme til rette slik at det kjem tilbake til dei rettmessige eigarane.

tid.
29.06.2020
Redusert drift på uskedalen.no i denne veka.
Grunna ferietur vert det redusert drift på Uskedalen.no i denne veka ( Veke 27 ). Thor Inge Døssland og Hans Ordin Østebø legg ut hastemeldingar, kunngjeringar og notisar. Ferdige manus med bilete vert, så langt det let seg gjera, redigert og lagt ut. Send til: uskedalen.no@gmail.com

Red.
27.06.2020
Harald Nilsen Tangen startar mot Vålerenga.
Talentfulle Harald Nilsen Tangen med røter på Sanden her i Uskedalen startar på midtbanen i kveldens eliteseriekamp der Viking møter Vålerenga.  Ein annan kvinnhering, Johnny Furdal, sit på benken klar til å komma innpå.  Kampen startar kl.20.30, og den blir vist på TV Norge.

tid
25.06.2020
Stor helikoptertrafikk i Uskedalen.
Det er Forsvaret sine helikopter som er over Uskedalen i denne veka. Det er truleg ei øving der fjella i Uskedalen er eit øvingsobjekt. Det er så langt Uskedalen.no kjenner saka.

kb
23.06.2020
Meir informasjon om fiske.
Det er stor interesse for fiske i Uskedalselva. Grunna tekniske vanskar har det vore problem med fiskekortsal på nettet i dag. Problema skal vera løyste innan utgangen av dagen. Nytt i år er at det vert soneinndeling i elva. Meir om fiskereglane og sal av fiskekort kjem som eige innlegg i morgon, onsdag 24. juni.

kb
23.06.2020
Elvefiske 2020 opnar torsdag 25. juni.
Elveeigarlaget melder frå om at fiske i Uskedalen opnar i denne veka, torsdag 25. juni. Det er høve til å kjøpa fiskekort frå i dag, tysdag 23. juni. Alle med grunneigarkort kan fiska frå i dag kl. 18.00.

Styret
23.06.2020
Fylkesmannen har oppheva vedtak i dispensasjonssak i Halsabrotet.
Etter avklaring av planstatus i Halsabrotet har Fylkesmannen i Vestland oppheva vedtaket i Forvaltningsutvalet om å gi dispensasjon i byggesak 122/16. Saka er sendt tilbake til kommunen med ei grunngjeving om kvifor dei ikkje  godkjende vedtaket. Svaret og saka ligg på postlista i kommunen.

kb
22.06.2020
Byggeløyve på våningshus med carport, 125/7 - Haugland.
Lina Marie og Tor Håkon Haugland har motteke byggeløyve på våningshus med carprot på 125/7 på Haugland. Ansvarleg søkjar er Norgeshus AS. Byggfirma er Kjell Høyland AS. INTO Røyr har alt røyrarbeidet. Alle formelle godkjenningar er på plass. Arbeidet kan ta til straks.

kb
21.06.2020
Namnet på ny sokneprest vert kunngjord på tysdag.
Det er søkjar til prestestillinga i Uskedalen. Namnet vert kunngjord på tysdag i denne veka. Uskedalen har vore utan eigen sokneprest i tida etter at Lina Håland slutta. Vikarprest og andre sokneprestar har fungert i stillinga. Etter at Reidar Ådnanes slutta, har Kjersti Brakestad Boge vore prest i Uskedalen.

kb
21.06.2020
Indremisjonssamskipnaden med live sending frå Uskedalen i dag.
Indremisjonssamskipnaden ( IMS ) har stopp med live sending på Facebook ved Uskedal Bedehus i dag med ulike aktivitetar i det dei kallar Kjør igjøno basar. Seinare i dag er det stopp på Halsnøy. Dei som ynskjer å kjøpa lodd, kan bruka VIPPS: 102696. Mange fine premiar.

kb
Siste Nyhende
06.07.2020
Tjuveri i Korsnes og Kleivadalsområdet.
I løpet av søndagen har ein god del eigendeler forsvunne frå ulike adresser i Korsnes og Kleivadalsområdet.  Uvedkommande har teke seg inn i naust, garasjar og andre stader og har stole ein god del gjenstander.  Noko er funne att ulike stader i området der det truleg har blitt lagra for seinare henting.  Fleire har observert ein ung mann i området søndag ettermiddag.  Fleire har meldt frå til politiet om saka.
05.07.2020
Flinke ungdommar på Rabben Feriesenter.
- Dette året er det nye ungdommar som står klare til å ta mot gjestene på Rabben Feriesenter.  Dei flinke jentene som har vore der dei siste åra, har teke eit steg vidare i arbeidslivet, og campingeigar Magne Lorentz Heggøy fortel at han har tilsett fire flinke unge jenter.  Dei er alt godt i gang med arbeidet på feriesenteret.
05.07.2020
Uskedalstrio i godt samarbeid på Retro.
Det var travelt på Retro i Hellandskrysset på Husnes då vi stakk innom fredag i middagstida.  Kundar gjekk og kika i bruktbutikken, nokre venta på å få ordna sommarfrisyren medan det var travelt i kafèavdelinga der det tyntes ut med saltmat medan det framleis var eit variert utvalg i gode og fristande kaker.  Det hadde vore svært godt besøk denne gråversdagen.
04.07.2020
- Ungdommane er kjempeviktige for oss!
- Ungdommane er kjempeviktige for oss.  Vi hadde ikkje klart oss utan dei, og dei er så kjekke og flinke, uttalar dagleg leiar ved Spar Uskedalen, Gunn Mari Moberg. Kroppsspråk og tonefall når ho seier det, understrekar at dette er noko som ho verkeleg meiner.  I dag er 11 av dei 19 på lønningslista i den svært populære butikken, som er så kjend for sin gode service, ungdommar under 25 år.
03.07.2020
Nye uteplasser og serveringsløyve på Rabben Feriesenter.
Rabben Feriesenter ligg idyllissk til i sjøkanten like ved elveosen.  Før denne sesongen har Magne Heggøy gjort nokre oppgraderingar som har gjort plassen endå meir fullkommen.  Han har bygt opp to felles uteplasser som vil vera til stor glede for både gjestene og andre.  I tillegg har Rabben Feriesenter fått innvilga serveringsløyve.
03.07.2020
Mange vil bu i Ospelunden.
Det verkar som om interressa for Ospelunden byggjefelt berre aukar.  Det er lett å forstå, for etter kvart som nye deler av byggjefeltet vert tilrettelagt, vert det meir og meir tydeleg kor vanvittig flott utsikt det er.  Ein ser i alle retningar, både innover og utover, og ein har utsikt langt uti leia over dei flotte øyane.  Det forklarar nok den store interessa og aktiviteten.
02.07.2020
Kosa seg med slektstreff på Rabben Feriesenter.
Då eg var nedom Rabben Feriesenter onsdag føremiddag, sat ein fornøgd gjeng og kosa seg skikkeleg med frukosten på den nye flotte uteplassen som campingeigar Magne Heggøy har laga i tilknytning til servicebygget.  Smila sat laust hos den trivelege gjengen av slekt og venner frå Gol og Voss som møttest og nytte gode feriedagar i lag.
01.07.2020
Brødrene Musland byggjer storhall i Børnes.
Frå brørne Tore og Roar Musland etablerte entreprenørverksemda Brødrene Musland Maskin for 15 år sidan, har firma utvikla seg til eit solid og høgt repektert entreprenørselskap i dag.  Jamt og trutt har maskinpark blitt fornya og utvida, og siste store investeringa i selskapet er ein stor lager- og garasjehall som no vert bygt på arealet deira i Børnes industriområde.
29.06.2020
To systerskip gjennom Storsund i dag.
To eller fleire prikk like skip vert kalla systerskip. SEADREAM 1 og SEADREAM 2, bygde i 1984 og 1985 i Finland, går på kystcruise denne sommaren og begge skipa er i Rosendal i dag. Skipa kom frå Oslo via Skagen i Danmark og fyrste destinasjon i Noreg er Rosendal. Cruiseskipa tilhøyrer reiarlaget SeaDream Yacht Club ved Atle Brynestad som eigar.
Sponsorar
Kvinnherad Breiband
Tysnes Sparebank
Zjakk Frisørsalong
kvinnheringen
S. Rødsten Bilforretning A/S
Ospelunden
Gros Blomster
Brødrene Hjønnevåg AS
Stord Lufthamn
Eidsvik Eigedom AS
Sparebank 1 SR bank ASA
Kvinnherad Vekstbedrift AS
Grenda
Kvinnherad Elektro
Uskedal Båtlag
Kvinnherad Renhold service
Spar
Solheim Turiststajson
Uskedal Røyr og Multiservice
Auto 88
Kvinnherad Energi AS
iDrift AS
Kvinnherad Breiband
Utvikla av iDrift AS