Søk
 
Kontakt oss
Kontakt uskedalen.no:
Tips til redaksjonen
E-post: uskedalen.no
Kristian Bringedal
Tlf nr:915 31 487
Svein Rimestad
Tlf nr:911 09 868
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kontakt Uskedal Utvikling
E-post
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bli medlem
Årspriskr 200.-
Kontonr. 1503 39 82329
Last ned giro
VIPPS 512870
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nettsider frå Uskedalen
Festidalen
Uskedal Idrettslag
Uskedal elveeigarlag
Aktivitetar i Uskedal

Nyttårshelsing frå leiaren i Uskedal Uvikling, Gunn Mari Moberg.

09.01.2020
Klikk på bilete for full storleik
Gunn Mari Moberg er leiar i Uskedal Utvikling.
 
Uskedalen - ei levande bygd. 2019 er historie og det er tid for ei oppsummering.Vi vil starta med å takka kommunen for at dei opprettheldt brannstasjonen i  Uskedalen. Branntroppen vår er utruleg viktig, noko vi har fått erfara fleire gonger i 2019. Vi har mange aktive lag og organisasjonar i Uskedalen. Dei aktiviserer oss og skapar TRIVSEL i bygda. Tusen takk til ALLE frivillige.
 

Ny gruppe frivillige i år er Dugnadsgruppa som jobbar kvar torsdag frå kl.9.30. Gruppa tar på seg diverse oppdrag. Dei har rydda på Heio, rundt kunstgrasbanen, turstiar og planlegg lavvo på Flåtene og på Klepp, for å nemna noko. Vil du vera med i denne gruppa, ta kontakt med Pål Haugland.Uskedal Utvikling har støtta opp med pengar til utstyr og drivstoff. 
 

I 2019 har det vore mange flotte konsertar i Uskedalen. Haustfesten til Ungdomslaget er ein solid og populær fest. Idrettslaget har engasjert mange born og eldre med sine treningar. Vi gler oss med laget som fekk 600.000.- frå SpareBank 1 - stiftinga Kvinnherad til garderobeanlegg på Heio.Vi ser òg fram til den vidare prosessen mot eit Klatretårn i Uskedalen, kjempe spennande. 
 
Det er stor byggeaktivitet i Ospelunden.

Uskedal Barnehage feira 40 år i 2019. Det er mange som har gode minne frå tida si der. 

Festidalen helga blei ei flott helg med mykje god musikk. Dei imponerer stadig med kor godt dei engasjere frivillige frå heile kommunen. 
 
Prognosane syner at det er venta stor nedgang i elevtalet fram mot 2024.

Uskedal Skule fekk ny rektor, Odd Steinar Arnesen. Det er vel få som kjenne skulen vår betre. Lykke til!


Vi har stabilt næringsliv i Uskedalen. Ein ser stadig nye enkeltmannsføretak som startar opp. I 2019 blei Uskedal Trelastlager historie. Kvinnherad Vekst blei ny eigar av selskapet og har store planar for bedrifta i nye lokal. 

Uskedalen har merka seg ut i kampen Nei tilVindkraft. Hauglandsfjellet blei godt profilert i NRK angåande Nei til Vindkraft.
 
Landbruket er ei vekstnæring i Uskedalen med nydyrking og investeringar i overgang til lausdrift.
Trafikksikring og planarbeid. 

Uskedal Utvikling jobbar for trafikksikring. At det blei redusert fartsgrense gjennom Uskedalen er resultat av den jobben. Vi har fleire tiltak vi vil jobba vidare med.

Det har vore oppstartmøte på detaljreguleringsplan for Børnes. Kommunen med konsulentar er godt i gang med jobben. Vi vil følgja den tett vidare. Kvinnherad 2050 blei og diskutert  i Uskedalen. Uskedal Utvikling hadde ope møte og eit kafé-møte der ein tok imot innspel til planen. 
 

Båtlaget og Uskedal Utvikling organiserte ein strandryddedag. 5.kl frå Uskedal Skule hadde og ein bossplukkedag i mai. Vi ser at jobben viser igjen og observerer og at mange er flinke å plukka boss når dei er ute på tur.
 

Kafé-tiaren er ein fin sosial møteplass i bygda. Dei frivillige der stiller opp og lagar til kafé kvar tysdag heile året, imponert. 
 
Ospelunden byggefelt der 22 tomter er selde og byggeklare.

Folketalet

I Ospelunden er det stadig nye hus som blir ferdigstilte. Flott! Folketalet i bygda er stabilt men det er fare for nedgang i talet skuleelevar. Det er noko som bekymrar oss. Vi håpar at nye innbyggarar i bygda finn seg til rette. At dei vil engasjera seg i forskjellige aktivitetar og frivillig arbeid. Velkomen skal dåke vera. Saman skapar vi ei triveleg bygd. 

Vi er no klar for 2020. Uskedal Utvikling har fleire oppgåver ein vil jobba med. Trafikksikring, reguleringsplanar,ungdomsklubb, profilering, turvegar, møte med ordførar, for å nemna noko. Har du noko du meiner vi bør jobba med, ta gjerne kontakt med oss. 
 

Vi oppfordrar deg og til å lesa nettsida vår uskedal.no Der kan du lesa om smått og stort i bygda, og det vil og bli annonsert aktivitetar du kan delta på. Du kan og følja oss på Facebook under uskedalen.
 
 

Styret Uskedal Utvikling 

Gunn Mari Moberg
 

 
 

 
 

Tekst: Gunn Mari Moberg                                                           
Foto/nett: Kristian Bringedal
 

 
 
 
Klikk på bilete for full storleik
Trafikksikring er eit av mange tiltak Uskedal Utvikling har og vil halda fram å arbeida med i 2020.
 
 
  Tilbake

 
Lesarbilete
Notisar
20.01.2020
Kyrkjekoret Nordsaang syng på Nyttårskonsert i kveld.
Nyttårskonserten er i Valen kyrkje i kveld, måndag 20. januar, kl. 19.00. Kyrkjekoret Nordsaang deltek med to songar. Det vert i tillegg korpsmuikk, solosong, duett, fløyte, saxofon og orgel. Alle er velkomne.

kb
17.01.2020
Meld frå om årsmøte.
Det er tid for årsmøte i lag og organisasjonar. Melding om årsmøte er viktig informasjon. Send oss ei melding og vi legg det ut som ei kunngjering.

Red.
16.01.2020
Jørn Øyrehagen Sunde fører Aarebrot tradisjonen vidare.
Jussprofessor Jørn Øyrehagen Sunde skal i helga halda Aarebrotførelesinga 2020, 1000 års rettshistorie på 200 minutt, i Aulaen på UiB. Til liks med Frank Aarebrot er Øyrehagen Sunde ein levande og engasjert formidlar. På 200 minutt skal Jørn dra linene frå mellomalderen i Bergen til dagens NAV skandale og riksrettssaka mot Donald Trump.

kb
16.01.2020
Årsmøte i Uskedal Friluftslag, måndag 17. februar.
Dette er ei kunngjering om at Uskedal Friluftslag har sitt årsmøte måndag 17. februar kl. 19.00 på Stemneplassen. Medlemslaga har møterett med to utsendingar kvar. Leiar, to styrmedlemer og varamedlemer står på val. Bondelaget er valnemnd.

kb
15.01.2020
Ny runde med søknader til SpareBank 1-stiftinga Kvinnherad.
Søknader om gåver til allmennyttige føremål opnar tysdag 4. februar. Søknadstida er fram til tysdag 3. mars. Alle søkjer elektronisk. Meir informasjon på Facebook og på stiftinga si heimeside.

kb
14.01.2020
Opplæring i aktivitetskalenderen Friskus.
Onsdag 22. januar kl. 17.00 vert det skipa til infokveld og opplæring i friskus.com, på Rådhuset i Rosendal. Friskus er ein digital aktivitetskalender som gjer den enkelt å delta i og organisera frivillig arbeid. Alle må ha med eigen datamaskin. Meir informasjon finn du på kommunen sin heimeside.


kb
12.01.2020
PIONER 10 fots jolle funnen og sikra på Rød.
Torsdag i denne veka vart ein 10 fots PIONER funnen og dregen på land på Rød. Båten ligg på Helge Rød sin eigedom. Eigar kan sjå og henta båten der. Siste: Eigar har meldt seg.

kb
12.01.2020
Saka om brannstasjonen engasjerer.
Redaksjonen har moteke fleire kommentarar og merknader til saka om det som kan føra til nedlegging av brannstasjonen i Uskedalen. VI føl opp saka med å få fram ulike synspunkt. Dersom du har merknader, skriv kort og send til uskedalen.no@gmail.com

Red.
11.01.2020
Innsamlinga til Ukraina held fram.
Innsamlinga til Ukraina i regi av Tro - Håp - Kjærlighet stiftelsen held fram. Ring 971 47 851 for avtale om levering. Minst kr. 50,- pr. sekk som dekker felleskostnader.

kb
10.01.2020
Frøydis Gjuvsland - søkjar til rådgjevarstilling oppvekst.
Frøydis Gjuvsland ( 45 ) frå Uskedalen er ein av 11 søkjarar til stillinga som rådgjevar for oppvekstsektoren i 100 % stilling. Frøydis er utdanna lærar og har arbeidet sitt innan oppvekst i dag.

kb
Siste Nyhende
21.01.2020
Det går mot kommunal drift og eigarskap av Kalkdoseraren.
Staten ved Fylkesmannen vil at Kvinnherad kommune skal overta drift og eigarskap av kalkdoseraren i Uskedalsvassdraget. Anbjørn Høivik i Kvinnherad kommunen stadfestar at det er drøftingar på gang og at ein legg opp til nytt driftsopplegg i februar månad. Før det må det fremjast sak for politisk behandling.
20.01.2020
Mållaget går nye vegar i si profilering.
Kvinnherad mållag med fast møteplass i Uskedalen går nye vegar i si profilering. Det siste er at raudrussen kan tinga seg strykemerke med nynorske slagord. Det kan gjerast så enkelt at russen skriv namnet sitt på mållaget si Facebookside. Mållaget tingar strykemerka og dekkar kostnaden.
19.01.2020
Reisebrev 2 frå turen til Umbred i India.
India er eit stort land. Vi tok fly frå Chandigar til Nagpur. Vidare var det 1 time å køyra til Umred. Kjøreturen var treg for det var mykje vegarbeid. Effi David og sonen Moses henta oss. På hotellet var det stilt sidan det var etter midnatt. Effi fekk liv i personalet og vi fekk romma våre. Hotellet var 3 år gamalt og vi var dei fyrste utlendingane som var der. Personalet kunne ikkje eit einaste ord engelsk så vi måtte ha Effi som tolk. Han og famiien ordna alt.'Kvitingane' vekte oppsikt! Effi inviterte seinare personalet til å koma til skulen for å læra engelsk.
18.01.2020
Jørn Øyrehagen Sunde held Aarebrotførelesinga i morgon, sundag 19. januar.
I morgon, sundag 19. januar, arrangerer Universitetet i Bergen Aarebrotførelsinga 2020 i Aulaen på Museplassen 3. Jørn Øyrehagen Sunde frå Uskedalen er professor i rettshistorie og skal halda årets førelesing. Han skal på 200 minutt førelesa om rettshistoria frå mellomalderen til den moderne rettsstaten. Studentane er med og underheld med song og tablå frå lover i historia.
17.01.2020
Ny garasje er snart på plass etter brannen.
Natt til 1. nyårsdag vart garasjen til Affi Eidsvik totalskadd i brann. Veka etter er tomta rydda. To veker etter vert det reist ny garasje på tomta. Snakk om tempo der alt går som smurt. Uskedalen.no var på plassen i går og fekk snakka med eigaren og snikrane frå Byggefirma Kjell Høyland.
16.01.2020
Tor Erik Eide er tildelt Forsvarsmedaljen.
Tor Erik Eide ( 45 år )  frå Uskedalen er i dag tildelt Forsvarsmedaljen. Markeringa var på Haakonsvern i Bergen og sjefen for Sjøforsvaret, admiral Nils Andreas Stensønes, stod for sjølve overrekkinga. Eit av kreteria for å bli tildelt Forsvarsmedaljen er minst 25 års teneste i Forsvaret. Tor Erik Eide gjekk inn i Forsvaret som 18 åring og har sidan vore i Kongens klede.
16.01.2020
To stormfloer på 24 timar, men ikkje rekord.
Ekstremveret Didrik vart oppgradert med raudt varsel i Sunnhordland. Vasstanden var 70 til 80 centimeter over det normale i går, onsdag. Dermed vart det ikkje rekord. På natta var lite vind, på dagen berre bris styrke. Så langt vi kjenner til er det ikkje gjort skade på bygg eller på andre installasjonar i strandsona.
15.01.2020
Nye veglys og trafikksikring i Korsneset.
Det vert montert nye veglys langs Fylkesvegen ved byggefelta Korsneset og Ospelunden. Tiltaket er ein del av arbeidet med betre trafikksikring.
15.01.2020
Stort engasjement i brannstasjonssaka.
Brannsjefen i Kvinnhead kommune går for altenativ 2/3 til framtidig brannvernorganisering. Framlegget inneber at ein held på tre stasjonar, Husnes, Rosendal og Ølve, og tre såkalla framskotne einingar, Varaldsøy, Åkra og Halsnøy. Brannstasjonen i Uskedalen vert med dette framlegget nedlagd. Uskedalen.no har dei siste dagane motteke innlegg som bed om ei meir fagleg grunngjeving for nedlegging. Særleg dette med responstid er viktig å få fram.
Sponsorar
Solheim Turiststajson
S. Rødsten Bilforretning A/S
Kvinnherad Vekstbedrift AS
 grenda
Ospelunden
Gros Blomster
Auto 88
Stord Lufthamn
Uskedal Båtlag
Kvinnherad Breiband
Kvinnherad Elektro
Eidsvik Eigedom AS
Spar
Byggeriet
Elins Matgleder
Uskedal Røyr og Multiservice
kvinnheringen
Kvinnherad Energi AS
Tysnes Sparebank
Brødrene Hjønnevåg AS
Kvinnherad Renhold service
Zjakk Frisørsalong
Sparebank 1 SR bank ASA
iDrift AS
Kvinnherad Breiband
Utvikla av iDrift AS