Søk
 
Kontakt oss
Kontakt uskedalen.no:
Tips til redaksjonen
E-post: uskedalen.no
Kristian Bringedal
Tlf nr:915 31 487
Svein Rimestad
Tlf nr:911 09 868
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kontakt Uskedal Utvikling
E-post
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bli medlem
Årspriskr 200.-
Kontonr. 1503 39 82329
Last ned giro
VIPPS 512870
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nettsider frå Uskedalen
Festidalen
Uskedal Idrettslag
Uskedal elveeigarlag
Aktivitetar i Uskedal

Stort engasjement i brannstasjonssaka.

12.01.2020
Klikk på bilete for full storleik
Branntropp Uskedalen er sentralt plassert i sentrum.
 
Brannsjefen i Kvinnhead kommune går for altenativ 2/3 til framtidig brannvernorganisering. Framlegget inneber at ein held på tre stasjonar, Husnes, Rosendal og Ølve, og tre såkalla framskotne einingar, Varaldsøy, Åkra og Halsnøy. Brannstasjonen i Uskedalen vert med dette framlegget nedlagd. Uskedalen.no har dei siste dagane motteke innlegg som bed om ei meir fagleg grunngjeving for nedlegging. Særleg dette med responstid er viktig å få fram.
 

Lars Martin Feet  

Brannstasjon i Uskedalen bør vera sjølvsagt både i dag og i framtida. 
 
Uskedalen er ei levande bygd med skule, barnehagar og næringsliv i nesten alle kategoriar, eldre- og omsorgsboligar, leilighetsbygg og nye og eldre byggjefelt. Vi har mange gardsbruk i Uskedalen, både store og små i og utanfor sentrum, med mjølkeproduksjon, kjøttfe og sauehald.
 
Fleire brannar i Uskedalen den siste tida har synt behovet for god beredskap med rask responstid ( Arkivfoto ).
Kansje burde vi også engasjert innbyggjarane i Herøysund og fått deira synspunkt.
At det vert lengre responstid før brannvesenet er framme på staden det gjeld, er sjølvsagt om stasjonane i Rosendal og på Husnes skal erstatta Uskedalen Brannstasjon.
 
Kva skjer med brann mannskapa.?  Dei klarer ikkje koma seg tidsnok verken til Husnes eller Rosendal for å rykkja ut derifra.
 
Jostein Saghaug legg i sine vurderingar vekt på god beredskap i høve til brann, klima og spesielle hendingar ( Arkivfoto frå brannen på Padlane 2017 )
Er vi tenlige med å spara 800.000,- i året på å leggje ned stasjonen i Uskedalen,og dei andre som tydeligvis er planlagt nedlagde? Brannmannskapa sin lokalkunnskap internt i Uskedalen fell også bort. Eg tenkjer her på kjennskap til adresser/næring/industri/muligheter for vasshenting etc. 
 
Det vert synt til En studie av påvirkninger på brannvesenets responstid v/
Joakim Pedersen Master i Økonomi og Administrasjon, September 2015   . Handelshøgskolen UIT.
 
Faktorene som avgjør hvilke krav det skal være til innsatstiden er definert av den omliggende bebyggelsen og antall beboere innenfor et geografisk område. I følge Forskrift om organisering av brannvesen (2002) skal tettbebyggelse med særlig fare for brannspredning, eller særskilte brannobjekter som sykehus, sykehjem, konsentrert næringsdrift o.l. ikke ha en responstid over 10 minutter.

Her defineres tettbebyggelse som et område hvor det er minst 200 beboere, og avstanden mellom husene ikke overstiger 50 meter. Loven uttrykker eksplisitt at tall fra statistisk sentralbyrå er grunnlaget for tettstedenes størrelse. I tettsteder for øvrig skal responstiden ikke overstige 20 minutter. Utenfor tettsteder skal det sikres fullstendig dekning, og innsatstiden bør ikke overstige 30 minutter 
 
I Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen er det utdypet hva som legges i ulike begreper. Dette er gjort slik at det skal eksistere en minste standard for hva som inngår i særskilte brannobjekter og tettbebygd strøk. Her finnes det definisjoner som angir at eksempelvis en husklynge større enn 800m2 utenfor et tettsted, regnes som en tettbebyggelse og skal ikke overstige 10 minutter innsatstid. Kjøpesenter med areal større enn 4000m2 , sykehus og næringsparker med store økonomiske faller innenfor definisjonen konsentrert næringsdrift, og skal ikke ha en responstid over 10 minutter (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, 2002).
 
Veilederen utdyper også at det kan gis dispensasjon fra innsatstidskravet ved økt bemanning ved institusjoner og andre forebyggende tiltak. Likevel presiserer innledende paragrafer at kommuner selv er ansvarlig for utførelse av risiko og sårbarhetsanalyser, for å avdekke forhold som ikke ivaretas av forskriftenes minstekrav. Kommunen er ansvarlig for å dimensjonere brannvesenet etter sin egen risiko og sårbarhetsanalyse, men ikke under det lovens minstekrav angir. 
 
  

Bengt Ole Myklebust 

Det er vel slik at dei fleste brannfolka i bygda har sitt daglege arbeid i Rosendal eller Husnes så utrykkingstida ville ikkje blitt kortare om stasjonen vart lagt ned utan at det var fast personell der eller at samtlege brannfolk var heima i Uskedalen på heltid.

 

Det var vel berre tidspunktet på nyttårsafta som gjorde at det blei kort utrykningstid siden alle var i bygda. Det er litt falsk trygghet med den ubemanna stasjonen i bygda. Eg vil helst ha ein døgbemanna stasjon.

 
 

Frode Sæbø

Eg forstår at alternativ 2 er tilrådd, og at den er innanfor krava til minimum responstid. I klår tekst betyr dette at ein går for maks inntjening, då med ei responstid som er såvidt innanfor minimumskrava. 

I mitt yrkesliv i nordsjøen med virke i kontrollrom og i beredskapsrom, var noko av det me trena mest på det som me kalla  Dei gylne 5 minutta. Dette er tida då ein situasjon er meldt og fram til beredskapsorganisajon og brannvern er etablert.

All historie viser at utfallet av ein brann eller ulykke ofte er avhengig av kva som skjer i desse første minuttane, då dei, som er på vakt aleine, må løysa oppgavene og oftast lukkast med tiltak, nettop fordi dei er raskt på staden. Altså rask respons. Å velja ei løysing med lengst mogeleg responstid er omtrent det same som å satsa på ettersløkkjing.

Ein brannstasjon i Uskedalen vil med sin sentrale geografiske plassering sikra rask respons til eit svært stort område. Det er faktisk lov å vera bedre enn dei dårlegaste.


Atle Hauge
Jeg mener at det må være feil i sårbarhets analysen til Kvinnherad kommune. Krav til responstid må da være 10 minutter i sentrum av Uskedalen. Her er sitat fra en master oppgave Brannvesenets responstid når sekundene virkelig teller ved Joakim Pedersen Handelshøyskolen.
 
Forskrift om organisering av brannvesen (2002) skal tettbebyggelse med særlig fare for brannspredning, eller særskilte brannobjekter som sykehus, sykehjem, konsentrert næringsdrift o.l. ikke ha en responstid over 10 minutter.

Her defineres tettbebyggelse som et område hvor det er minst 200 beboere, og avstanden mellom husene ikke overstiger 50 meter. Loven uttrykker eksplisitt at tall fra statistisk sentralbyrå er grunnlaget for tettstedenes størrelse. I tettsteder for øvrig skal responstiden ikke overstige 20 minutter. Utenfor tettsteder skal det sikres fullstendig dekning, og innsatstiden bør ikke overstige 30 minutter.
 
Er dette noe Uskedalen Utvikling kan følge opp? Dette bør vi få stoppet. Alternativ må vi ta dette med fylket og overprøve Kvinnherad kommune. 
 

Det hadde vert interresant å få et svar fra kommune, om hva de legger til grunn vedrørende responstid. Dersom det er korrekt at kravet er 10 minutt, så klarer ikke hverken Husnes of Rosendal dekke Uskedalen og Herøysund. Ihht SSB har Uskedalen 2 tettsteder, Dønhaug er ca 451 og Korsnes 313 mennesker. Dersom en ulykke/ brann får større konsekvenser og det viser ser at Kommunen ikke overholdt kravene, så er de vel også økonomisk ansvarlig.

 
 
Kjetil Hauge

Korleis kan brannsjef Ljosdal garantere tryggleiken til innbyggarane når det blir reduksjon av mannskap og antal brannstasjoner. Og kva responstid har dei lagd til grunn for nedleggelse ? Det ser og ut til at det vert brukt nokre regnestykke som ikkje held mål. Her må regnestykket bli lagd fram for offentlegheten. Og kva krav er det Arbeidstilsynet har for brannstasjonen i Uskedalen ?

 
 

Jostein Saghaug (Miljøpartiet) - medlem i Komite for plan, teknikk og miljø 

Saghaug legg vekt på auka bedredskap i høve til klima og særlege hendingar. Beredskap og førebygging er prioriterte oppgåver for Miljøpartiet. Difor vil han halda på branntroppen i Uskedalen, som årleg kan syna til meir enn 10 utrykningar. Det er ikkje sagt kva tid det vert fremja sak for politisk behandling, men det vert truleg i mars/aprilmøte.


 
 
Tekst: Ulike bidragsytar
Foto/nett: Kristian Bringedal
 
 
 
 
  Tilbake

 
Lesarbilete
Notisar
24.02.2020
God påmelding til dansen med TRINITY.
Det er jevn god påmelding til vårdansen i Helgheim 14. mars med dansebandet TRINITY. Talet pr. dato ligg rundt 50. Fristen for påmelding er ei veke før, laurdag 7. mars - til Berit Harriet Døssland på mobil: 913 07 384.

kb
23.02.2020
Feriegjester frå Uskedalen på Kanariøyane merkar Calimaen.
Feriegjester frå Uskedalen. både på Gran Canaria og Tenerife, merkar godt sandstormen Calima frå Sahara. Leif Magne Framnes er turleiar i Den norske klubben i Puerto Rico med turgrupper til Norskeplassen kvar sundag. I dag vart turen avlyst, for fyrste gong på mange år. Uskedalen.no kjenner ikkje til om det er uskedelingar som sit sandfast på flyplassane.

kb
23.02.2020
Årsmøte i Uskedal Ungdomslag, måndag 2. mars kl. 19.30.
Det vert årsmøte i Uskedal Ungdomslag måndag 2. mars kl. 19.30 i Helgheim. Medlemer og andre interesserte er velkomne. Huset vert synt fram etter oppussing og nymålinga oppe i salen.

Styret
22.02.2020
Tomtegrop i Halsabrotet skal sikrast.
Ei tomtegrop på 122/8 i Halsabrotet skal sikrast, slik det går fram av brev frå seksjon forvaltning i Kvinnherad kommune til eigar. Arbeidet skal gjerast innan 1. mars 2020. Det skal setjast opp eit permanent gjerde for å hindra fall eller utforkøyring i bratt skrent ned til byggetomter.

kb
22.02.2020
Thaivogna er stengd i dag, laurdag 22. febr.
Den sterke vinden i går påførte Thaivogna skader. Skadene vert utbetra straks. Det fører til at innehavar må halda stengd i dag, laurdag 22. februar. Thaivogna opnar alt i morgon, sundag, med ordinære opningstider kl. 14 - 20.

kb
21.02.2020
Lenge leve Kong Harald - flagging på skulen.
Uskedal skule syner respekt for vår folkekjære Kong Harald som fyller 83 år i dag. Trass dårleg ver er flagget på plass, slik det skal vera på alle ofenntlege bygg i dag. Ros til rektor, elevar og tilsette.

kb
21.02.2020
Minner om pubkvelden på Dønhaug i kveld frå kl. 20.
Veret er inga hindring. Kom og ver med på pubkveld med Tore Nordahl-Pedersen på Dønhaug i kveld, fredag 21. februar, frå kl. 20.00. Pederen med bassen er klar med sitt fyrste sett kl. 21.00. Det er koseleg stemning i Dønahaugkjedlaren med fyr på grua i kveld.

kb
20.02.2020
Magne Huglen er tilbake i politikken.
Magne Huglen går inn som vararepresentant på Ap si liste i Kommunestyret. Bakgrunnen er at Tor Thorsen har søkt og fått fritak frå politiske verv. Vibeke Fredheim går inn på fast plass og Huglen vert varamedlem. Magne Huglen har før vore fast medlem i ein periode. Dessutan var han leiar i utvalet for Oppvekst og kultur.

kb
20.02.2020
Thaivogna opnar i morgon, fredag 21. februar, kl. 14.00.
Thaivogna Poon Tip`s Thai opnar for sesongen i morgon fredag 21. februar kl. 14.00. Opningstidene er: Fredag - sundag kl. 14 - 20. For tingingar: Ring 970 68 597.

kb

19.02.2020
Til alle som ferdast i Tverrelva Kraftverk AS sitt nedslagsfelt og i område rundt Mannsvatnet.
På regulerte vatn vil det alltid vera fare for område med ope vatn og utrygg is. Det gjeld særleg ved inn- og utløpsosar, tappetunnelar, kraftstasjonar og liknande. Vidare kan det i reguleringssona liggje att isflak som det kan vera farleg å koma imellom og under.

Tverrelva Kraftverk AS

Siste Nyhende
24.02.2020
Stabilt folketal i Uskedalen - til så lenge.
Det har dei siste åra vore eit stabilt folketal i Uskedalen. Tala for 2019 syner at bygda har ein tilbakegang på 3 personar. I 2018 auka folketalet med det same talet. Med dette er det samla folketalet på 1049 det same som for to år sidan. Toppen hadde Uskedalen i 2017 med 1074 innbyggjarar. Frå 1960 til 2019 har folketalet auka frå 780 til 1049.
23.02.2020
Fire svaner på Fjellandsbø har fått ei femte med i flokken.
Talet svaner på og ved Fjellandsbøvatnet aukar. For ei veke sidan fekk dei fire svanene ei femte svane med i flokken. Det er tydeleg at den siste svana, som kom til, er som femte hjul på vogna. Dei fire svanene, Uskedalen.no skreiv om i desember, er to svanepar. Då trengst det sikkert litt tid for å ta den femte med i fylgje.
22.02.2020
Koseleg pubkveld med blues, rock, pop og country.
Borti 50 personar fann vegen til Dønhaug i går kveld for å høyra Tore Nordahl-Pedersen. Artistnamnet er Pederen med bassen og repetoaret er alt frå 60 tals Elvis til J J Cale og Eric Clapton. Teddybjørnens vise solo av Alf Prøysen er ikkje vanleg på ein pub, men Tore likar teksten og gjestene i Dønhaugkjedlaren sette pris på framføringa.
21.02.2020
Vart heidra med minikonsert på 75 årsdagen.
Veteranane i Uskedalen musikklag er ein aktiv gjeng.  Dei har mange spelingar i året, og kvar veke møtest dei til ei frivillig øving i tillegg til den faste øvingsdagen. Frammøtet til den frivillige øvinga fortel det meste om den gode stemninga i bandet. Mest alltid er det 100%!  Torsdag hadde dei ei svært hyggeleg speling då solokornettist Per Myklebust feira 75 årsdagen sin heime i det ærverdige 200 år gamle Bakkehuset i Dimmelsvik.
20.02.2020
Representantar frå Uskedalen valde inn i politiske utval.
Etter vedtak i Kommunestyret i kveld vert det ikkje samanslåing av Eldrerådet og Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne. Jostein Saghaug fekk fast politisk plass i Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne. Magne Huglen fekk fast plass i Eldrerådet. Møyfrid Kristoffersen vart varamedlem i Eldrerådet.
20.02.2020
THK innsamling til Ukraina med stopp i Uskedalen, 9 mars.
Måndag 9. mars kjem THK – trailaren til Kvinnherad. På vårparten er det tradisjon med innsamling til Ukraina i bygdene her.Traileren har stopp i Rosendal, Uskedalen og Husnes. I over eit år har vi samla inn sekker og utstyr på lageret i Uskedalen. Dette er eit tilbod for folk som ryddar, eller har ting dei vil gje til Ukraina, og som vil ha det ut av huset.
20.02.2020
FAU takkar alle for gevinstar og god støtte.
No har vi endeleg landa etter Basaren vår på søndag. Fyrst vil vi nytta høvet til å takka: Tusen takk til alle bedrifter og privatpersonar som bidrog med gevinster til både loddbok og åresalg, vi måtte ein fantastisk givarglede. Tusen takk til Arvid Nes i Rosendal Turnlag for god hjelp. Tusen takk til alle som baka herlege kaker.Tusen takk til alle som kom på basar, kjøpte lodd og årer
19.02.2020
Høyrde mora sin vakre, gamle song i nytt arrangement.
Engel Stensletten, fødd på julaftan 1896 med jentenamnet Eik, var kjend for å vera flink å skriva.  Ho etterlet seg mange fine dikt og songar. På slutten av 1940-talet skreiv ho ein vakker song, Eikedalen.  Dei siste tiåra har den vore lite brukt då melodien har vore ukjend.  Siste året har den fått ein renesanse.  Øvinga i musikklaget tirsdag var i så måte ein merkedag.  Då vart songen framført med song og korpsarrangement for nær familie etter Engel Stensletten.
19.02.2020
Miniworkshop - Bioenergetiske kroppsøvingar - grunning i Helgheim, 7. og 8. mars.
Det vert mini workshop med bioenergetiske kroppsøvingar - grunning i Helgheim, helga 7. og 8.mars med instruktør Tor Arne Håve og Hale Tasli. Programmet legg mellom anna vekt på enkle grep og øvingar for å få tilgang til meir ro, vitalitet og ei sterkare sjølvkjensle.
Sponsorar
Solheim Turiststajson
S. Rødsten Bilforretning A/S
Kvinnherad Vekstbedrift AS
 grenda
Ospelunden
Gros Blomster
Auto 88
Stord Lufthamn
Uskedal Båtlag
Kvinnherad Breiband
Kvinnherad Elektro
Eidsvik Eigedom AS
Spar
Byggeriet
Elins Matgleder
Uskedal Røyr og Multiservice
kvinnheringen
Kvinnherad Energi AS
Tysnes Sparebank
Brødrene Hjønnevåg AS
Kvinnherad Renhold service
Zjakk Frisørsalong
Sparebank 1 SR bank ASA
iDrift AS
Kvinnherad Breiband
Utvikla av iDrift AS